Saahot Makaado Mecaanit Maanafo!

0
182
Ni dagxa kee ni bacalteeta

Gimbot bilo, 2016h macna kee makkoh dhishshimte Saahot Makaado, Yallih xatoolih, kaafa fanah, niiroh yakkeedo katattas-le mecaani, maaxiyo, kaxano, sacuulinno kee inkiinot maanafo tekkeyaako, xiyawinnat qeemadde cikkishitak tefeedede dooda ginto erherh taro beyteh geytimta. Bukaako lel xiyaawinnat tuumar hido muyrhurhug kin mece ciyyodde cikkishitak ijooko ijolle tillallaabak sugte inki luqha kee cayda, amaye balih inki taariikh-le dooda, kii tinemko ferteh, birthic dooda tekkeyaako galli gufekke gufto ciloh, Saahot Makaado ishi xawal kee dufla katattayishsho kinam caddoyishsha.

Saahot Makaado dikti adda kee irolle geytimta Saahot doodah cindham, saytiya labtiyah, cindhatiya nabatiyah, inkiino kee afaadadti mece farto guddusso kee kaafa fanah abteh tane sariigalla kee gufteh tane daraja, wuliili mari akah yakkaleekah ruhayeh hido caashirih geytimtem caduruh makinam duhsus kee xunsus farhshishsham kinni.

Tayim narhxe gedda lel inkoh ni dooda yamfice niiro dhishoona ciloh, sinni xawaz kee sinni maxadaako gantah doodat gondo afti gabo hayenih, sinni nabse gantah suumutinnixe bohora kin ni labha, amni essero kee xabshi masolem gantah adde gufeenih, ten kee tenle marah inkoh mango aziya kee waaxelta adde tillaabishen gondo kinamhi sabbatah, ta erhedhdheh tane angolla, ni doodah ‘iffoy niiro’ taybishshiretiya takkem fadhdhitimta.

Saahot Makaado umbuka tee teseedefe aziya kee maxlakah andafitekkah, ishi xiyaawinnat borsaale, ishi xagarar kee doodah abto missilam ishi dhictolle mangum mece niya kee ayqariilih katattayishshenkah daw-marhxinna. Dooda farhshishshamadde lel maalah yakkoo aki dhicko tamlikem kinam inkoh xattishimak, doodat dhayloh fanadde kaxano kee inkiino aytiririk, Saahot migac Eretriyahi doodah fanadde farhshishsha cara yabbarho kee galleh akah yammingideekah abaanam afti xagarah tibbirheh geytimta.

Saahot Makaado, kaado yakkeedo Yallih farhih, Saahot doodahi nabne kee afaadad santishsho kee micnet abittoh sayteh tane cahde abittodde ashishsho kinam gaxte-gaxteh caddoyshak, tayim inkoh ni doodah cilo kinam tayshidhdhige.

Saahot Makaado Marto Tooboke

Comments are closed.

More News