SOOKIME CANQUR

6
187

Xishma-le sacul kee sacoola, tagina lem tayek basoh Facebook kee WhatsApp araxah kab-ishaa ninemko garo kinni. Basoh abnem gabbacnam lel akko tillaabe mari yinniyemko geyoona, Facebook kee WhatsApp aallinnixe mari gantah geyeenih, ta website ti araxah umman mara gufo ciloh kinni.

1 2 3 5
6 7 8
9 10 11 12
13 14
15
16 17 18 19
20 21 22
23 24 25
26 27
28

MAROOROLLE

1. Karma kee zazacah baarholle taabuke, iba-nab kee iba-cindha beetan andhaarha.
6. ‘ife’ tarhxe abittoh bakitinnixe xibar (imperfect form)
7. Dhaawiseenitih (vowels) erherha migocti toomarnanah Ingiliizidde yatneefecin canqharat osa ‘article’.
9. Igilik Thiliyaanah__________ akko yarhxin.
11. Dhux adde suga, rooxedde tirir cale.
13. Cindha mara
14. Lellec adde urhurhah bar adde dherh waqhtek _________ akko yarhxin.
15. Gomorh affara rii akko le, mangum har-tarhxe (cur-tarhxe) xarha, soogo balih kiniya.
16. Mangum andharhah fidin cokkak le cashshot cayna.
20. Laxuuh kidim-yarhxiinim hido yakunkuniinim.
22. ‘abe’ tarhxe abittoh amri xibar (imperative form).
23. Mango cashsho
25. NA, NE, NE, NO, ___ (tadde raace dhaawisheena ‘VOWEL‘ ishi dhaaweena ‘CONSONANT‘ lih uktub).
26. Raxmat
27. ‘kude‘ tarhxe abittoh amri xibar (imperative form).
28. Bagoozi kee acanze balih zibolle xaaxotlih beetaanam. Baarrowemko lel gaaxeero akko yarhxin.

GUBALLE

 1. Boludde taabuke cashshot caynaako wulim.
 2. Inik, lamma, adox, ________, koon, lix,
 3. Anadaako siraaximah layeh adde arakan nuwatta.
 4. Xan kee keenan le xorh.
 5. Karma unnaye takke gedda, xagaa _________ kinni.
  8.  Faas, mishar, maassa, zaabba, kee aki racte nuwaadde mabbarhah hayan xodhdha.
  10. Sucuse, alife, celtodde haye,
  12. Dhayli ikolle tundurrubeh tawce iko.
  14. Cagab kee ________ geyte. (cagab tarhxe canqaraalih tadiye canqara akah gee.)
  17. Garba
  18. Cashshot cayna, cilila gufekkah. ( macalsit: ta cashshoh cayna mangih gade kee boludde geytimta)
  19. Likax
  22. Migac idhdha afti rooxe nitstsilih (first person singular pronoun).
  24. ooben tarhxe abittoh amri xibar (imperative form) uktub
  27. Ingiliizil naydadabbe gedda ‘from’ takke Saahot leddi gabo (postposition)

MACALSITA:- Gaxso guba mablot caradde: ‘MOROOROLLE 1,2,3…‘, ‘GUBALLE 1,2,3…‘ terhxiinih taktaboona dhictan.

GAXSO

1    c

2  a

3      s h s h 4o   5k  
6     i f a         o   7a 8n
9    l a a 10g o   11l 12a f a
13   i r r o   14g a n n a

l

    l   15a l c a  
16   a 17b e e 18s a   o   19a
  a     20i d 21o   22 a b
  23g 24 o n r o o   25 n u
26r o

b

  d     27k

u

d
    28 a l i i c o    

Gaab yoh isho!

Kab-ishshem: Axmadsacad Maxammad

5 2 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
6 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Omer Abdella
Gerhenta
Omer Abdella
1 iggida kaltem (sugtem)

mashallah walahi barakalahu fik SAAHOT makaado kee AXMAD SACADAK Mashkurin kitin gaabnoh isho.

Calidin
Gerhenta
Calidin
1 iggida kaltem (sugtem)

GUBALE

1, Cilila
2,Afar
3,Saar
4,Oolal
5,Kafna
8,Naa
10,Gole
12,Anco
14,Gaado
17,?
18,Sirdi
19,Abud
22,Anu
24,oba
27,Ko

Maxmuud Suleyman
Gerhenta
Maxmuud Suleyman
1 iggida kaltem (sugtem)

Moroorol

1,cashsho
6,ifa
7,an
9,Laago
11, lafa
13, irro
14, ganna
15, alca
16, ____esa
20, id___
22, ob
23,gorroo
25, nu
26,rob
27, kud
28, aliico
Gaab noh isho istaaz Axmadsacad acakkan kinni too race 16 kee 20 yekkemko buurh ishite kkkk

Mohammed
Gerhenta
1 iggida kaltem (sugtem)
Alle edebbaa!  Maxmuud Suleyman

cashsho
6,ifa
7,an
9,Laago
11, lafa
13, irro
14, ganna
15, alca
16, ____esa
20, id___
22, ob
23,gorroo
25, nu
26,rob
27, kud
28, aliico
Gaab noh isho istaaz Axmadsacad acakkan kinni too race 16 kee 20 yekkemko buurh ishite kkkk

Ali mohamed
Gerhenta
Ali mohamed
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaaab noh isho ustaz axmad sacad mece radde ke mecee madrasa kinni!😍🤩

Afrah Ibrahim salih
Gerhenta
Afrah Ibrahim salih
1 iggida kaltem (sugtem)

Assalam caleykum wr.wb…aginah yoh taniini yicado sacol.mayshaAllah cadha micitin aydukum erhexa sinako kini fadham.Aki ginah anu liyo mablol ay adhxo fadha takkaliini.Ta obeh yane barnamij Saho mecetih tiqriyem kini tafhamo dhictam.bukaako lel saho mujtamac nableged mangolih saho tudrusem kino akto madhicnamhi sabbat.tahigid Digir balih(game) agagaagah lel Askola akbishitam Sahal kin araxah Yaniyeged micim kinni.oddosah lel esseror kee radde balih (choice )le caynah esseror hido (match) suwar lih yaneya sita higidam ezgegela yam balih kab yowa inni faw sinaxaye.amay kee sin naga.Yalli lel abtan gided nasre sinah yaxaw sinaka.As.wr.wb

More News