KOMODORO AAGINAH NAZRIYE

1
209

Cikso (Foorishsham) le komodoro

Komodoroolih yaneesebe waqhte kee lacnat gondo neerhegeh, asxayta hin waqhtedde, lacna lel 10°c ko aganalle adde takke waqhte kee wakale akah doorna gedda mece orba ak geyno dhicna. Xankarha kee barhqaqhaco akah mimecemhi sabbatah lel, mece hawa le fidin wakale akah doorno nolle tane. Amaye balih lel giilal sarroorim kee xagaa erherhidde yazriinim dorrimta. Mango lacna hinnim lacnah fanti daraja le wakale, masalan itri gazalle 21-23.9 °c, barti gazalle lel 18.4-20 °c lacnah kin wakalelle yazriinim yakkeedo komodorot orba noh ziyaadishsho dhiica. Wuliili komodorot cayna mangu lacna yakkeedo curto dhicta. Komodoro umman buureelih tamseeneemhi sabbatah sikifta maleh farhelle tee nazrawo dhicna .

Komodorot zara naakumeh caredde abnayaako buqhle yakkeh meceetih yanqirribendah 6-8 baxuuro fanah caredde nazriyeh defeyishnam dorrimta. Amayko lakalle, mece xaakok kee mece dharhaa lem akko doornah dhagelle (jardiinidde) nazgeeceze.

KOMODOROT BUQHLE

Tamaa nazgeeceze buqhlih dhedhdhan lel 15.24sm ko guballe yakkem mece. Yakko kibah laakin, yerheerheh combooba kee daro erherhishshem yekkemko, mango orba akko geyno mirhicna. Amaye balih lel azgeecezekkah xorhti naxusudde sugam mece. Awwuuxutinnixem kee aki laxuuko nagaa kinam doorno, amaye balih barhqaqhaco hido xankarhaako nagaa kin waqhte akah doorno missila. Amayehi osah lel buuret lacna 15.5°c adde gufta waqhte doorneh nazgaacazo missila. Amaa jardiinidde yakkeedo 1.5m hi xadde sittaako mirix-ishnah riga nayrhibirhem tashshe.

Komodoro nazriye gedda abno missilam

  1. Komodorot buqhle kab-ishneh agaggaagalle codhdhoh nazrawo nolle mitane. Sittaako mirix ishaanam komodorot xorhuh mangum akah mece.
  2. Xaakok kee dharhaa meceetih carsimo ciloh, mece ayro geyo alle tane. Fertoh lel cari addadde nazriye gedda.
  3. Rimiidah dhayelle geytimta dharhaa akko zagno/cidno nolle tane. Fertoh komodoroytat xarha 91.4sm dhedhdhanah gufta gedda.
  4.  Kafin baarho akah dooraanam mecem kinni.
  5. Alle nazraw lino jardiinille, tiklo erherhishekkah lamma baxuurooko basolle gommoyishneh naymamaaco eedda.
  6. Laye yakkeedo dhimmimmih hido aki ginah farhe araxah naafaco dhicna.
  7. Komodorot xarha mangum terheerhemko hido lel daro alle temmengemko, tee gundi soogo balih mango qadre malemhi sabbatah cununtah baarholle raddayaako awwuuxutto dhictamhi sabbatah, fooroh alle fooritta xodhdha, hido farhe cikso akah abno missila.

Komodorot sabbatah kab-ishne urhurh caddos talle bakneh nane. Ta xibare-le magaro kee barhsime dhibrhoolih sinalle gaxnandah mecaaniiko takkanna sinah duumunna.

Gaab noh isho!

Kab-ishshem:
SUNNAAC AL-XAYA

0 0 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
1 Mablo
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Ali mohamed
Gerhenta
Ali mohamed
1 iggida kaltem (sugtem)

Mashallah mangum basak ya caddos gaab noh isho

More News