Saahot Afhi  Maskaaka (Saho Language Corpus)

17
1103
Saho Language Corpus

Tayek  basoh: ‘KAAFI RUMMA’ tarhxe magaroh gerille kab-yerhxe kutuubulle, Saahot Afhi Interneet Maskaaka (Makhzan) porojektiiti araxah, Saahot waani ‘Google Translate‘ akah saytaakahi ciyyo erhedhdheh tanemih caddos kab-isheh iniyo. Kado lel, amayek sarrah tekke ciyyo, yumbulluwe afaadad kee gufneh nanekkehi addoodimlih sinalle gaxeh aniyok, abayshima fanah yi goorishshoona kee abayshimalle litin mablol, osa, caddos hido cadale kab-ishshoona mango xishmaalih sin essera.

Tayek basoohit addoodimih, ‘Kaafi Rumma’ yarhxin migac akah oxoyeh iniyom, rummah ta kado Saaholle erhedhdheh tane ciyyo, dago iggiditik basolle, adde waanishsho makiiki, taxaasabo gantah minaam hido akke wayne balih ambulluwi tine ciyyo kinni. Kaafa laakin, amaa soono rummalle timbiddileh, ni waani galleelih agaagitto kee tamaa waqhtedde gaxeh yane afaadadko dhacamteh, galleelih tammaakamo akah dhicta arux kee caashir geytimeh, amaa gabolle takkishak geytimta.

Zoom Araxah Tekke Akotta:- Academic Discussion: Language and Tools

Lellec 15/05/2022, Luqha kee Teknolojjiyaati Masxassah dhiiceenit (Language Scholars and IT Experts):

Zoom araxah tekke akotta. Siile: Screenshot

Dr Jaamac Muuse Jaamac, Prof. Giorgio Banti, Dr Martin Orwin kee aki dhiicceenitlih, zoom araxah tekke akottadde engeleh iniyo. Ta akottah naba magaro: ‘Akkaademiiti Wagro (Academic Discussion)’ tarhxe tiyä tekkeh, cindha magaro lel: ‘Soomaal kee Saahoh,  inkiddehi Waanit Nuwatta Yayfeedediinim’ (Developing a Common Natural Language Toolkit for Somali and Saaho)’ tarhxe tiyä kii tine. Lamma saaca kee malxina daqhiiqha (2:07) beyte akottadde, Dr Jamaa bukaako Waanit Makhzan  (Language Corpus) aamotta kinamadde meceetih waanishek saarrah, Soomaal Waanille tekkeh tane ciyyodde fidinih waanishe.

Soomal waanille yekkeh yane afaadad kee dhishshiimeh yane waanit makhzan, Saahot waanille gantah yakko dhiicam caddoyshek sarrah, Londonulle sittiya geyneh, ta gondodde meceetih adde haasawno gaba benne. Ta zoom araxah tekke akotta tabloona fadhdheenimko lel ta dhibbashle katayteemnih geytoona dhictan. https://fb.watch/ddA8b7QY4h/

Londonti Saahot Daybelle Tekke Akotta

Dr Jaamaclih Londonulle sittiya geyno abayishnek sarrah “Awla sitta geyno?” tarhxe essero temeete.

Akottadde tengelem

Akottadde Tengelem

Abayshimalle lel Londonti Saahot Daybelle (Eritrean Saho Cultural Association-ESCA) noh yamaato akah abne deeco noh kabbaatemhi sabbatah, Londonti Daybi Manabottit kee Birithaaniyaati Saahot Makaadoh Manabottitik, adooxa lellec akko anik, inkiddehi deeco/mayshadhdhaga (invitation) neyyeece. Ta deecoh masarratah lel, lellec 22/05/2022h,  akottadde yangalo gurra geye marak ninni-ninni gabooko   Saahot daybelle nekeekette. Dr Jaamac lel tamaa akah abne miimaralle noh yemeete.

Saahot Waanih Maskaaka

Saahot Waanih Interneet Makhzanhi Akotta.  Siile: Dr Cumar Sunabara

Ta akottahi addoodimille tillaabekkah lel, ta akotta takko anqaraarab abteh abayshima fanah gaba tessegelle sacul: xishma-le Cumar Ibraahim, xishma-le Cabdalla Jaabir, xishma-le Maxammadsaciid Sunabara, xishma-le Cumar Idriis,  xishma-le Cabdu Ibraahim,  Xishma-le Awwalkheer, xishma-le Xub-Addiin, xishma-le Saalix Gaafo, xishma-le Xuseen Xajji Cabdalla, xishma-le Idris Suleyman, xishma-le Faathuma Axmad Al-xaaj, xishma-le Jamiila Ismaacil, kee inkoh ta akottadde tengelemik, “Gaab noh isho, sinni doodah arhxitin abtan ciyyo kee xawal Yalli mecaanidde sinah yaktaboo!” arhxiyuk, amaa akottahi addoodimille sin tillaabisho kiyok, kado gantah mirix-marhxina.

Xishma-le ni abba, Maxammadsaciid Ibraahim Qur-aanah akottah noh erherhisheenik sarrah, Xishma-le Cumar Ibraahim, Birithaaniyaati Saahot Makaadoh manabotta yakkeya kee yoyya (Axmadsacad), arxibishnan kee orbeena akah abneh, mashshaabba Dr. Jaamacti gabadde hayne.

Saho Language Corpus

Guraako Mizgalle: Cumar Ibraahim, Dr Jaamac  kee Axmadsacad. Siile: Cali Shacbaan

Dr Jaamac, yookomeh isheelih kinni xiyaw yeysherheerhegem. Amah abak lel, tamaa doktoora alle beyeh Qalam alle yigdilem, Ethno-mathematics kinam kee, ta Ethno-mathematics akko yarhxiinim; xisaab, cayda, sugte kee labcad hi fanalle yane zamoodinno yamirmiriinim kinam caddoyshe. Usuk ishi caddosudde, “Umman dooda ishi-ishi araxah akah tamnabarreh, ishi maxada akah abta irhga kee xikma leya. Isticmaar Afriiqhiya kee amaa wakalelle yemeete gedda, laakin, tamaa  ni cayda kee ni sugte, bukaako ni maxada makko hinam balih guri gabadde hayneh, Irobbiyuun cayda kee sugte akah xishmatnaakah kee akah kabbatnaakah nok aben. Amaye lel siixo kee xeela le araxah basak nodde ishak, nabra lel noh ayseehelik kibah xaylah maki, kii lel miyine.

Luqha, amaa xiyawti thabiicah ishi doodaako yawrishe gadda kinamhi sabbatah, ninni luqha dhayinneh, hido inkinnah nabaatih xabneh, tenimille akah nantebeekah gantah kinni nok abeenih, nok abak yaniinim” yarhxe, Dr Jaamac.

Saho Corpus

Akottadde Tengele xiyaw.
siile: Cali Shacbaan

Kataysheh: “Dhic kee gadda le mari, sinni luqha kee caydah maysaalaxit akah abiteenih, yamaato le waqhtelle aki marak, nincibeh nikxineh tenim bisa akah abnaakah kinni ta oddooniya adii tanem. Ta darracko ugutak kinni lel, Afriiqhiyaaati luqhaat, fertoh lel Ayrommaaxat Afriqqaati luqhaat, Interneet kalolulle ishi xaqqe geyeh, wannunti nafaacadde aso ciloh, amaye akah abshiisho maysaalaxit (tools) cijaajo yolle tanem kee, ni waanih xifzeh innelle tanem abo ugutem” yarhxe, Dr Jaamac.

Ishi madarehi orbeena abayshek sarrah lel, akkanih tamaa akottat magarohi caddossudde kinni orobem. Yookomeh laakin: Waanit Makhzan (Language Corpus) caddoyisho kaalle tine.

Language Corpus’ akko yarhxiinim: “Akkinnan luqhahi kutuub umman caynah raxeenanko inkidde yeketteya kinni. Ta inkidde yekkette kutuub lel barhsime xibarah barhsimte nafaacadde asa. Amaa nafaacaako wulim lel, akkinnan luqhalle yakke xabaleh (research) raxeena yakke, qaamuus (dikshineeri) abo farha marah raxeena yakke.

Saho Corpus

Canqurti ciyyo (harvest) Interneetille

Amakkeeko feerah lel Interneet araxah takke waanit tarjama, masalan, google translate balih kin khidma yakkeedo yaxaye” arhxuk, kataaba kee siilitih lel aybulluwik fidin caddos yoxoye.

Dr Jamaac, ishi caddosudde, yookomeh Soomal waanih Interneet Makhzan (Somali Corpus) akah abem kee dagum-dagumuh ayfeededik google translate gantah akah orobtaakah akko abem caddoyshe. Soomal waani kaafa, Dr Jaamacti xawalah, google translate orobteh, malxina miliyoon (7,000,000) canqaratiya, ta makhzanadde xubbuuruseh (tagged akko abeh) yane.

Taginale ciyyo takke gedda adooxa caynah xiyaw fadhdhishiman. Usun lel:

  1. Teknolojjiyaati Masxassat dhiiceenit (IT experts): Ta mari, masalan kaado, Dr Jaamac noyya akah xatak yaneeka balih, tamaa waanit canqur yaysherheerhegeh, amaa makhzanalle guura software cijaaja mara balih kinni. Tamaa cijaajan nuwaako wulim lel algorithmic robot xusno dhicna.
  2. Saaho meceetih taabbe/waanishsha xiyaw (local people/community): Ta mari  tamaa cari qaanalle wofora aban gedda, dhayit guura mari akah yaniiniika balih, luqhat canqur sasanisha mara kinon. Masalan, barhsime Interneet arux yatneefecin gedda sinni waanih (Saahoh) yaktaboona missila. Akutubik lel, dhiicimak, araxah tamaa Saahot kataabahi nizaam (orthography) balih atneefecik yaktaboona missila. Masalan, akkinnanti akkinnantiyah Facebook siilelle: “Maa shaa Allah! Lubak kuluuxa lito” yerhxeh mablo (comment) yaktubemko, tamaa Teknolojjiyaati Masxassat dhiiceenit (IT experts) canqur yaskatto cijaajen robot, ta canqur yableh amaa makhzanadde anniinnixe canqara yabbirheyaako admin (masxadaadaralle) baaha. Masalan, ta tunkuttubeh tane mablooko ‘kuluuxa’ tarhxe canqara baaho balih kinni. Macalsit: “Ta Interneetille xiyaw tuktubem makhzan fanah guurumta” narhxee gedda, canqhur bisa kibah, muluu xisba maki, amaa yuktube tiyahi buxta (privacy) lel dhagtam maki.
  3. Luqhat maarhagit (linguists): Ta mari lel, tamaa cari qaanah wafara aban gedda, xiyaw dhayit guurtah alle bahta gedda, oraanah qaana (mandaqhadde) sigisha naddaaqho balih, tamaa canqur-hi karriimishaanah cara-carah haya mara kinon. Fertoh umaatih yunkuttube canqur yemeetemko, meceetih yaktubiinih tillaabishan.

Kado fanah Saahot Waanille Tekkeh Tane Ciyyo

Saaho Afhi Maskaaka

Kado fanah Saahot waanille tekke ciyyolle gaxna gedda lel, Dr Jaamac, ta dhaye geddadde akah noxoye dago kutuub (masalan: Moreno kee Roberta Vergari aben dikshineeri, kee aki kataab, Saahot Madarasahi kitobko garo, Eretriyah Dastoor kee ara…) yetneefeceh, amaa kutuub yakko, bukaako Interneet yafittishe (idhdhita) robot (algorithm) cijaajeyaako, kaafa fanah Saahot canqurko bool shixtiyaako (100,000) aganalle takkem, Saahot Afhi Interneeet Makhzanadde xubbuuruseh  (tagged akko abeh) yanem, mango xedenlih sin naybishshire. Laakin ciyyo daweena male…work in progress kinni.

Ta canqur akah yaskattin araxadde waanisha gedda lel, tamaa Saahot canqur yeysherheerhegeh yaskatto cijaajimeh yane robot (algorithm), umbuka Interbneet kalolulle, masalan: Facebook, Twitter, Tiktok, YouTube kee ara… xiyaw tuktubem, tamaa makhzanadde lel anniinnixem yekkemko, barti abrhah (12:00 am), umbuka Interneetille hel-yarhxeh, geyinnan Saahot cusub canqara (waanitta) waraarishak baahayaako, amaa makhzan masxadaadarah (admin) siniyo (notification) akah yaxaye.

Amaa  admin (IT expert) lel ta canqur, daggo, yammango, Saahot waanih dhiiceenalle (linguist) tillaabisha. Amaa Saahot waanih dhiiceeni lel, ta canqara, yaakumeh Saahot canqara kinam kee makinam sela. Amayek sarrah, araxah tunkuttubeh tanem kee mitanem, tee cayna (abitto, migac, migac-idhdha, ara…)ko awlih tiyä kinam yaysherheerhegeh, tillaabishe (approve akko abe) kee Saahot canqara akke waytemko xishiye (delete akko abe) yakke.

Tayek Sarrah Saahot Waanille Takko Missil Ciyyo

Dr Jaamac, ta akotta erherh kinam kee sigeh yane masarrat-hi bukalle digge le cari ginniimo yekkemko, ta ciyyo (project) Saahot dooda (mujtamac)ko kabbat geyteh, ummanti ishelle tanem abo missilam duhsuusek sarrah, yamiite waqhtedde cindha-maso bisa adde yangalin akottah (caddos) yaxawo farham warishe. Amaye lel cindha-maso, doodat diiror hido, matoor (dynamo) kinoonmhi sabbatah kinni.

Xishma-le, sacul kee sacoola, inkoh ta akottalle tekkem yakko, bukaako ta ciyyoh sabbatah tane gondo, ta dago kataabah inkoh sinah warisho mirhiicamhi sabbatah, dagum dagumuh caddos kab-ishno kinok, ta ni kalolulle (website): www.makaado.com, Facebook Page: https://www.facebook.com/saahommakaado, YouTube Channel: https://www.youtube.com/c/SaahotMakaado/videos, araxalle ni katattaanta.

Inni waani gomekkah arhxo farham tinniyemko lel, tamaa inkoh ni farhi kee ni minaam kii tine gondo, ‘Yane’ hido ‘Zaahir’ takkeh able gedda, yodde yassaabbe xeden abayshima male. Inkoh, laa xate kee laa orbishe alle nekkeh, ta ciyyo sariigalle guddusno kinomuh lel erherhih inni Yalladde, sarrah lel inni doodadde naba imaan liyo. Tamaa Dr Jaamac akah yerhxeekah lel, Interneet arxulle taktubin gedda, taxayin mablol yakko, inkoh aktubinnannim kaafaako erherhishsheenih umman gedda Saahoh  uktubanta. Barhsime Interneet kalolulle lel, mece aniina naallo nolle tane. Interneet aruxulle alle aktube waynemko, anniinnixemko walaa inkim takatto mirhicta.

Abayshimalle, inkoh ta ciyyo erhedhdho, gaba tessegelle yi zoobit kin luqhat maarhagit (linguists): Xishma-le Moreno Vergari, Prof. Giorgio Banti kee Dr Jaamac, umbuka Saahot migacalle mangum ten cawwatoyshitam farha. Raace addoodimlih aki saadifille sinalle gaxandah lel, alle-alle anniinnanille mecaaniiko takkanna sinah duumuta.

Gaab yoh isho!

Macalsita: Ta akottahi viidiyo yamiite waqhtelle YouTube araxalle korishno kinom sin duhsuusa.

Sin sacal

Axmadsacad Maxammad

4.1 11 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
17 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Abdulraxim
Gerhenta
Abdulraxim
4 alsa kaltem (sugtem)

كل التوفيق ان شاء الله ليرى هذا المشروع الهام ادخال لغة الساهو فى محرك البحث غوغل النور فى اقرب وقت وفقكم الله وسدد خطاكم

Afrah Ibrahim salih
Gerhenta
Afrah Ibrahim salih
4 alsa kaltem (sugtem)

Assalam Caykum waraxmatuAllahi wabarakatuhu xishmale yisacul carha micitin mangom kini bassak yodharhxih aqri sugem.Saho luqa xafteh (Google translate) sayneh aki luqa kee ni tamficemko takkana geyno dhicnemko ay nokracto kini hay.Yi Rabiyyo ten nassre yiybullu yanamko bexih arhxem maliyo.I’m so proud of y’all.May the almighty Lord help you in every single steps.

Musa
Gerhenta
Musa
4 alsa kaltem (sugtem)

Yundufuleti yansire, sinlih nane nansaro kini inshallah

Maxamad aman
Gerhenta
Maxamad aman
4 alsa kaltem (sugtem)

Bar kee lellecih ishimih tandufule nisacultek gaab noh isho

Cabdalla Idriis Irhibe
Gerhenta
Cabdalla Idriis Irhibe
4 alsa kaltem (sugtem)
Alle edebbaa!  Maxamad aman

Taginale agiira tanemfanah nidooda nifil kibah leddelle hido caadal gaxe waytam yoh tambulluwe mangum leel sin nasuxummude dhic ishnamah lel sinlih nane sinak arhxe

Cabdalla Idriss Irhibe
Gerhenta
Cabdalla Idriss Irhibe
4 alsa kaltem (sugtem)

Assalamu calaykum
Yi cado sacol saahot afih ayfaadadah tacabtahiyak yallako sinak alayye wayto sinak arhxe aki ginah yekkemko anu innimablolle rummah saahot luqa kee soomaalit luqa kataabat gabooko 90 ko 95% sittiya geytah yolligida kado leel tamaa akah teenikah mango xato noh takko dhicta mah yolligida almuhim ta abtan tacabedde sinxato nidha yekkih sinlih soola nisacal Dr.jaamac Muuse jaamac leel ashkurenkah aktillabo mifarha wa shukran

ali noh mohamed
Gerhenta
ali noh mohamed
4 alsa kaltem (sugtem)

Assalam calaykumm waraxmatullahi wabarakatuh.
Katasih mango xedenn yodde yomobbem sinah warisho farha.

Axmadd sacadke aki rhicenit,amayim balih rhicle jamic omer.
Gaab sina noh isho ayyuk ilal amam abshira cawatt hinn xaja mitane.
As wr wb.

aslimakle39@gmail,com
Gerhenta
4 alsa kaltem (sugtem)

mashallah mece xabasab kinni shabab iketanako kiyah, saho ukutub arabah maka tabina!

Calidin Cabdalla
Gerhenta
Calidin Cabdalla
3 alsa kaltem (sugtem)

Gaab noh isho inkoh bar kee lellecih sinni doodah tandufulemik fertoh Istaz Axmad Yalli cumre kee caafiyat koh yaxawo!

More News