ADULIS GARDEN CARWAT POROJEKTI

2
189

ADULIS GARDEN” decsitta carwat porojekti (mashruuc) alle akkii geytimtam, Turkiyaati daafo kin Borsa (Bursa), yekkeh, Uludag ak yarhxin Jaamicah agaaga kinni. Baabur macrafaako lel makiinah koona daqhiiqhah gerholle bisa geytimta.

Maxaggaroh linom lel mango xiyaw sigishsho dhicta carwa ta makaanolle siraxno kinamhi sabbatah, kaadit waqhtedde adooxa (3) porojektille xazilne waqhti baahe araxah ginnimte carwa abaa nanino. Yalli adde yangalo kibah lel, ta adooxa) (3) iggidadde aykee malxna (7) porojekti takkem adde osno xagara lino.

ADULIS GARDEN (CUSUB CARWA)

Inki Wakalelle Sigaanamhi Nafaaca

Xiyaw inki wakalelle sittiya xuggusaanah sigaanam mango nafaaca leya. Amayko wulim lel, masalan,
1. Inkidde Qur-aan xifze cara (khalwa) abitaanah irro inkidde yassiqhirriin.
2. Madrasa inki wakalelle yaallin
3. Sittiya xuggusaanah lel sacoolinno kee ‘inkoh lino’ sittiyaako yastefeedin. Amayhi osah lel sinni wakallelle bettot carwa, dokaakin a.ra. fakkishitoona dhiican.
4. Inkidde daybe abitaanah lel sinni cayda, sugte kee luqha dhawrhutoona dhiican.

Taye inkoh abitoona lel Turkiyaati xokomaako izne xiyaah yayyaaceh, xiyaa xata munazzamaat rakhah yanin. Ta xusak sugne khidma inkeekettah essertamko lel inkidde mango mara takkeh esserta gedda, xokoma ziyaada xiyaa taabbe.

Kaado Adulis Gardenidde tane Carwah Gondo

Kaado Adulis Gardenidde tane carwah gondo nublemko, dhintimat lamma care (2 bedrooms), kee makaado/majlis (sitting room) kee lamma shiqhaaq le rawaashin kinni. Fidaaneh (79) mitir murabbac yekkeh, limo lel affaar bool shixtiya (400,000) Turkiyaati Liira, hido lel kontom kee koon shixtiya ($55,000) Ameerikaati Dollaar kinni.

Ta carwa yashshe ak yarhxin nuwaako mece agalguluh ginnimteh, baarho (cari cara) lacishsham (floor heating) gantah leya. Inkoh farhshiisha cari nuwa, finisitirar kee balkoniiti tendad (golo), bitror gantah ishi deslih, kishshinot nuwaa kee dhintimat carih nuwaalih gantah yanqarrabo dhiicima. Tayim ossiimo yekkemko lel amaa ishi limoh bukadde tamana shiixa ($10,000) Ameerikaati Dollaar oso kinni.

Bursaati Daafoh Nafaaca

Borsa, Isthambuulko 150 kiilometer mirixta tekkeh, makiina, ottobuus kee jalbah Isthambuul tadawo dhicta. 2023h bakito siraxadde ak geytiman baabur arax yakkeedo yane. Borsa Cusmaaniyaati Dowlah (Ottoman Empire) erherh naba daafo kii tine. Ta daafo akah tankixxinemko wulim nublemko lel rummah salaam kee maaxiyo yekkeh, diin dhawrhoh yakkeedo tamidhdhige. Ta daafolle marta xiyaw lel rummah mece xiyaw yekkiinih, gerhi kabbatah hido irooko tamiite godobo kixinah, xiyawlih mangum yangaagalle mara kinon.

Ta xusak sugnem kee aki farhshishsham lemhi sabbatah, Bursa, “Yokkoli alle koh marto” ak yaarhxin daafo kinni. Nanu ta daafo akah doornem lel, masalan, xiyawti kallaaxo farha gedda, shaqhlah caazalle kulux-arhxekkah ishi dik (xawaz) xabeh farhekke kallaaxeh gaxo dhiica.

Ta daafolle barhsime safar (gerhot) maysaalaxit geytima. Baarhot addah Baabur (metro line) lamma arax amaa daafo sittiyaalih geyshisha, tiraam (tram) kee daybi taksi (Dalmash Taxi), ottobuusaat umbuka daafo sittiyaalih geyshishah, sahiilih fadhdhekke gufteh gaxto dhicta.

Gaab noh isho!

Macalsit:- Adulis Gardenidde carwa dhaamito farha marak, ta kataa migoc kee nibrolle talafuun abteenih addoodim esserittoona dhicta.

  1. Suleymaan Suba: 00905550531620
  2. Yoosuf Maxammad Thaaha: 00905380237494
  3. Maxammad Carabi: 00905050531314

 

 

5 2 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
2 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Ali mohamed
Gerhenta
Ali mohamed
1 iggida kaltem (sugtem)

Mashallah mashallah

Mohammed
Gerhenta
1 iggida kaltem (sugtem)

ما شاء الله

More News