YI CINDHAMHI INA

1
313

Baska yi cindhamhi ina baska.
Isheeko yashshe malto aqhcaziino kee kasa
Ishi waytimtemko Cari dharhak asa
Ishi waytimtemko cari dharhak asa

Miyane ku agaagim yi doorottä
Ta ku cirhi badko tewce ayrotta
Amayimko basak-ya ta ku xaal kee raxmatta
Male xadar taxfazo dhicta
ummanimko anu kotta doorita
Ku aniina ni carehi ifotta

Ku saane noolih anituk koh saana
Kallaxtemko cindham sakam-miyaana
Noh gaxtandah carafadde kassoyna
Zibodde ni xabtamko kolle amanatishna

Ayim alle abte ta yi xawazalle
Wayna” arhxi cokkak yi kaliten talle
Sarrah eerhege ku qeema yi carelle
Ina kitom biyashiitih suge akkale!

Xadaar abtih zate angale waytemko
Mirhacammoyshitta Rabbi koh yoxoye nicmaako
Ayidhdha basak-ya takkale zate tengelemko!

Ku cindhamhi ina kinniki tee faylish dhictemko
Tee mitaaziye ishi cindhamhi caradde ishe haytemko;
Saytiya tamizziye warak? Rummah kas teellemko
Xoola kinniki amaana tee taaziyemko (2)

Gaab yoh isho!

Kab-ishshem:-
ZARAT LAYE

5 1 Door
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
1 Mablo
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Ali
Gerhenta
Ali
1 iggida kaltem (sugtem)

Mashallah

More News