MAX-YEENIM KEE MISSILA

0
160

Assalaamu Caleykum Waraxmatullaahi Wabarakaatuhu, xishma-le sacul kee sacoola, kaafa lel ta kataa missila kee kaa macnaalih sinah emeeteh aniyok yoolih arxiba:-

13. “BAR XABEN ARAXAH, LELLEC GAXAN” yarhxin.

Akkinnan waani missilah tamudhdhuwen hido lel, missili waanit darat kinam tayek basoh adde waanishneh nine. Waanit dhic hido waanit cijaajinna le mari, missila kee amol-bee (metaphor) atneefcik kinni waanishaanam. Tamaa yatneefecin missila kee amol-bee akkinnan waanidde quxul kee qamam balih yakkemhi sabbatah sinni waanih ziyaada xiyaw yashshamanoona dhiican. Bukaako madare dhiica marih waani dheh tamabbo hido abittodde asso dhicta.

Kaafit missilih macna kee anda yatneefeciinimhi gondolle gaxna gedda lel, “Bar xaben araxah, lellec gaxan” yarhxe missili, farhe ginah yekkeh xiyawti yine qalathko gaxo dhiicam tuumaara missila yekkeh, masalan xiyawti  barhi kurraa gedda, yerhxeh yine waani yakko, abeh yine ciyyo tamaa kura akah xabtah, meceetih adde yamxeesebe gedda, umam kinam yaarhigeyaako, yeththeeceseh ak gaxo dhiica. Amaye balih lel cidhaaneh yakko khibrat waytoh, hido gurri waytoh ak ractem tanniye gedda lel, gurra geyinnan gedda, hido kasah yanabe gedda yassamaaco dhiicam tuumaara missila yakkeedo kinni.

Taye kee sin nagaa!

DUHSUS:- Osa yakko memco, cadale yakko asuuso, inkoh sinah tambulluwem, mablot caradde temegiinih noh fartoona dhictan. Amaa ginah lel inkoh sittiyaako barinno dhicna.

Gaab yoh isho!

Kab-ishshem:
CUMARDIIN MAXAMMAD

Comments are closed.

More News