AFCAADO kee XANGAL

2
449

“Yizziriinim Orbishan” yarhxe missili yane akkale. Kaa macna lel cilbo tizriyeh cilbo kibah, cadeelaw hido sinraa miyabqulem kinni. “Aye yarhxo farheh kinni?” terhxiinih yi afishshaanamko, arhxo faarhemille sin tillaabisho…😊

Oddooniyalle sariigalla xiyaa guddussam, abayshimalle (akheeralle) lel jannalle xiyaa bahto dhictamko wulim, mecem yaxeesebiinih, mece niya yaalliinim kee mecem abaanam kinni. Ta niya (xangal) lel nuwayta balih mecemko yakko umamko yammaago dhiica. Akkinnannan abitto lel amaa xiyawti niyaako taabukemhi sabbatah, mece niyaako mece abitto, uma niyaako lel uma abitto taabuke.

Kaado garok: “Afcaadoh kibah xangalah maki naxeesebem; hido lel xangalah kibah afcaadoh maki naxeesem” terhxiinih yoolih ammoogotii tannawna dhictan. Anu sinlih mammoogote! Inkoh meceetih tanin. Xangal kee afcaado inkoh akah naxaasabo dhicna karim yekkiinih, masalan kaxano kee nacabo balih yane dhamtot (feelings) afcaadooko yakkin gedda, akkinnan gondoh naxaye firde kee xagara xangalah naxeesebem kinon. Amaydo, inkoh xangal kee afcaado xisaab raxeenan akkii yanin macna kinni.

Akkinnan xiyawti ta lamma nuwayta (xangal kee afcaado), umamko yakko mecemko yamago laakin kaa dooro hido kaa gabadde tanem kinni. Atu akah asmixinnixitom ku afcaadodde yakko ku xangaladde orobto mirhicta. Masalan, atu mecaani taxaasabo fadhdha hanik, uma xisaab fanadde kok yamaato dhiica. Taginale gedda kinni haye dhawrho kee zeeli fadhdhishimam. Uma xisaab orobak yanem darimtemko, amaa geddaako: “Maale! Cadur ku morbisha! Yi afcaadodde yakko yi xanagaladde cara malito!” terhxeyaako kaa hadanto kolle tane. Gaxe-gaxeh kodde yamaato kinnik lel dhawrho (wardiya) akko teymeeceh isheeko inkinnah mirix-ishsho kolle tane.

 “Xisaab addaako kinni yawcem kibah iroko orobaho?” tarhxe essero tamaqhqhaco dhicta. Xisaab addaako yawce hanik, tamaa irolle inti tablem, cokka taabbem, ninni anadah lel soomamnam, taamo tamco, tamaa ku xisaab mecaanille hido umaanille taydalbako dhictam kinamhi sabbatah, irolle nableh naabbem meceetih macalsinneh, waanishna waani, abna ciyyo, kee beyna taro nok batteekishamko xeelassinno nolle tane.

Uma xisaab: dargiino, ashshiino (qina) sixde, yooko massaasin, xane, qarada, reeza hido amnonobba kee gaba yaxaynimhi tuumar kinamhi sabbatah, uma-xisaab inkinnah ishi wakalelle kab kaa ishsho kolle mitane. Tamaa zizzaale dhuurheeko yakko aki zibi cangeeko dhawrhen abtah ishi qafo akah dhawudhdhaakah, nanu lel ninni nabse (xangal kee afcaado), meceetih dhawurhno nolle tane.

Afcaado kee xangal nuwayta balih yammaagiinih yekkemko, umamko yemmeege nabsi gantah caafiyat geyo mirhiicam, caafiyat zan abta maarhagit gantah gaba alle beetan gondo kinni. Tamaa agana xusne ashshiino, amnonobba, xisde kee amah iggidin umaani akah naxeesebem hidhdhah, ni nabsi gantah caafiyat geyeh, umman ginah yanabo kee yafaadado ak farhnemko, amayimko feerneh lel, inkoh Yalla kee xiyawadde ninkixxineh, ninni maxadadde gantah asot kee sariigalla geyno farhnemko, farhinnan gondodde niya dhumusekkah cag/raja abinnam, umaani ninni afcaadodde nibbirheh xane nafdawo eterinnam hidhdhah, xabneyaako bixilla hido cafuu-narhxem, aganalle kibah lel guballe axeesebe waynam mece.

Amaydo, tamaa akah erherhishe: “Yizziriinim Orbishan” yarhxe missilah inni waani gomamko basolle, mecem abati mecem geya, umam abati lel umam geyamhi sabbatah, mecaani abneh kaafa kee beera mecaani akah geynaakah xawalno sinalle amaanatisha.

Rummah lel ummanti yizziriyem orbishita!

Gaab yoh isho,

Sin sacal

Axmadsacad Maxammad

0 0 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
2 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Mohammad aman
Gerhenta
Mohammad aman
3 alsa kaltem (sugtem)

Gaab noh isho ustaz Axmadsacad, rummah tizriyem kinni orbishsham. Macaanih uguttamko nok aboo!

ali noh mohamed
Gerhenta
ali noh mohamed
3 alsa kaltem (sugtem)

Maa shaa-Allah, gaab noh isho ustaaz

More News