Xiyawtoh kaa Gadma Aaginah akah Warishno Dhicna?

3
181

1. Xiyatoh kat gadma aaginah akah warishno dhicna?

Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.

Xishma-le sacul kee sacoola, inshaa Allah inkoh elle-elle anniinnan caalmamti nukurulle meceetih yoh tannawna mangum sinah duumutak, ta cindhaa duhsusulle sin tillaabishok, abayshima fanah yi goorishanta:-

Yemlelekke xiyawto hido gadma yuyubulluwe xiyawtoh kaa qalathko kaa nadabbo yekkemko, afti gabolle kaa gadma akah warishno nolle tane. Gadma (qalath) lel umman gedda noolih yoobokeh noolih mara tiya kinam kee ummanti yaqhlatho dhiicamah yaamine mara nakko nolle tane. Ciyyodde xiyaa yaseedefe andafof kee yambulluwe gadmam lel yamiite waqhtelle madrasa xiyaah yakkemhi sabbatah, akkinan gadma hido qalath yamnaccabo gantah alle mitane. Qalath waytimam yakkeedo, risaaslih xishiyeeni (rubber) anniye mirhaarhom lel biyashshiite waynoo. Xiyawti barhi machine hido lel Robot makinamhi sabbatah yaqhlatho miraacin kinni. Bukaako tushuqhulemko gadma kee andafof umman gedda ku yasaadafo kinni. Amaye lel, TUSHTUQHUKLE? TIQHLITHE? Shuqhle kee qalath inkidde kinni yadiinim. Ashtuqhule waytemko, mitaqhlithe, ku cadaltam  lel malito. Nanu lel umman gedda, tumbulluwe gadma kee xiyawto barhishno dhicno nolle tane. Amaa tumbulluwe gadmadde kinni waanishno nolle tanem kibah, akah waatimno hido lel kaa ilacno nolle mitane.

Masalan xiyawko gari, xiyawti yiqhlithemko, “Jabda akkale? Laxutaena, xangal male” yarhxiinih, amaa xiyawtoh waatiman. Laakin maarhagit (wisemen and experts), “Amaa qalathadde waanish kibah xiyawtoh miwaatimin” yarhxin. Cadalto akke wayemko akah waatimto kolle mitane. Umman gedda xiyawtoh kaa gadma akah warishno yekkemko, ‘Sandwich Method‘ ak yarhxin arax natnaafaco nolle tane.

Amayim lel, afti gabolle xiyaw ni taabbo yekkemko, micimko erherhishno nolle tane. Masalan, “Mecaetih tushtuqhule, laakin ta ginah abtem , ta xibarah abteh takkeedo basak-arhxe dhadhdheh yolle higgida” nerhxih ninni mablo akah naxawo nolle tane. Usuk amayim akah abe sabab yaallo dhiica, hido lel amxeesebuk abe shuqhle yakko dhiicam biyashshiite wayno. “Usuk amayim akah abe sabab sondhak waato kee ilacadde saye waynoo” arhxiyuk, inni farto talle abaasa.

Bukaako ta kutuubudde litin mablo, asuuso, cadale hido osa lel guba mablot caradde tuktubiinih, yi guddussoona dhictan. 

Gaab yoh isho,
Sin sacal, IDRIIS CUMAR

 

0 0 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
3 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Ali mihamed
Gerhenta
Ali mihamed
1 iggida kaltem (sugtem)

Mashallah ustaz idris😍

Mahmud
Gerhenta
Mahmud
1 iggida kaltem (sugtem)

Ke tayim aginale saho cusub saho tifthirin akale wani masxishanam sorhan gedda sikmitana

Axmadsacad
1 iggida kaltem (sugtem)
Alle edebbaa!  Mahmud

Cusub Saaho afthirii tanem koyya yakkemko xishmale Maxmuud .

cusub saho tifthirin akale

More News