SHARIKAT AL-MUKHTAR

1
209

ORBEENA

Akkinnan dooda caazalle gaxtam sorha kee wayto taalle gedda kinni. Amaye balih nifille tadiyem lel wayto kee sorha taylayeh, maqhrixih tanabeh irhgah tafeedede gedda kinni.  Saahot dooda lel geyto kee irhgah gubi darajalle geytimta dooda kinni. Ta sorha kee waytoh darurta bukalle nok zimaazimittaya tacrhawo tekkemko lel, Saahot doodah cindhamak ninneh addaako xarkakitneh, ninneh dhicnam lee abnak, tannam lel aki maraako xato wagiyak,  ninni dooda galledde matarishno raacinnixem kinni.

SHARIKAT AL-MUKHTAR lel ta maxaggarooko ugutak kinni waqhti baaheh yane geyshisheenitti caashir tetneefexeh SAAHOT MAKAADOH silaladde dhishshimtem. Saahot Makaado ciyyo erherhishshe gedda afti gabolle dhishshe makaatibko wuli tiyä lel Sharikat Mukhtaar kinni. Saahot Makaadoh araxah, Saahot Makaadoh silaladde walaa dhishshimto kiyah laakin, maqhrix kee solaadi table ciyyo abtamhi sabbatah, tee zoobit inkoh Saaho yekkiinih, Saahot Makaadoh zooba kee Saahot Makaadoh zooba akkinnixe mara tazgalleh, solaadi, dhic kee farhi le mari gulub adde yakkin sharika kinni. Amaye kinamhi sabbatah lel, ulah ishi dhinto kee ishi kanadde tabbuxuteh, Turkiyaati sasanishnan dhintoh  (قانون الاستثمار التركي)dhawdhumte sharika kinni.

Akkinnan ciyyo, fertoh lel yefeedede araxah tekke ciyyoolih agagsa lem tekkeh, macna kee makkoh siraaximto yekkemko, dhic kee solaadi farhshishsha. Ta maxaggarooko ugutak kinni lel, aki luqha, sugte, cayda, taariikh kee inkoh ni dooda tabbuxutem mizgaaxishah baclaysha makaatib fakkite gedda, ta makaatib kee inkoh ni dooda farhshishsham taskataatawo ciloh, solaadi geytimto alle tanemhi sabbatah; aaginah takko lem, awla takko lem kee aki gondoh fidin idhdho kee xawal bakitek sarrah SHARIKAT AL-MUKHTAR, lellec 25/04/2017h Turkiyalle dhishshimte.

SHARIKAT MUKHTAR MAANAFO

Sharikat Mukhtaar  maanafo Turkiya kinni, Turkiyaako lel BORSA (BURSA fakteh ubul) kinni. “Ta angollah maanafo Turkiya akah takko doorimte sabab aye kinni?” tarhxe essero tamaqqaco dhicta. Ta kalo akah doorimte sabab lel ta kataytam kinni:-

 • Turkiyaati baarhot obsi (موقعها الجغرافي) sigima kee martoh basak-yarhxe wakale yekkeh, fertoh lel dulayyolle geytima marah af kee gaba kinni.
 • Irolle bicishra abito farha marah amaa dik hi dhinto (qaanun) isheh akah fadhdheekah bicishra abitto caashir xiyaah yaxaye.
 • Bukaako ta wakali,  bicishra kee aki maqhrixih gedko gedille anabi kee afeededii geytima, masalan, carwat bicishra, siyaaxa (tourism) kee aki mango caashir yakkeedo alle geytima.
 • Turkiya, Aasiya kee Irobba geyshisha, fanti ayyer zuruuf le dik kinamhi sabbath Ayrodhdhumat diika kee Fanti Ayrommaaxah diikaako sigima kee bicishrah yashshe wakale kinni.
 • Madaarisih yakko aki Ishlaaminnat tarbiyah Ishlam diikalle ummanimko yashshe dik kinamhi sabbatah ishi cindham kaafiitim kee beeriitim azgallik alle carrishitto yakkeedo munaasib kin dik kinni.

Sharikat Mukhtaaar Sabbatah gabbabbaacita esseror tabloona fadhdheenimko, talle litin: https://makaado.com/sharikat-al-mukhtar-zacabah-gabbabbaacita-esseror/

ANGOLLA (SHARIKAT) BURSAALE

Ta Angola akah dhishshimte hadaf mudhdhug kinam kiyah mango caddos fadhdham maki. Yakko kiyah duhsus kee orbeena noh yakko, Sharikat Mukhtaar bursaalelko garo xusno:

 • Saahot Makaado, Saahot luqha, sugte, cayda, taariikh, irhga kee ayshadhdhag (tacliim) kee aki dooda tabbuxutemhi zan abtayadde farhishishsha solaadih xattimto.
 • Saahot dooda maqhrixih tenebeh ishe dhicto ciloh mece santo tekkeyaako, inkeekettah yakko, filcoh aban maqhrix aydukummusseh ishi gide abto.
 • Gamooko yakke gedcatah yakko, bukaako ni doodadde xati farhshiisha cuzub marah diiror kee morkos takko.
 • Bicishrat inti-inti le mara tesketteh (geyshishsheh) sinne kee sinni dooda akah dhiicaanaakah ten taatishsho.
 •  Abeenim takko dhictam kee ummanti abo dhiicam abittoh tuybulluweh, ‘Abno dhiica!’, ‘Galleeko migaxna‘,  yarhxin niya ni doodalle tadabbo.

SHARIKAT MUKHTAAR AYE ABTA?

Akkinnan bicishrat angolla (sharika), tamaa waqhtedde maksab akko geytimo dhiicah higgidin ciyyodde mangih hammittam inkoh naarhigem yekkeh, bukaako gondo kee waakte balih mangih abto xagaradde leh, ciyyo akko erherhishsheyaako abaa tane ciyyooko gari ta kataytam kinon:-

 • Carwa                   (عقاراتReal Estate’)
 • ٍSharfe/Xawaala  (حوالات/صرافةExchange/Money Transfer’)
 • Bicishra                  (تجارةTrade‘)
 • Cijaajinna             (صناعةManufacturing’)
 • Siyaaxa                 (سياحة ‘Tourism’)
 • Zariica                   (زراعة ‘Agriculture’  xussuumoona dhiican.

Tayko ciyyo erherhish erhedhdheh Sharikat Mukhtar ta agana xusnem  kee aki xagarar santishoona kee mizgaaxishoona ciloh, tayek basoh sinni ulah bicishrat gondo gabak suguse mara kee bicishrat int-inti leh bicishrat gondoh, bukaako lel maqhrixih diraasa abayshe saculko yewce kanadde leya. Ten manga lel saggalan kee taman (19) kinni. Umman-umman diikalle yekkiinih lel ta angollah ciyyo mizgaaxishak geytiman.


Sasan kee Bicishra, bukaako lel Sharikat Mukhtaar tablemih cusubam anniinnan gedda, ta website ko ‘BICISHRA’ tarhxe magaroh gerille kab sinah ishno kinom sin duhsuusak, ni katattaytoona kee ta sharikadde tengeliinih sinne kee sinni dooda akah dhictaanaakah gaba tassagalloona sinalle amaanatishna.

CANGEH LINOM WAYTO KEE SORHA KINNI!

Gaab noh isho!

 

 

3 5 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
1 Mablo
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Ali mohamed
Gerhenta
Ali mohamed
1 iggida kaltem (sugtem)

Aslam aclaykum waraxmatollahi wabarakatuh? Makadoke te marhagit sharika muktarke, te marhagit onkoh cafiyatke xato sinah yaxaw yalli.
Katasih taxagara mangum yiticjibe. Akahtenikah waytoke sorho kinni mujtamac akah racam. amaydo ama niracisha xaja nerhegemih awall wili rora nibirhih nanem sin aybisire,inshalah lel ama noh tunbullih tane xaja naylawke abno yalli xata mara nakko arhxih talle baka .gaaab noh isho kaso rhaxine ajehedi tane saculuk sharika muktar lel alle tanekkeko foroh tadaw yifarhi kinni as wr wb.

More News