MAX-YEENIM KEE MISSILA

2
161

Assalaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu, xishma-le yi sacul inkoh nagaa kee maaxiyo asot kee sariigalla sinah duumutak, kaafit missila jabaa sinak arhxe.

2. ‘AFTI BIILOOKO THUF AK ISHAANAMKO AK YANDHUCIINIM MANGO‘ yarhxin

Ta missila erherhih abbii tanin yaanam caduruh maliyo. Yakko kibah tamaa anu inneh akah axaye macna sinlih xalito erhxeh busa kinni talle kab sinah ishak anem. Akah taarhigiiniikah lee yi mece sacul, missila yakko aki canqur, bukaako Saahot Af fidinamhi sabbatah, wakaleeko wakalelle akkinnan mssilih marhxo yakko, kaa macna daddaguu barhsa taallo dhictam mudhdhug kinni. Ummanti lel ishi-ishi macna isheh yakkaleya akah yaxawo dhiica. Kaado ta missilih macna anu inneh akah aarhigeekah kiyah baaho liyom, ‘Kaa macna anu arhxem busa kinni’ yaanam lel caduruh maliyo.

Ta missilih macnalle gaxa gedda lel, ‘Sacolti fanadde hido xuggi fanadde, amaye balih kaxantoolitti fanadde yakke sitta-waa kee umaaniiko warishaanamko sucusaanam mangok, aarhiginnan umaanidde sittak mawaanishina, sittalle xaba‘ yaanamah yolle higgida. Taye kee sin nagaa!

Tayko yayshe xibareh noh caddoosa mari yinniyemko sin gide kinnik arxiba! Gaba noolih essegellaanta.

Gaab yoh isho!

Sin sacal CUMARDIIN MAAXAMMAD

5 3 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
2 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Abdu shifa
Gerhenta
Abdu shifa
1 iggida kaltem (sugtem)

Mashallah rummah mece mablo

Casa ibrahim
Gerhenta
1 iggida kaltem (sugtem)

Awalan,asalam,caleykum war.wab.
Kataaseh yakkedo lee ta saaho ni mustamacti aydukumunta kee inketiino amaye balik lee esimih edhiga abito mangom tarde axmad sacad yakeedo aki nis sacol nabobti kee ni inon.ayoyti inko gaab noh esho ayik.
Ta mangolih obisan mislit kee aki mango nafaaca le xagarit kutubko aganal waanih(vedioh noh noh taymangindo mangom nafhamo fadhne.
Saho kutub tiqriyeh tafhimemko aganal saaho waani nok taabem mangomih dacabko.shukran
Casa ibrahim ammerika

More News