Xanlake (4it Thabca), 2009

3
194

Ta majalla ablekkah yane marak tinniinimko, dikille athbicii nine Majalla XANLAKE ko 4it af 2009h tewceya kinni. Basoohit thabca kinamhi sabbatah, aymcoyat (layout) gadma leya. Laakin sin farhshishsham adde tinniyemko ubula.

Xanlake PDF [TAKKE FAKTEH IQHRII]

Kado gantah, Online Journal balih ta Website araxah nayyaaco xagara tane. Migac, ‘Makaado Journal‘ ak narhxo dhicna. Taye inkoh abno sinko mango gabat agle ni farhshishsha.

Akah ni xattoona dhictan aruxko wulim ta kataytam yakko dhiica:

  1. Kataaba mizgaaxishaanam (Editing)
  2. Dhibrho (barhshime magaror yibbirhe kutuub kab-ishaanam. Masalan: Caafiyat, Tacliim, Cayda, Luqha, Riyaada, Saynes/Culuum, Teknolojji, Cadar, Dalta/Taariikh, Eelo-kataaba, Missilit ara…)Sinko xato fandham, ta Majalla ugusno bisa akkekkah, ta website xalelno kinni.

Gaab yoh Isho!

Axmadsaca Maxammad

MACALSIT:- Mablo taxawo fadhdhemko, ta garbaako gubi wasanalle tane mablot cara (Message Box) temegeh, Imayil (E-mail) ti araxah, ishi mablo taxawo dhicta. 

5 1 Door
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
3 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Um Shaama
Gerhenta
Um Shaama
1 iggida kaltem (sugtem)

Mece ciyyo kinnik, aydukum erhexa. Sinlih nane.

Abdourahman
Gerhenta
Abdourahman
1 iggida kaltem (sugtem)

Asc wr wb my name is Abdourahman how can i help

Salah abahubush
Gerhenta
Salah abahubush
1 iggida kaltem (sugtem)

Rumah mece kini gaab noh isho

More News