SHARIKAT AL-MUKHTAR ZACABAH GABBABBAACITA ESSEROR

2
186

 SHARIKAT MUKHTAAR

Bicishra kee Sasan Angolla 

Gabbabbaacita Esseror

Ta Angolladde (sharikadd) gaba yassagallo farha marah caddos yaxaynim kee ummanimmik sucso maleh cadimbilil abaanam ta Angollat manaboytit tablem kinamhi sabbatah, Sharikat Mukhtaaradde yangaliinim kee yengele mari xaqqeeko loonim, amay balih aboona missilamhi sabbatah gabbabbaacita esseror kee ten gaxso (raddi) ta kataytam kinni.

Carabih yaqhrawo farha marak  takke ‎⁨أسئلة متداولة⁩  fakteenih iqhriya. 

Nib. Essero Gaxso
1. Ta sharika dhishaanamhi mablo aaginah erhedhdhe?
 • ‘Saaho farhinnannille yinniinih: doodat gondo, irhga kee maxadah (maqhrixih) inkoh lemille yafaadadoona alle tane. Amaye takko yekkemko lel, orba (solaadi) akko geytimtakke tannaw alle tane’ yarhxin mablooko uguttem kinni.
 • Taye takke gedda lel gaddaalit kin Saahot cindham sinni solaadi adde haynih dooda kee sinni nafaacah sasanishoona dhiican.
2. Ta Angollah dhintot ayedde cikkishittem kinni?
 • Ta Angolla, Turkiyaati sasanishnan (استثمار) dhintoh dhawrhumtatiya tekkeh, tee gabat agle urhurh Angolla kinni.
3. Erherhishshem miya kinni?
 • Saahot dooda tanabo kee tafaadado naba farhi le Saahot dhayloh mecem abontit yekkiinih, sinni gadda kee sinni ged sinni doodah yoxoye (yitbirrice) mara kinon.
4. Ta Angollat zan abaa tanem miya kinni?
 • Ta Angolla baclayishsham Maqhrix kee Maxadah Kanadde yekkiinih, Saahot Makaadoh manaboytit yeyyeecin mara kinon. Inkoh aki mari yakkeedo, yeemeniinih tillaasen mara kinon.
5. Ta Angollah Maanafo awla geytimta?
 • Ta Angollah maanafo Turkiya yekkeh, amakkeeko gondo kee wakale balih lel barhsime xakukul barhsimte ciyyo baclayishsha, (Masalan: carwa, bicishra kee aki khidma.)
6. Turkiya Fanti Maanafo takko akah doorimte sabab aye kinni?
 • Turkiyaati baarhot obsi (موقعها الجغرافي) dulayyolle geytima marah ta kataa sababah af kee gaba kinni:
 • Irolle bicishra abito farha marah amaa dik-hi dhinto (qaanun) isheh akah fadhdheekah bicishra abitto caashir xiyaah yaxaye.
 • Bukaako ta wakali (منطقة) bicishra kee aki maqhrixih gedko gedille anabi kee afeededii geytima, masalan carwa kee aki mango caashir yakkeedo alle geytima.
 • Sigima kee madaarisih lel munaasib kin wakale kinni. Ayrodhdhumat diika kee Fanti Ayrommaaxah diikaako yashshe wakale kinni.
7. Ta Angollat ciyyoh gondo aye kee aye kinni?
 • Sharikat Mukhtar mango ciyyo tixzileh geytimta. Masalan:
 • carwa, xawaala, cijaajinna, bicishra kee maxras xussuumoona dhiican. Mango barhsime gondodulle mango dhic kee irhga le mara lel tayshuqhule.
8. Ta Angolla riba kinamadde gaba haytaho?
 • Farhinnannim yakko, farhinnan ginah riba kinamadde gaba mihayta. Tee ciyyoh orba lel inkoh shariica kee shariicat araxah orobtam busa kinni.
9. Ta Angolladde yangaliinim andaddafittemko hido ractemko aye takke?
 • Angollalti dhintotulle akah taneekah, ta dhintot tamaa Angolladde yengeleh yane marah ten xaqqeh dhiishinna akah yaxaye. Tamaa Angolladde yangalin maxkoh qaanunuh dhiishinna lon. Angolla duma macxtemko lel Angollat manaboytit aki bicishrat caashir faakan, hido lel tamaa yengeleh suge marah akah yengeliinim inkoh akah yadabbin.
10. Fanti Kanadde casbe hido maahiya looni?
 • Angollalti dhinto maahiya yaalloona akah tasmixe hanik, Fanti Kanadde maahiya malooni. Laakin, tamaa Angollat Fanti Maanafoh iggidi kiraa inkoh tamaa tomxowwe solaadi (tabarrucaatko) akah yankiffile.
11. Kado akkii tane ciyyoh tanem leho?
 • Ta Angolla kaddih yangale marih kataabadde kinni geytimtam, laakin, wuli Saahot Makaadoh zoobayti erherhishe ciyyo, Saahot Makaado 80% akko tabbuxuteya akkii tane.
12. Ta Angolla niiroh le ciyyot xagara aye kee aye kinni?

Niiroh ta Angolla tibbirheh tane ciyyot xagarar ta kataytam kinon.

 • Carwat Bicishra (Real estate), Nagda kee Bicishrat Sasanishnan, amaye balih Irooko baahanam (والتصدير) kee Iroh dhirhiyaanam (الاستيراد) kinni.
 • Birgog, makaatib, siyaaxa kee kallaaxe
 • Suudaan adde gaxak Saahot dooda alle geytimta baarholle Maxras (Zariica) kee Cijaajinna (Masaanic) abaanam
13. Ta Angollah ciyyo nabih katattaytam (macalsittam) miya kinni?
 • Ta Angollah ciyyo nabik macalsittam Bukaakohi Akotta (الجمعية العمومية) kinni.
 • Qaanunuh Loolas aba Maktab, Fantitiya kiniya lel, gaxangax (review) abah abayshimat mawco kee bukaako Angollat maqhrix hi gondo yaxayeya yane.
14. Ta Angolla mizgaggowe cirhe tibbirheh tanem ayeko kinni?
 • Angolla mizgaggowe cirhe tayrhibirhem Angollat Fanti Lujna: Amot Maktab.
 • Asxadaadarti kanadde kee akkinnan ciyyol Gondo Baka makaatib, amay balih (Sacul kin Angollal).
15. Ta Angolladde aaginah yangaliini?
 • Ta Angolladde akah yangalin aruxko lamma yane. Wuliti, ta Angolladde naba gabat agle aba mari akah yangalin yimidhdhige geyshisheenitti arax yane.
 • Wuliti lel xakuk araxah kinni. Ta lamma araxko ar-huwinnan araxah angal yakko  dhiica.
16. Saahot Makaadodde anniinnan mari yangaloona alle tane, woole Makaadodde zoobino yishshibite marah busa kinni?
 • Ta Angolladde yangaliinim laazim alle kinti caduruh miyane. Ta Angolladde yangaloona caashir akah yomxowweh yane mari, afti gabolle, sinni orba sasanishoona kee loonim yixfiziinih adde ziyadsiitoona farhi le mara, amayhi osah lel Saahot doodah nabnedde maqhrixih gaba yessegelleh yine mara yakkin gedda amayko ziyaada yankixxine.
 • Saahot Makaadoh zoobit yakkiinim kee alsal zoobini solaadi yaxaynim laakin Sharikat Mukhtaarlih caduruh tandhebeebeshem maki.
17. Angalti solaadih manga aaginah tenqeese?
 • Angalti solaadih manga ummanti caashir akah geya araxah kinni kab-terhxem. Yakko kibah laakin, tamaa dhammiimo dhiica gulubhi manga kee limo laakin Angollalti dhinto kee bukaako ta Angollat xaakod cikittem kinni.
18. Inki gulubhi limo kee Angalti limoh gubi ayeh yanqaaso dhiice?
 • Angollat manaboytit Angalti gubi hido inki gulubhi limok daggowemko $10.00 akko abeenim umman mari angalti caashir geyoona ciloh kinni. Wakaleeko wakalelle angalti gubi akah barhsimem laakin zeeloh kibah qasbiyah maki.
19. Dahab kin gulub yane woole inkoh lem kinni?
 • Gulub inkoh lem kinni. Laakin Saahot Makaado Angolla kinamhi sabbatah teyah yomxowwe gulub yane. Aki ginah erherhishe marah yakkeedo yomxowwe gulub yane.
20. Solaadit kafuli daddagumuh yakko dhiica?
 • Amaa Angalah yomxowwe waqhti bakitandah ummanti isheh farham kee dhiica xadde gudduusandah daddagumuh yattaxwo Angollat manaboytit caashir yoxoynih yanin.
21. Angalti shahaada aaginah ni gufto dhicta?
 • Xakukko araxah, hido lel tamaa angal akah abten araxah akkanih agani maktabko geytoona dhictan.
22. Gulub wanna ishi gulubhi gondo aaginah katattawo dhiica?
 • Xakuk araxah, hido lel akkanih Agani maktabko anniinnan (ashshinnan) geyshisheenitti araxah katattawo dhiica. Hido lel dhaye geddadde ishi xisaab faakeyaako ishi gulubhi gondo kee aki Angollat ciyyo akah adii taneekah adde katattaa arax (website) fakkitto kinni.
23. Kasbi anda kelliimo kinni? Aaginah lee ni gufo dhiica?
 • Ummaan iggidi abayshimalle kinni maksab xazziilimam. Amaye lel Angolla ciyyo adde erherhishshem (alsi 12) kinni. Iggidi gufinnan gedda, Loolasti maktab qaanun bacli loolas akah abaakah anan. Sarrah amaa qaanun bacli gaxangax abah xisaab yasqirribek sarrah abayshimat mawco yaxaye. Amayek sarrah tamaa xiyaw akaa-akah yengelin limoh kasbi kelliima.
24. Engelek sarrah hirgiito dhiica?
 • Tengelek sarrah hirgitto mirhicta. Laakin tamaa ishi gulub taywaraso, hido lel tee-tee dhinto balih aki marah hadiyah taxawo finja lito.
25. Akraaco hido lel aabxo dhiica?
 • Gulub wannat dhinto balih tattaabaxo hido, akracto xaqqe lito. Kooko beyati lel tamaa atu geyaa tinitom hido geyto taarhigem geyo xaqqe le.
26. Inni xawazah gulub akah dhaamo dhiica?
 • Ishi carih nabatiya kitomhi dsabbatah ishi xawazko farhetiyah gulub dhamto ku deesa qaanun miyane.
27. Inni gulub garol tabisho hido aywaraso dhiica?
 • Wiraasat qaanun balih ishi gulub garol tabishsho hido taywaraso ku deesa qaanun miyane.
28. Yomxowweh yane qiyaasko bukalle Angal abati yanniye gedda, amaye ayed akah asa? Akah gaxo dhiicaho?
 • Tamaa yomxowweh yane qiyaasko bukalle  gulub dhaameti yanniye gedda, amaye yamidhdhigeh macnadde akah aso dhiica, hido lel xisaab abaanah bukaatim akah yadabbin.
29. Ishi xaqqe aaginah esseritto dhicta?
 • Gulub wanna tamaa dhaameh yane gulub balih qaanunuh ishi xaqqe waggiishitam, raacinnixe xaqqe kinni
 • Sacoolinni araxah farhinnannimih baali (xalle) geyaanam: Angolla (sharika), gulub wannun kee ni caydah fanadde yanniye mece zamoodinnodde cikittem kinni. Amaye lel inkoh akah xedennah ta Angolla yakkeedo ishi marahi xaqqe taarhago tee dhicshishsha mece cayda kinni.
 • Xakukulle tekkem xakuk Fanti Maanafohi dhintoh dhiina.
 • Agani maktaballe tekkem lel amaa dik (wathanti) dhintoh dhiina.
30. Saahot Makaadolle alsalle yaxayin zoobini solaadi, tabarruc kee aki gabat agleh barhsi aye kinni?
 • Alsalle yaxayin zoobini solaadih manga, Saahot Makaado alle abayishsheya, timidhdhigem yekkeh umman zoobaytolle tinqissibem kinni. Amayko lel tamaa ciyyo santisha obsa (dhinto) balih ciyyoh fadhdhishima nuwa kee aki khidmadde assam kinni.
 • Muttuxuwa (tabarruc) mecaanit farhih takatte solaadi kinni. Tee manga yakkeedo timidhdhigem maki, qasbiya gantah lem maki. Umman gedda, wuli fadhdhishimtam tanniye gedda, mecem fadhdha mecem abontit mecaanidde aso yaskattin solaadi kinni.
 • Gabat agle lel ulah akkinnan bicishrat sasan adde fadhdhishima saacadde tamxaye solaadi yekkeh kaa gulub balih tamaa zoobayti farha sasanadde akah asa.
31. Ta Angolla kee tamaa anjixinnixe Alnejaax Angollah barhsi aye kinni.
 • Al-Nejaax akkay yinin angolla, Saahot wakalille dherh kallaaxe kee gerho taysaahalo mece farhiiko dhishshimte angolla kii tine. Sariigalla le dhibebberhta kee dhibrho yakkeedo lii tine. Laakin el dhishshimte wakali, bicishrat sasanah mece (munaasib kin) wakale kii miyine.
 • Sharikat Al-Nejaax sariigalla lel, tamaa tayek basoh yine daybit (jamciyaat) balih kinni.
 • Sharikat Almukhtaar laakin caalamti darajah dhishshimte Angolla tekkeh, Angollalti dhintoh (qaanunuh) tadiyeh, bicishrat sasan (investment) munaasib alle kin wakalel dhishshimteh umman marahi xaqqe yakkeedo dhawudhdha sharika kinni.
32. Sharikat Mukhtaar akimko barhsime xibar akah lem ayeh kinni?
 • Ta sharikadde gulub kin mari inkoh Fanti Maanafooko irolle geytima mara kinon.
 • Ta sharikadde gulub kin mari inkoh umman caalamti faslitille geytimtam kinon.
 • Ta sharikadde gulub kin mari inkoh ten qoomiyah kaxano dhacumaya kee ten dik hi macna kee makko tesgelle mara kinon.
 • Xiyawah akotta aboona yakko, sitta geyoona barhsime geyshisheenitti arax ten farhshiisha.
33. Kado yane geyshisheenitti arax aamoyta kinni?
 • Kado barhsime Saahot Makaadoh xakukuh yakke
 • Sarrah akkanih akah geytiman talafuun kee imayilti (email) arax yannaw kinni.
 • Ta Angollah migacalle, Internet arax (website) kee sirri canqarah orobaanah sharikat zan aba maraalih akah geytimoona kee bukaako sharikat ciyyo akah katattaan arax yakko kinni.

Carabih yaqhrawo farha marak  takke ‎⁨أسئلة متداولة⁩  fakteenih iqhriya. 

Gaab noh isho

Sharikat Mukhtaar Baclayisha Kanadde

5 3 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
2 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Suleiman Saleh
Gerhenta
Suleiman Saleh
1 iggida kaltem (sugtem)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكر الإخوة الفائمين على هذا الموقع
كنت أتمنى ان تشمل المواد التي تطرح في الموقع لو اللغات الثلاثة تشمل اللغة العربية. على العموم جهدكم مقدر يعطيكم العافية

Abdu
Gerhenta
Abdu
1 iggida kaltem (sugtem)

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
Umaniko afti gabole taa abatanin shuqle asuxumudiyuk asot kee sarigala sinah dumuta.

More News