Koroona Vayres kee Kitaabet

3
158

Boodifit ta max, Thirri 2020, Wuhan akko yarhxin Çaynaati daafolle yumbulluwe, laxuu, Koroona Vayres (COVID-19), kaafa umbuka caalamadde tabeyaako, barhsa maleh ummantiyahi maxti nabra andafishak, kaafa fanah inki iggidih fanadde ta laxuuh rabtem 2 miliyoonko bukalle gufeenih yanin. Siriyam kinni! Ta laxuu, “Baaxentit, gaddaalit, dat mara, cado mara, saymara, lab mara, ara.” arhxekkah, ummantiya lamille yabbirhe laxuu kinni. Ta laxuuhi sabbatah xiyaw carwadde alfimteyaako, caalamti bicishra kee maqhrixko guba yane af agana akko gaxeh, mango waqhaaqhac yumbulluweh yane.

TA LAXUU MIYALLE SIRIYA?

Covid-19, aki laxuu balih wuli tiyaako wulitiyalle asriye kee ar-huwe yakko dhiica. Rabi takkem saaca gufta gedda kinni hanih, ta laxuu rabi gudduusa mari, ziyaada cumreh naba mara (masalan, 65ko bukalle yane mara), shokkariya kee biili manga balih mara laxuu le mara kinam, xakaayim noh warishan.

COVID-19 DIWA AYE KINNI?

Ta laxuuh diwa maleya. Kaa diwa zeelitaanam kee sinne dhawrhaanam kinni. Amaa zseeli lel ta kata aruxuh yakko dhiica. Irolle ławce gedda:

  1.  Ninni af kee san meceetih fidaamah (mask/kammaamah) alifnam.
  2. Xiyawadde mangum kab-arhxekkah, fadhdhishima mirixta dhawundham.
  3. Gabub saabunuh meceetih xishiinah nadhdhoolem.
  4. Ta Kado geytimeh yane kitaabet (vaccination) ibri ni gufa gedda lel tillaabishe waynam. Ta kitaabet, xakaayim guba agana akko gaxeenih meceetih yimirmirinyaako, adooxa cakanaako tillaabeh, COVID-19 ko xiyaw deeso dhiicam yubliinih, nafaacadde aso tillaabisheenim kinni.

Ta kitaabet, xakaayim guba-agana akko gaxeenih, meceetih yimirmirinyaako, adooxa cakanaako tillaabeh, COVID-19 ko xiyaw deeso dhiicam yubliinih, nafaacadde aso tillaabishen diwa kinni. Amayhi sabbatah shaken ninnedde hayekkah ta kitaabet beyno nolle tane. Amate lel kitaabet araxah yekkeh maarhige, ta laxuu yalawo mirhiicamhi sabbatah kinni.

Ta laxuuko umbuka xululutteh, nabra akah tineekah noh gaxto ninni mece Rabbi dhaaciminnak, ta laxuuh nok tillabtem jannadde noh sawna, raace marak lel inkoh maaxiyo geynoo.

Kab-ishshem:

AXMADSACAD MAXAMMAD

5 1 Door
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
3 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Hafiz ahmed
Gerhenta
Hafiz ahmed
1 iggida kaltem (sugtem)

Egiro abshira abtan sini luqahi hafenta sin ashkaro fallak, a you hato fadenim ko sin hatno kino inshallah

Afrah Ibrahim salih
Gerhenta
Afrah Ibrahim salih
1 iggida kaltem (sugtem)

Cadha micitin ki aydukum eya

More News