SAAHO KUMAL KEE KAAFA

1
525
Fawo

 Kitob kee  daalisha naba mari Saahot misle taginah xunsuusan. Amayimko yi tacjibe dagum lel:-

  1. “Akuula qabiila, qabiila asticmiriii tine’” yan. “Saaho laakin, isticmaar rigididde sayaa mitine. Isticmaar tublih mitaarhige. Ten fanadde lel yagziye mara kee yangizziye mara miyiniini” nok yan.
  2. Saaho farhe nacabo sittiyaalih yeelliinimih, tillaabisheenih cangeh sittiya axayi miyiniini.
  3. Hatsey Minilik wuli gedda, ‘Saahottadde, woole adde dhale tiya , wohido lel kaddaamah isheelih yuyshuqule tiyah 1000,000 (shankatix) Franka akah axawo kiyo’ yerhxeh deeco kab-isheh yine” nok yan.

Akim noh sugtooki, iski ta adox caddoosa misaalko garo was sinah arhxo.

  1. Qabiila ishi-ishi reezonto lii tine. Tayim lel asxadaadarah akah tamco kibah reezanti ten yastacmaro makin. Ulah reezza qabiila lel mitine. Qabiila lel qabiila asticmirii mitine. Hido inkettah, hido lel filcoh yagziinim Saahot fanalle mitine. Saaho leemishnanah taamine dooda kinam takkeeko naarhago dhicna.
  2. Saaho qabaayilih yakko inkeekettah angaacii yinin. Yangaaciinim  kee wagaraanam lel tanem kinni. Godobottah laakin sittiya axayi miyiniini. Taariikhih akah noh warisheeniikah, Thiliyaan waqtedde ‘Faqhat Xarak’ kee ‘Casaleesan’ ak yan lamma kishohi fanadde naba nacabi yekkih, nabse gantah sittiyalle gufeenih yinin. Ta waqhtedde Aboobakar Axmad lel Thilyaanlih dhibbaa yine. Ta gedda Thilyaan Aboobakar yabbarho ummannim abih akah maakke terhxe gedda, wuli “Yi taynisire” ak ya fikra yexeesebe. Amaa fikra lel ‘Abobakar Casaleesanto kinni. Ta gedda ta lamma kisho geca kinoonimhi sabbatah, Faqhat Xarak-hi araxah kinni adde nansaro dhicnamki, ten doolabnih tena ak nabbarho nolle tane” yih, Faqhat Xarakalle yemeete.  “Taye tena xedenishsha hido tas-hirife xaaja kinni” ak yam baaheh lel, usun Aboobakar akah yabbirhin arax kaa yayballawna ten essere. Ten arxibishnan kee ten kabkabbot yublih lel, “Xaaja/gondo abaaasimte” yih qalbeeko xedenak, ten mablo yaabbo mangum harar arhxii, ten mablo ten essere. Amaa gedda, Faqhat Xarak, “Ta ak tan xiyawto, alle yanekke makiiki, miyatto kinam gantah kaa minaarhige’ ak yerhxin” yan. Thilyaanti lel amo faasah lammalle ak xazziilimtemih adde timmingideh, niya cideh gaxem noh daalishan.

DUHSUS:- Xishma-le Sacul kee Sacoola, talle lamma kishoh migoc misaalah ooqhocem, ta ni xiyaw farhem sitta yincibiinih, cangeh sittiya miyaxaynimhi misaal yoh takko ciloh bisa kinni. Aki ni kishosh kee ni qabaayilhi fanadde yekke mece taariikh lel xadde malem aarhige. Dhic le marak lel noh tuktubiinih, katayta ijolle akah tillallaabaakah abtoona, ta saadifille sinalle amaanatisha.

  1. Kumaalit Saahotta; diinih, agiirinnah, adabeh, aqcaziinoh, qarceh agaagiim lii mitinem ummanti akah yashhidem kinni. Mango istiicmaar tillaabeyalle lel ni saytiyä, andibbilii mitine. Saahot saymari rabaa kinni yiniinim kibah rabi mashshiiteenih uma xibarah gaba axayi miyinini. “Caduu tee yigdife” kibah, “Caduu alle digire” arhxii oobbeh maarhig.

Xishma-le yi sacul kee yi sacoola adde waanishak sugem kumaalit ni misle kinni. Kaafit ni misli aaginale?

Qeera-mali Cabot Dhuxko Gaxa

Kaafa, sacal sacalko zirabbita, ishi misle xabah garin misle sarita, sacal cululuh raba, usuk xaytah kaa kari gantah gindicsiita. Wuliili ni saytiya maalah bacla dhamta. Fadhdha ged orbishsha, fadhdha ged lel hadanta, gubna balik zumam male, caazalle carhittah malayka kok biriigishsha. Ta gedda, waqhte cadalam kee xiyaw cadalam sorhe.

Yi cado sacul kee sacoolak, inketta lamma abaanamah umbuka Saaho yamaqqacoona alle mitane, laakin  anu inneh darracah arhxem kibah, inkoh Saahok amaa gina kino yaanamah makin. Ta geddaale, keena mashshiitati arax meerherhisha, waaxelta mashshiitati gica meerherhisha, thinqillicooko mashshiitati lel gira mirhishaaki, uma gerh-gerh nable gedda, xikma kee xeelah mece araxah ten nadabbo nacakkanoo.

Saahot Makaadolle gaxa gedda lel, Saahot Makaadohi maso le agle makiiki, inki xawaz gantah sariigalladde asemko cange yaymange. Ummanim lel taariikhih raaca. Ni abbuuba mece taariikh noh xabenki,  mece taariikh hi wannun nok aboo. Beera ni dhalaa ni tariikhih amo rig-iishitoona kibah ni taarikhih xolashshiitoona alle mitane. Ummannimko lel sittiya yasxaynim kee zirab Saahodde misugo, miyaneeki, toginale abaxe taarikh hi erherh Yalli nok abe wayoo. Amiitinnannimih lel tiya nekkih labhattiinoh akah garaynoo. Saahot Makaado adde tanem lel oddooniyalle nasre, akheeralle lel ajre kinnik, amo rig-ishnih lagac aynuk tee daribille takkishnoo.

Gaab yoh isho!

Sin sacal, sin darasatto Axmad Cali-Shuum

 Asmaraako

3.3 7 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
1 Mablo
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Mohammad aman
Gerhenta
Mohammad aman
9 alsa kaltem (sugtem)

Gaab noh isho kumushaaraka dhuguugul takko

More News