Xishma-le sacul kee sacoola, akah taarhigiiniikah, ni basoh mari (ni abbub kee ni inon), yabliinim kee yaabbiinim, bukaako cibra ak beyaanam xikma le urhurh waanih kinni gomaa yiniinim. Ta xikma le urhurh waanik lel ‘MISSILA‘ ak narhxe. Bukaako missilit goma missila akah yeyyeeciinih lel, ‘MISSILI WAANIT DARAT’ ak yeenih yanin. ‘Missila‘ ak yarhxiinim lel, akkinnan tillaabishoona farhan farto, cadimbilih arhxekkah, amol-beeh, aki xibarah yaymikniinih urhurh waanih, adda fidin farto akah tillaabishan ara kinni. 

Akkinnan missilah waanishaati, yarhxo farhem araxalle miyarhxemhi sabbatah, tamaa usuk missili araxah tillaabishe farto sorha mari, hido lel tamaa missila anda kee aaginah yatneefeciinim sorha marak nannawo dhicna. Amayehi sabbatah lel, kaafaako erherhishak, ‘MAX-YEENIM KEE MISSILA’ tarhxe magaroh gerille, ummaan lellecille inki missila, kaa caddoslih (sharxeelih) kab sinah isho ixiggireh ane. Ta kataa missili lel erherh tina yakko kinni:-

  1. Akah Bakharteekah lee Maacabin, akah Kurrayteekah lee Maatakin.

Talle akah tabliiniikah, ta missili lamma muluu xisbaako yoqhoome missila kinni.  Amaye lel,

  • Akah Bakharteekah Maacabin’ tarhxe tiyä kee 
  • Akah Kurrayteekah Maatakin’ tarhxe tiyä kinon.

Erherh tiyä nable gedda, xiyawti mangum bakhaaremko, mango laye yaacabo kinni hambereeram. Inkinnah layeko jarikaan yoocobeh gantah kaa dhiico makinam ishe yakkale. Amaa mangum akah bakhaareekah mangum yoocobemko laakin, amaa yoocobe layed mangum ed laxuute kee rabi gantah gufe yakko dhiica. Amaa gedda, ‘Mangum walaa bakhartemih cilaagih tucrufeh ishi qiyaas taacabo kol tane‘ yaanam kinni. 

Malammit abrhal namiite gedda lel, mangum kurraytemko, tamaa el kurrayteh tanito tiya dhacumaatih taatako hido tagdafo gantah fadhdha. Ishi kura balih xiyawto tootokemko, gabadde kok rabo dhiica. Xiyawto tigdifemko lel nasbi wanna takkeh, Yalla kee xiyawhi nifille naba zambedde sayta. Ta ginale caashirko sin yaysallamo, ni yaysallamo!

Ta missilaako beyna xikma tinniyemko, akkinnan xaaja abekkah, abayshimalle aye katayishsho kinam macalsinneh, guba-agana ak gaxneyaako, afitekkah xeelaalih abno nol tane. Ummannim lel ishi qiyaas (xaddeelle) lem naarhago missila. 

MACALSIT:- Anu akah axaye caddos hido sharxi, amaye balih tamaa missili cayna, anu inneh akah aarhigeekah kee sorham xiyaw esserah baaham yakko kinam umman tiya duhsuuso farha. Akinnan missili aki wakalille aki xibar kee aki macna yaallo dhiicam yakeedo aarhige. Amaa ginale barhsi yaneya gantah, wagiyeh baaho acakkano kiyo. Yakko kibah yok ractam mangum takko dhictamhi sabbatah, atin sinneh ablinnan qalath yakko, osa kee memco aallinnanya, ta guba mablot caralle noh xantoona, inni nifille mango xishmaalih sin duhsuusa. 

Gaab yoh isho

Kab-ishshem: CUMARDIIN MAXAMMAD

 

4 3 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
2 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Axmadsacad
1 iggida kaltem (sugtem)

Zahra Saalix Cusmaan Migacalle mablo axayik ane. Amaa mablo lel, ta missili wuli wakalelle, “Akah bakharteekah lee maacabin, akah kurrayteekah lee mizidhdhiimin’ yarhxiinim, Zahra ni sacla osa noh abteh tane. Kado barhsah tane, ‘Maatakin’ yaanam kee, ‘Mizidhdhiimin’ yaanam kinni.
Ust. Cumardiin lel: “Osa le mari yinniyemko, noh osoo” yaanam yerhexeh yine. Noh abte osah lel Zahra Saalix Cusmaan mangum tee cawwatoyshinna.

Maxammad Cali
Gerhenta
Maxammad Cali
1 iggida kaltem (sugtem)

Cumardiin Maxammad Gaab noh isho noh katatas

More News