JIDDAT XAK CUSUB KANADDE DOORAN

1
186

Saahot Makaado, Jiddat xak, ta waqhtedde gaxeh yane laxuu (COVID-19)hi sabbatah, inkille yakattoona dhiice wayoona kibah, sinnelle tanem xabaanamko, takko missilam araxalle takko ciloh, cusub rakhbeh abaa sugen anqaraarab bakiteh, Cindha-Sambat 30/01/2021, geyshisheenitti araxah cashshabti rakhbe (virtual conference) abeenim, Jiddaako ni gufe wari yasxasse.

Jiddat xakalle geytimta sacul, xabinnannim xabeenih saytiya labtiyah adde yenegeliinih mango kazano kee sacoolinnoolih aben rakhbelle, akkii sugte ciyyohi gondoh addoodim caddoysha waraqhut suge kanaddeeko kab-yerhxeh farhshishsha addat-boodo (taqhyiim) abeenimko sarrah, kab-yerhxe mablol kee esseroruh fadhdhishima gaxsos tomxoye. Ciyyo akah santishaa sugen addat dhinto (dastoor) gantah raacekkah tekke addat-boodok sarrah, tamaa doodat ciyyo santishak suge kanaddi sinni caraako oobak yaniinim warishen. Sinni caraako oobeenih lel sinni galle balih dooroona kee dorriimoona galleh yimmingidin.

Saahot Makaadoh ciyyo santishak suge saculuh ibre yakko, amaye balih usun abaa sugen ciyyo nifille beyoona kee tenko yibbirhin amaana sinni ibreh yooqhociinih doodat ciyyo santishoona ciloh cusub kanaddi dorriimen. Lellec 30/01/2021h Jiddat xakalle doorime kanaddi migoc ta kataytam kinni:- 1. Cusmaan Ibraahim Shuum 2. Ibraahim Yoosuf, 3. Naafica Saalix 4. Yaasin Cumar 5. Xaliima Ibraahim 6. Xaliima Maxmuud 7. Cabdalla Saalix 8. Maxfuuza Ibraahim 9. Jumca Cumar 10. Jaamic Maxammad Suelymaan.

Ta rakhbedde tengele sacul lel ta ciyyo satishak suge kanadde, abaa sugen ciyyo kee ten xak yefeededeh ta daraja gufo aben xawalah mangum ten cawwatoyshiten. Ta cusubih doorimeh yane kanaddeh lel ten ciyyo sariigalla abitto Yalla akah dhaacitak, ummanimih ten barok yaniinim akah caddoyshen.

Jiddat xak hi gondolle gaxna gedda, Saahot Makaadoh manaboyta yakke xishma-le Suleyman Maxmuud isheh nabik alle geytimam Jiddat xak yekkeh, ta xak erherhih fakkite xakukko inketta kinni. Lellec 26/04/2016 dhishshiime lel dhishshiime. Ta xak, kaadit waqhtedde 130 zoobitko le xak yekkeh, ta zoobitko 90% bakualle takkem sinnelle tanem abtah, lacin gabat agle lem kinon.

ROBRAAT CAYDAT FILCO

Saahot Makaado Jiddat xak, bukaako lel Jidda isheh nabik akah tamidhdhigem lel, Saahot cayda kee sugte dhawrhaanam kee xaf-ishaanam kinni. Jidda, ‘Ingaalo‘ migacah le Saahot Caydahi Filci alle dhishshiimeh,  magum

ROBRAAT CAYDAT FILCO

mece ciyyo alle abak suge daafo tekkeh, kaafa amaa caydat filci, aki migac yussucussubiinih, Saahot Makaadoh gerille, ‘Robraat caydat Filco‘ yarhxe migaclih sinni doodah gondo mizgaaxishak geytiman. Basoh akkinnan marcalle hido saadifille, Saahot digir kee kee cayda daggowe kee deelale alle kii tine Jidda, kaafa ‘Yi ula gax’ akko abeenih, Eretriya (dikti) darajah yakke saadifille gantah Saaho miggacoyishsham Jidda kee Jiddat Saaho kinni. Ta saadifille, umbuka ta ni yaqhriye marih migacalle mangum ten cawwatoyshinna.

CABDALLA JAABIR KEE JAMIILA THAAHA CAWAT SHAAHADA KABBAATAK

JUMCA KAPPITAANO CAWAT SHAHAADA KABBAATAK

Jidda akah tamidhdhigem taye busa maki, gerhi kabbat kee xindah yakkeedo tamidhdhigem Jidda kinni. Tayek basoh barhsime saadifille Saahot Makaadoh zoobit Jiddalle temeeteyah aben kabbat kee akah yoxoyin cawwat shahaada yakkeedo misaalah xusno dhicna. Masalan, xishma-le Cabdalla Xummaddin Jaabir, kee kaa xalaale kin xishma-le Jamiila Thaaha, amaye xishma-le Jumca Kappitaanoh yoxoyin cawat shahaadad xusno dhicna. Rummah sinni dooda yayfaadadoona bar kee lellecih tandufule saculuh yoxoynim kinamhi sabbatah, Saahot Makaado Jiddat Xak mangum ten cawwatoyshinna.

    GAAB NOH ISHO!

1 1 Door
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
1 Mablo
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Nasser
Gerhenta
Nasser
1 iggida kaltem (sugtem)

Mecem aba tanin

More News