ARRANSHI, LEEMUN KEE MANGUS AAGINAH NAZRIYE?

0
624

Xishma-le sacul sacoola, Sunnaac Al-xayat araxah barhsime caddos (darse) kab sinah ishak sugnem inkoh xunsussaanam yakko kinni. Ta kadit caddos lel, Mangus, Leemun kee Arranshi akah nazriye arux tablem yakko kinnik abayshima fanah ni goorishnata.

 Nookomeh laakin naarhago missil lamma cale (xaaja) xusno kino:-
1. Ta adde zidhdhimno lino araxah nazriye xorh, adooxa iggidaako basolle tamaa akah farhnaakah sasaneh daro noh baho midhiica. Daro baahemih gantah cur-ya lamma kee aduxko feertam mibaaha. Yakko kiyah, aki alayte xarhaako bahne xakah saararishnemko laakkin mece daro ak geyno dhicna.
2. Tamaa zarah nisqirribeh nane daro lel, alayte xarhaako geytimtem yakko alle tane.

A) Mangus Akah Nazriye Arax
Mangus bennek lakalle, addadde noh suga darotta cidekkah ayrooko mirix-ishneh lamma lellec silalalle kafishno nolle tane. Kafak sarrah cilaagih cingiirishneh addadde tane daro agdilekkah nayyaace. Amaa cindhadhdhaa daro lel arcusne mandiil (gamidda) hido lel softidde sawalnah lastikidde hawa mangih akko awce waakah narhuweh daguu lacna alle geytimta dite kin ayrotta hin wakalelle oobishna. Amayimko lakalle, ummaan affarah koona lellecko gondo akko ablik nok kaftamko uunik akah sugtaakah dhawurhna. Alsi abrhaako lakalle buqhletta tekkeh lamma gashshatto boodishshah caaguyinnan erherhishshak sarrah, adde sugte gamiddaako hido softiiko nayyaaceh, cindhaa gubaako curmusne naxasadde hido gommaytodde, hido lel xorhti baazodde natkileh silal alle yanelle hayno nolle tane. Amaa nuwayto gubaako akah curmusnam lel amaa buqhle naafice gedda, laye guballe akko tawcohi ciloh kinni. Laye amadde tekeelemko rimiidah akah mimecemhi sabbatah buqhli nok caynito dhiica.

Amayimko sarrah, ta nizriyeh nane buqhle 15 lellectiya, hido 20 lellectiyako sarrah anabinnanimhi xaddelle dhaxiine dhaxiineh saacat abrha takkem ayrotta alle tanelle defeesnam farhshishsha. Amayko mecetih yenebek lakalle amaa adde suge nuwaytooko eneeb-ya nuwaytodde nasqiyyireh, lamma alsa fanah baclayshak sugna. Lamma alsaako lakalle nisqirribe dhage hido jardiinidde nazgeeceze. Amayko sarrah, iggida kee abrha, hido lamma iggidih max, dhalteh tane xarhaako bahne xaklih saararishnah qarce-le basak-ya mangus akko geyno dhicna.

Arranshi kee leemun gantah tamaa mangus akah abne araxah abneh mece orba akko geyno dhicna. Arranshi, leemun kee mangus, inki araxah sasananaanamhi sabbatah, ‘Inki mangus zacabah abna caddos dhiico kinni’ yan tiyaako, arranshi kee leemun zacabah caddos migabbaacinooki, mangus akah tizriiniikah arranshi kee leemum gantah tazrarawna dhictaanam sin duhsuusak, ta kaadoh akko nerhxe caddos talle abayshak nane.

Ta kutuubudde aallinnan osa, cadale, bukaako mablol, ta guba mablot caralle noh xabtoona, hido lel, makaado.info@gmail.com araxah nolle taktaboona dhictaanam sin duhsuusak, aykee ta xibare-le magaroolih sille gaxnandah, mecaaniiko takkanna sinah duumunna.

Gaab noh isho!
SUNNAAX AL-XAYA 

Comments are closed.

More News