MOLBONTI XAK INKIDDE MECE LELLEC TILLAABISHEN

2
153

Akah taarhigiiniikah, Saahot Makaadoh bursaalelko wuli tiyä, umbuka caalamti garballe tane Saaho sittaalih geyshishaanam kee sittaalih yaysherheerhegiinim, amaye balih ten fanadde kaxano kee samara yazriinim kinni. 

SAAHOT MAKAADO, MOLBONTI XAK

Ta xagaraako ugutak lel, Saahot Makaadoh xak Awustiraaliyaako, Molbonille (Melbourne), Cindha-sambat 23/01/2021 sinne kee sinne xawzlih inkoh inkidde cindha tiya naba tinah inkidde yekettiinih meceetih asseenim kee rummah mango xeden-le lellec tillaabisheenim, amakkeeko ni gufe wari yasxasse. Taye lel umman marah ten-ten farhshishsha xagarar sitta alle yaarhiginya kee inkoh alle xedenanya, masalan, Riyaada kee aki cindha-marih digir akah yisqirribiinih abeenim kii yine.

Ta saadifidde yengele mara arxibishoona kee bukaako ta inkidde aben aseenahi bursaale yable madare kee caddos yakkeedo ni doodah makaanunko kab-yerhxeh yine. Ta saadifidde yengeliinih yekette saculuh caddos yoxoye makaabun lel, Xishma-le Ust. Ismaacil Xasan, Xishma-le Ust. Fawzi Sacad, Xishma-le Ust. Cabdalla Axmad kee Xishma-le Ust. Axmad Ismaacil kii yinin. 

Ta saadifidde tengelem lel sinni gabooko, ta waqhtedde gaxeh yane laxuuhi ( Koroona-Vayres) sabbatah mango mari sittaako barhsimeenih sugeenim kee sitta geyoona caashir waytimeh sugem xunsuusak, ta lellecidde sitta geyeenih, inkidde yekettiinih asoona caashir geyeenimih adde yossoobbe xeden warishen. Inkoh ta xagara yesqereerebe kanadde lel aben mece ciyyo kee asqaraarabah mangum ten cawwatoyshiten.

Gaab noh isho,

Addoodim fartem: Ust. Ismaacil Ibraahim

Saahot Makaado, Molbonti Xak

5 2 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
2 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Salih abdalla
Gerhenta
Salih abdalla
1 iggida kaltem (sugtem)

Mashalla ayidukum edhaxa/nadhxu good job

Ibrahim
Gerhenta
Ibrahim
1 iggida kaltem (sugtem)

Masha Allah cadha micitin alle alle aniinan dikko aba tanin juhde saahat makaadot zoobitik inkettinot fayda bakit male wa inshaa allah inkoh dhaye kee dhayi saacah sitta yibbidhe xaylale akimari akah yaqniin Mara nako

More News