Saararishnan Araxah Yakke Xorhti Ayfaara (Sasan)

1
192

Saararishnan hido saararo ak yarhxiinim, wuli saararo ak yarhxin aki malammit xarhaalih tangaleh xarhakke  taabuke xarhaako yemeete migac yekkeh, wuli xarhahi buqhle malammit xarhalle tattabishaanam yekkeh, lamma xak hido lamma xarha yayweesebiinih inki xarha akko akah aban arax kinni.

Duhsus:- Cusub canqur, fertoh lel ni doodalle amidhdhige waytaya, (technical words) yefeedede xibar kee sayneslih yeemeteya geyna gedda, ta kado talle saararishnan akah netneefeceeka balih, cusubih akah cijajno kinni nanqissibem. Taginalem tablin gedda lel kaa macna tubliinih, tashshem geyteenimko umman gedda goronudde ak nanem kinam sin duhsusno fandha.

Saararishnan lel lammalle xazziima

1) Xakti intih saararishnan (التطعيم بالعين):- inki siloytadde yakke tiya yekkeh.
2) Xakti ornanah yakke saararishnan (التطعيم بالقلم):- xaakukko wuli tiyadde yakke tiya yekkeh inki siloytaako aganalle yakko dhiica.

Saararishnan adde aboona missil waqhte
Saararishnan waqhti xorhti cayna kee amaa abna saararishnan cayna balih yakke. Masalan, xakti intih yakke saararishnan karma kee giilal waqhtedd kaa abno dhicna. Xakti ornanah abna saararishnan yekkemko giilaladde kaa abno dhicna. Amaye balih lel karmadde xaaxa adde daggowa waqhtedde yakke almandadi (المنضدي) ak yarhxin saararishnan yane. Ta waqhtedde lel cinab kee tuffaxa adde saararishna.

Xakti ornanah yakke saararishnan inki siloytaako ziyaada le, orne xakadde nayrhibbisheh kaa abno dhicna.

Xarha, xarhadde atkilik, hido lel saararishak. ‘Dwarfing/grafting of plants’

Yakko kiyah ta ginale saararishnan mangum mudhdhug maki. Amaye lel ta araxah yakke saararishnan tamaa akah farhnaakah sariigalla noh maabitamhi sabbatah kinni.  Wuliili gedda gantah tamaa saarararishne xorh ishi waqhteeko basoh xararah kafo dhiica. Laakin maqhrix intih kaa nublemko aki caynah saararishnanko yashshe. Amaye balih lel mango waqhte kee mango caafiyat kaa farhshiisha. Xakti ornanah yakke saararishnan tamaa xakti intih abna saararishnanhi araxah kaa abno tanna xorh kee amaye balih, xaddeeko mangum naba xorh akah abna.

Nookomeh abno missilam

Xakti ornanhi aymociyako basolle:
1) Tamaa xorh tiriram kee meceetih siltem yakko alle tane.
2) Xaakok rig ak yerhxem yekkeh iggidaako ziyaade cumreh sugtem yakko alle tane.
3) Xorhti laxuu aallinnixem yakko missila
4) Tamaa ornan ak farhna wakali, xaakok fantaako yakko alle tane.

Naba xorh saararishna gedda lel iggidaako bukal cumreh le xaakuk doornam mece. Tuffaax higgid xorh yekkemko cindha xaakukko yekkeh combooba le siloytaako abnam tashshe. Kaa dhedhdhan lel 15-20sm yakkem mece. Tamaa doornam lel xaaxaytaako desneh unnaye xalagah (gamiddah) alifaanam mece. Carsa meceetih erherhishekkah Thirreeko aykee Maggaabit fanah yane alsit hi fantadde saararishaanam yakkeedo tam-kixxine. Yakko kiyah dharhaa akko urgufuma xorh hi cingir nayrhabbasho yekkemko saararishnan amo xaaf-ishek lakalle abaanam mece.

Gaab noh isho,
Kab-ishshem:- SUNNAAC AL-XAYA!

4 1 Door
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
1 Mablo
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Ali
Gerhenta
Ali
1 iggida kaltem (sugtem)

Mashallah gaab noh isho😍🥰

More News