KAAFI RUMMA

3
541

Xiyawti barhi minaamah sugusem, yane hido zaahir akah takke gedda, yarhxem sorhah, xedenih abam kee xabam kinni wayam. Umman noohi minaam kii tine gondo, yanelle hido zaahiirille yaybiddile saadif geyemhi sabbatah lel, amaa gondo sinlih xazziilito kinni, sinalle boodo ciloh, Komputerti nifille diif-erhxeh aniyom:-

Umman gedda xiyawko yolle yamiite esseror yinniyemko, “Ta ni waani aaginah kinni googuludde sayishnam? Aaginah lel google translate akah abno dhicna? Google ti tarjama (Google translate) aaginah kinni abaanam?” tarhxem kee amah higgidin esseror kinni.

Urhurh medobba hido lel umman tena taylagge medobba lii miiniyo bisa akkekkah, xagaradde tine ciyyo hido erhedhdhe ciyyo gantah mitinemhi sabbatah, “Nagaa, amaa daraja cilaagih gufno kino? Dumusaanam kibah, ginaanam waqhte beytamhi sabbatah, asseh dhinteh amaa daraja gufno kino” arhxeh, kela niya akah tu akkeedo, ten aydukumuso acikkinik ine. Xiyawak amayim arhxo kibah laakin, “Ta umman tiyahi minaamak, anda kee aginah kinni, yane hido zaahir akko abo dhiicam?” arhxeh bar kee lellecih adde laxuutak ine gondo kinni. Rummah rummah yi laxsussah, dhin akah wayak suge gondo kii tine.

Ummannim saaca akko gufekkah mitakkemhi sabbatah lel, Kaafi Rumma akkalek, ta umman noohi esseroruh medobba yaxawo dhiica, maarhaga, Yalli nabik naba gerhenta, xishma-le Dr. Jama Muusa Jamaalih, waacinaako kataabah wuliidhdhaa sittiya geyak sugnek sarrah abne miimaralle, Sani 22/11/2021h, erherhih nif kee nifih Londonulle sittiya geyne.

Dr. Jama Mussa Jama, naba dhicle, Cayda kee Loolas hi Idhdhiteena (Ethnomathematician),

Dr Jama Mussa Jama

Caydat Uguuguseena (Cultural Activist), Hargeysa International Kitobti Macrad Manabotta (Hargeysa International Book Fair) yekkeh, Soomaaliyaati Waanih Inteneet Makhzan (Somali Language Corpus), abeyaako, Soomaal waani, google ti araxah tantarjamo kee, Soomaal waanille aki xabal abo farha marah, siyak/raxeena takke boorha dhishe tiya kinni. Usuk isheh doktoora (PhD) alle beye mihra kinamhi sabbatah lel, amaa luqhat xibar yaysherheerhege software isheh kinna abam.

Tamaa inkidde sugne saaca kee abrhalle lel, Saahot waanih zacabah aysharhaarhagti dago caddos akah oxoyek sarrah, inkidde nashtaqhalo gaba benneh, usuk ishi gabooko tamaa Soomaal waanih abeh yanem, Saahot waanih gantah abo, isheh dhiicamko walaa inkim nok suumuto makinam kee tamaa waani akah tammirmire software yakkeedo noh abo kinam yoh caddoyshe. Ta ciyyo inki lellecille hido inki alsalle bakitta ciyyo makinamhi sabbatah lel, katattayta Project balih abneyaako, gedko gedille ayfeededik nadawo nolle tanem yakkeedo inkoh alle gaba alle benne gondo kii tine.

Saahot waani (luqha) barhsime xakukuh (genre) xazilneyaako, barhsime kutuubhi makhzan Intereetidde (Saho Corpus Online) siraaximo kinni. Amayim lel naba lamma xakuk yakko dhiica.  1. Cadar (Poetry) and 2. Aki kutuub (Prose)

 1. Cadar (Poetry)
  1. Nazme (religious poetry)
  2. Margaddeeti cadar (song lyrics)
  3. Cadar
 • Missilit (Proverbs)
 • Marhxox (sayings)
 1. Aki kutuub (Prose)
  1. Madrasat kitob (Textbooks)
  2. Dalta (nonfiction stories )
  3. Qaamuus (Dictionaries)
  4. Riddles, falbles (Tinem tine yeeni, Simaa-simamteeni)
  5. Xokomat waraqhut (Official Documents)
  6. Ara…etc…

Tayim abnek sarrah, ta ciyyo (project) ko ilalnam lel:-

 1. Akkinnan idhdho/xabale (research) Saahot waanille abo farha marah idhdhot maanafo, siyak hido raxeena takko kinni.
 2. Yunkuttube canqurti kataaba araxah tanem kee mitanem alle tamidhdhige boorha.
 3. Akkanih aki luqhalle yaydilbikiinim (automatic translation), masalan, Google ti tarjama (google translation) balih kin khidma yaxaynim kee ara…

Ta ciyyo kado erherhaa tanemhi sabbatah, kado tee addoodimidde meceetih adde waanishno walaa tannemih, cilaagih ciyyo erherhishnemko sarrah, gufaa tane darajah gondo maxko maxalle ware sinah axaynuk, sinko fadhdhishimta gabat agleh lel sinalle gaxangaaxak racno kino, in shaa Allah.

Yalli adde yangaloo.

Sin sacal Axmadsacad Maxammad

 

 

3.5 4 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
3 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Cabdalla ishmaacil
Gerhenta
Cabdalla ishmaacil
10 alsa kaltem (sugtem)

Ta mayshadhdhaga iqriyem ko lakal yodossobbe xeden bakit male gabbabbaaceh gaab noh isho.

Ni luqa guugilid orobtaged wakaliko tayshe luqa liyomuh Amay balih ikkinan luqa adhago maddaxit luqa eddaylay waqted Akim ed adraso yixattam hi sabbatah xeden ke fukhuur yodyassabbe.

Kataaseh leel ishe dhicta cayda ke sugte le ummat kino hanih luqat raxeena alle waynam balih kinamhi sabbatah ta kaafa yane tathwiir lih google translate, luqa nascassabo(update) akkabno luqat raxeena nallo nixatamah yok iggida.

Timxishshime ni makaado, Saahot caydat tathwiir kee inkiinot zacabah abtan gixlo ko dheh orba ak tabliinimih shakke mayyo.
taxeesebinirke yalli sin gudduso..
Gaab Noh isho.

Med Salih
Gerhenta
Med Salih
10 alsa kaltem (sugtem)

Rumah Naba Niya xiyah yaxay ugugum kini yalli abayshima AK niyayballaw saregalla Sinah yaxaw
Amay lih owa fadham
Mango le dhicenitik Inkide gaxtenih waqtelih yadiye canqor siyasad yako maqrix. Dhinto….
Taginalemide canqor nok Dagom sabatah amayeh xale noh geytona sin duhsusa
Noyalle Uman marako cafar wani Kab noltam sabatah Usun lel amaginale canqorul nifil Yedeynih yanim yoh tambulluwe tenko yakedo fikra beyno dhicimta

Mango tacabe fadha ciyo kinik yalli singabad cadha yaymaco
👏 👏 💪 💪

Maxmuud Suleyman
Gerhenta
Maxmuud Suleyman
10 alsa kaltem (sugtem)

Afad ugutetiya kinni dhiine tiya ugusati dhinteh tane nidooda ishigideeko ractamko hido liitinem tinem tineyeeni takkemko aba tane dufla maxko maxalle rummah cawatlem kinni. Wuli xaaja yatcilimiinim kee tee abanam kiyah akkinnixinam mitane. Tginale mitakke tah ishi rooxo duudusam alduuduta xaaja yaftixiinim inketiinoh naba difaac kinni.Yalli caafiyat,cumre kee abta ciyyoh sariigalla koh yaxawoo.
Aki gubaako xati akfdhiima xaaja tinniyemko, noh tasxasoona yakke qurrub kino. Mangum gaab noh ishoo !!!

More News