INA

4
235
INA

“Ina ishi xawaz baclayishsho mangum curta”

Ina ishi dhalaah ayik, ayidhdholem curta
Mirix nanu ak na ged, ni sarradde wecta
Ina le hanaaweh, anda biyayshimta
Tee macaanih jaza, Yallaako miwayta

Te balih raxma lem, farhelle migeyta
Ina ku kaxanod, afcaado yok tirta
Nanendah ku xishma ni nabsedde marta
Noyya baclayitto tah umman gedda tanta

Kado temcellehi, able te waaxelta
Akah axayinnannim, betto tantah xinta
Ishe araadishsha ged, inti yok dhimmoyta
Le mandalaakinod, bar lellec mirhinta

Yi Rabbiyo isheh, yi ina migargerta
Ku farhih yekkemko, le laxuko urta

Kab-ishshem (Author): Dr Ismaacil Diiginna

Mizgaaxishshem (Editor): Axmadsacad Maxammad

4.3 3 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
4 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Mahmud Ansara
Gerhenta
Mahmud Ansara
1 iggida kaltem (sugtem)

AS.WR.WB
Mayshallah mayshallah yalli sinnad yabbarako , gab noh isho bassak ta ciyyo abba tannin callamadde nitezgellin inkoh Saahot Makaadode tashtuqullem kee Ustaz Ahmad Sacad. Cadha micitin yallako sinnakkallaye wayto.
In sha allah tattiminninnih nattiminniyerkee yalli nimadisho sinmadisho.

608E5859-2A59-4E2C-A7B5-67DA34BD822A.jpeg
Mohamed Saeed Sunabara
Gerhenta
Mohamed Saeed Sunabara
1 iggida kaltem (sugtem)

Gab nohisho Ahmadsaad

Calidin
Gerhenta
Calidin
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho istaz Ahmad Saacad
Kee Ismacil Diigina

mahmoud
Gerhenta
mahmoud
1 iggida kaltem (sugtem)

gab noh isho inkoh galeko cilmeh naysho naydukusa marak inkoh tayko mecetih nasho yalad raja liyo

More News