Qostha/Qustha

4
251

Xishmale sacul kee sacoola, Sunnaac Al-xaya ti zoobitik, ‘Ni dooda yamfaco dhiica‘ ak narhxe dhibrho kee magaror zariica yableya, masxassat maanafo kin makaado.com araxah kab-ishak sugnem inkoh taarhigiinim yekkeh, amayhi katasoh Qostha yable kutuub (caddos) kab sinah ishneh nanek, abayshima fanah ni goorishanta:-

Qostha umman gedda natneefece andhaarhaako tekkeh, alasnah benna nabseh mango nafaaca yaxaye viitaamin le andharh dharhaa (xalma) kinni. Amaye balih zibolle isheh yabqhuile, gubaako casam kin xalmi yakkeedo yane. Mango diikalle yakkeedo barhsime araxah teker takkeh, tamkixxine macaashako kinni.

Qosthah (xalmah) yakke zara sugum sarroorim kee karmat erherhadde kaa geyno dhicna. Amaye lel waqhti baahe makaayinih (machine) araxah, hido lel labcaadime araxah yekkeh, lellecti-abrhah ayroyta caranko fantalle daw-ta waqhte tamaa qostha maatakah (iloh, xodhdhah) urgufnah zara akko nayyaace. Amayko lakal le racta andhaarha xasar balih saci macaasha akko abno gantah dhicna.

Qostha adde Nazriye Waqte

Qostha ( xalma ) mangih umman waqhtedde nazrawo dhicna. Yakko kiyah wuli waqhteeko wuli waqhtelle barhsa leya. Masalan, xagaah nazriye gedda, inki gedko ziyaada orba akke geyna. Amay balih sugum sarroorimidde nizriyemko lel, inki gedda busa orba akko geyna. Amaye lel sugumudde nazriye gedda amaa ginah comboobak yinemko caamulah raacamhi sdabbatah kinni.

Qostha ( xalma ) akah nazriye arax

  1.  Nookomeh alle nazrawo lino baarho (dhage) afti buqhleeti rimiidaako yakko, cashshooko foyya tekkeh qarce leyam naarhigem.
  2. Tamaa dhagelle gomoo alle hayak buqhlelle camaza bahta cashsho asac-ishaanam.
  3. Abno farhna qosthat zariica rob adde erherhisha waqhtedde yekkemko, tamaa dhagelle cashsho hido aki cindhadhdhaa xorh yabqhulemhi sabbatah qosthat zara sarroosno nolle tane.. Amayko lakalle tamaa xorh asac akko ishnah dhage meceetih nagrifeh qostha alle naazriye.
  4. Naxruse dhage yakkeedo, dhedhdhanalle firsimih nuxruseh adda le, agaagita arux akah faknam mece.
  5. Buqhli mangum xaf-arhxekkah nok kafamko hido, caaguwin gina abiteh nok caamulamkohi ciloh alfeenah dagum silaalishanam. Amayko lakalle, laye naaficem yakkeedo rimmit tillallaako des yakke.
  6. Buqhli xaf-arhxik lel kimbir kee aki alluulaako dhawrhaanam.
  7. Waqhteeko waqhtelle yakkeedo, xorhti diwa (baalic summe) alle xarhnam mango laxuuko des akah yakke.
  8. Xagaah bisa kinni qosthaalih aki caynahi zara agaagalle akko nazraw dhicnam.
  9. Xaddeeko ferta laye kee mango baalic summeeko ninne nabbirhem farhshishsha. Amaye balih barad aziya alle oobisham neerhegeh baclaa akko naymaaco nolle tane.

Macalsit:-
Ta kutuubudde litin mablol: osa, cadale, fawo kee aydukumusnan, hido lel adde waanishno nok fadhdhan magaror yinniyemko ta email araxah: makaado.info@gmail.com, hido lel ta guba tane mablot caralle noh xabtoona dhictan. Ummanimko nushshukumeh lel sin gabat agleh mangum sin cawwatoyshinna.

Sunnaac Al-xaya

Gaab noh isho,

Kab-ishshem: SUNNAAC AL-XAYA

5 1 Door
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
4 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Mohammad aman
Gerhenta
Mohammad aman
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho, abaa tanin xawalah mangum sin cawatna!

Ali
Gerhenta
Ali
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaaab noh isho

Ali
Gerhenta
Ali
1 iggida kaltem (sugtem)

Mashallah gaab noh isho

Axmadsacad
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho, Sunnaac Al-xaya!

More News