Waqhteelih Ammookomii Nanino?

3
399

 “Waqhti sef kinni, kaa agrice waytemko ku yagrice, [‘الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك’]” yarhxe Carabti missili sin cokkakah (aytitih) gerhenta yakko maki. Ta missilih farto gantah sinko sucuttam yakko maki. Amaydo, ta missilih macna ugguzguzeh, arhxo farhemille sin tillaabisho kiyok, cilaagih yoolih urrukkusa.

Waqhti xiyaa ilaalam yakkeedo, hido televijinti xagara balih rimootuh tillaabishsho kee caazalle tadabbo dhiicimtam yakkeedo, abno farhinnannimih gurra akah geynandah, waqhte soolishe, caazalle adabbe kee tillaabishe nekkeh ninni farhi balih kaa beye dhandhe. Uma caashir yekkeh laakin, waqhti amaa tiya makkinna! Xiyaa miilaala! Xishma-le margadisheena Cumar Hazbar ‘Zaban ardii yanek nardowaa, arax dheerhak iba lacnowaa!’ akah nok yarhxeekah, amayim balih  ta ukuum-ishneh nuble Carabti missili akah yarhxeekah, nanu aalih ammookome waynemko waqhti ni miilaala, ak nookomeeh kaa agrice waynemko lel ni yagrice.

Amaydo waqhti xiyaa ilaalinnixe tiya yekkemko, ta daweena hinnim ardii yane waqhteelih xarkakinneh ammookomii nane woole, waqhti nodde yeeceteeh, ni yigriceh adii yane? Ta essero umman noyyalle kinni. Ni gaxso lel, ‘Yoo’ hido ‘Maale’ takko dhicta.

‘Yoo’ yarhxiinim ni gaxso yekkemko, waqhteelih tadiyemih ayim abaa nane? ‘Maale’ yarhxiinim ni gaxso yekkemko lel, waqhteelih tadiyem aymih abe wayna? Ta esseror yiggirice Urhurh radde lem makinam aarhige. Amaye lel, isheh esseror ugusa esseror kinamhi sabbatah kinni. Yamaqqaco dhiica esserorko gari lel:-

  1. Waqhteelih tadiyem ayim kinni?
  2. Aki marahi afaadad kee ni afaadad hi wayto waqhtedde cikittem kinniho?
  3. Aki mari abaanam anu lel abe wayamah ayim tane?
  4. Waqhtedde tanem akah abamah ayim liyo?
  5. Lito waqhtedde cuzubam kee missal-lem barhisha woole nifidde kok suginnannim abta?Tarhxem kee aki esseror naaqhaco dhicna.

Ta esseror inkoh sittiyaako barhsimetem yakko kibah, inkoh waqhti nafaaca kee aybarkatadde cikkishittem kinni. ‘Waqhteelih tadiyemih ayim abak nane?’ narhxe gedda, lino urhurh waqhtedde ayim nashshukume? Tamaa lino waqhtedde abnem amaa waqhtedde dooro kinam kinni woole, cuzubam racte hanuk, nafaaca hinamadde tillaabishne? Yalli gantah, ‘Xaraka sinko, baraka yooko’ nok yerhxeh yanemhi sabbatah, tamaa lino urhurh waqhtedde xarkakinno kee lino urhurh waqhte abayshimat caashir balih beyneh, nafaaca lemidde ashishno missila.

Akkinnan ufayle hido taklit, cindhamko nabamalle akah carsimaanaakah, akkinnan ciyyo gantah, dagumko, hido ruhuwamko erherhishnah, gedko gedille akah tafeededeekah akko abna. “Shiix maayelhi gerho inki taro (takko) ko erhedhdha’ [‘A journey of a thousand miles begins with a single step’]” yarhxe Çaynaati missili, mango macna kee makkoleh, adda fidin farto ni duhsuusa missila kinni.

Tixiggireh tanitom, urhurh arax yakko, dherh arax, umman gedda, afti taro beyto hido erherh takko takkishsho kolle tane. Wuli arax tadawo tixiggireh tanito hanik, alle tanito dhintimaako hido defeenaako ugute waytemko, ugutteh lel afti taro beye waytemko, tamaa tixiggireh tanito arax niya hido duume bisa yakkeh kinni raacam. Niyah hido duumeh siraaxima rooshan miyanem lel inkoh naarhige. Inkoh ta yefeededeh nable doodad, kado nanu alle nanino darajalle tinem kinon. Dago mari mango mara uguugusak, maarhagit sorhe mara ayshishidhdhigik, duhe mari biyashshiite mara duhsuusak, ugute mari lel dhiine mara ugusak gufen darajah kinni.

Nanu lel Saahot dooda afaadadti askaalalle korishno farhnemko, inkiddehi ciyyo labcadnam, ninni waqhte meceetih natneefecem, sittiyah xishma naallem, sittiya cikishnam, sittiya xatnam, ninneh farhnam garoh farhnam, sorha le mara nayshidhdhigem, feraako fera dhaye le mara xabshishnam, amaye balih, adde nanino waqhte neerhegeh waqhteelih nadiyem kinni.

Tittiyah ulaa-ulah akhdumik, sittiya ilaacak, sittiya guballe abbirhik, sittiya cangitak, sittiya barhishak, sittiya asxayik, sittiyalle ashshiinak, ninneh inkeekettah minafeedede, ninni dooda lel minayfeedede. Doodat umaani kee mecaani, doodat afaadad kee afaadadti wayto dago marahi misaalko tamadhdhago hido tanqaaso dhicta. Umbuka tayehi maftix lel waqhti nafaaca kee aybarkat kinni.

Amaydo, ninni waqhte macna kee makkoh netneefeceh galli gufekke gufno, gaba-gabadde hayneyaako, inkidde tarinnoo.

Gaab yoh isho!

Sin sacal Axmadsacad Maxammad

5 1 Door
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
3 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
omerdin
Gerhenta
1 iggida kaltem (sugtem)

cadha micitin mashallah caleykum yalli sin yydaamo

FB_IMG_16290506933113913.jpg
Musa
Gerhenta
Musa
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho Axmad Sacad.

Ali mohamed
Gerhenta
Ali mohamed
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho.

More News