YI SOONO RUMMA TEKKE!

3
177
Ta bire uble soono rumma yoh tekkeh yakkeedo?” terhxiinih taarhigiini?
Akkale gedda ta gondo umman mara taseedefe gondo kinni. Masalan, bar ayidhdha mece soono (minaam) tableh, xeden kee asaladde dhintah, dhaxiine ugutta gedda, soono bisa yakkeh kok suga. “Ayidhdha mece soono takkale! Darrac! Ta ublem rumma yoh tekkeh yakkeedo!” tarhxeh lel duume kee sumsumodde racta. Tublem soono bisa kinam ishe nabse tashshimineh lel akkanih biyashshittayaako isheh aki buhulludde sayta.

Laakin, amol-beeti (metaphor) waanih, ‘Soono‘ akko yarhxiinim lammam takko dhicta.

1. Wulim dhiinak bar yakko itre, minaam tableh ugutta gedda, soono bisa kibah, tekkem hido takko lem makinam taarhigeh akko tacdirem kinni.

2. Malammiitim lel himmaalih anituk, takko dhiiciminnixemhi xisaabadde saytah, masalan, gale abittah caranalle adiik ishe tablo balih yakkeh, gaxtah taxeesebe gedda laakin, dhiiciminnixem takkeh kok sugtaayaako akkanih tacdirem kinni.

Ta lamma gondo yeye tiyak: “Tamay soono kinni” akko narhxe. Bukaako amol-beeh: ‘Soono/minaam kinni’ akko yarhxiinim, akkinnixem hido dhiiciminnixem  kinni.

Laakin soono balih dhiiciminnixem akkalii tinitom, akkii tableh ishi intih adde garayta gedda, kodde yassaabbe xeden xadde yaallo mirhiica. Tablem taamano gantah mirhicta. Tah yi ishishsam lel, kaafaako masalan 20-30 iggidiya caazalle gaxneh nublemko, amaa maxadde dhiiciminnixem, hido inkinnah xiyaw niyadde anniye waa tinemko mangum tekke, akkii lel ablii nanino. Akah tabliiniikah, barhsime geyshisheenitti arux (Social Media Platforms), ‘Yi ula gax‘ yekkiinih, xiyaw farto akkanih kee sahiilih tillallaabishsho dhicteh tane. Masalan, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, kee ara…, bukaako lel Internet isheh nabik, ‘Cammi GOOGLE‘ lel afadde akko gaxak, geyshisheenitti waqhaaqhac, kaafi kumalalle gaxo yekkeh yane.

Taye ableh lel, wuliili gedda: “‘Macwan male Yalli mirhafa‘ yaanah, taye noyya gargerto temeetem yekkeedo kibah” arhxeh zibodde tiyak axeesebe. Inni ulah lel: “Warak soono rumma takko dhicta!” arhxeh, ta caashir noh faakeh yane nabamko naba Rabbih xamde addabbe. Kaafa waynem wayto kinni. Kaafa ninnelle tanem abe waynemko, ni bisa kinni. Taaneti gadelleele taane” arhxeh innelle tanem abo kiyomuh, inni nabseelih dhiiwa saya.

Ta Yallih fadleh geytimeh yane caashir atneefecik kinni lel, inkoh Saahot dooda inkidde tangaleh,  inkidde tabbuxutem; masalan, luqha, cayda, sugte, dalta [taariik] kee ara…) yalayemko sigishno kee nayfaadado ciloh, geyshisheenitko Facebook kee YouTube araxah akkii yane xawal inkoh taarhigiinih, sinneh gantah gaba adde assagallii tanin gondo kinni. Ta xawal sariigallalle yambaddalo kee mece mawco geyo ciloh lel barhsime xagarar kee cakanan osak osito alle tanemhi sabbatah, taykinna, ta dhaye maxadde ware akko sin noshshoobbe cusub website: https://makaado.com/makaado/ migacah leya fakkitteh, ummannim ninni waanih alle naktabo kee ta yalayemko akko mashshinna ni gadda alle sigishno (naxfazo) tinqirribeh geytimta.

Amaydo, tayek basoh barhsime magaroruh gaba assagallii suge marak: “Sinni gabat agle dhuguugulusa” arhxik, raace marak lel inkoh kataabah gaba tassagalloona sinalle amaanatisha. Ummannim Saahoh alle naktube website kinamhi sabbatah, niiroh ‘google translation‘ balih kin khidma abno yakko, ni luqhah sabbatah ni waanih tunkuttubem wagiya marah maanafo (reference) nakko ciloh, ummanim kataabah sigishno nolle tane. Ta gina le ciyyo lel beera tamiite ijo xedenishsho lem kinni.

Ku zaabayti yelleezeemko amo arhurhsut” kinnik lel, galli gufekke nubleh, xarassimno kee niyah hido farhih linom abittodde ashishno, inkidde inki agada nekkeh ‘Gabaa-gaba‘ narhxowa.

Gaab yoh isho!

Sin sacal AXMADSACAD MAXAMMAD
4 6 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
3 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Maxammad
Gerhenta
Maxammad
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho ustaaz axmad sacad ninneh dhicinnanimih ku xatno kee kokee koh iggidah dhicko nastafado ku lakal thurrufuh Nanino bi iznillah

Ahmedsaad
Gerhenta
Ahmedsaad
1 iggida kaltem (sugtem)
Alle edebbaa!  Maxammad

Gaab yoh isho, Maxammad yi sacal. Inkoh inkidde nekkeh mango nabam abno dhicna.

Calidin
Gerhenta
Calidin
1 iggida kaltem (sugtem)

Mashalla Istaz Axmad Sacaad mangum ku nashkure abta johdeh👍👍👍👍

More News