FAWO KEE XUNSUS

1
173

Xishma-le sacul kee sacoola inkoh makaado website katattaytayak inkoh nagaa kee maaxiyodde yoh tannawna mangum sinas duumutak, cindhaa duhsus sinah yakko dhiica ‘Fawo’ hido ‘Xunsus’ kab sinah ishak aniyok, yok mirhaytina.

🤍 Ku afcaado kabbaatinnixe (alle koh arteexinnexe) ciyyodde ramac-teh misayin. Amaye lel intiiko ziyaada afcaado tablem sabbatah kinni.
🤍 Zibodde tiyak defeyta gedda, ishe akah xedenishshshaakah ishi nabseelih haasaw kiyah, tillaabe waqhtedde abteh tine qalath xusseh ishi nabse maazayin. Tillabtemko akko nadrasoo kiyah aalih axzinii marno nolle mitane.
🤍 Xiyawlih yengeegelleh maro taanatiya tublemko, ishi nabseelih gantah yemseeneeh maro mirhiicamhi sabbatah mangum macal adde maabitin.
🤍 Basak-tarhxe mece aniinah marto fadhdhemko, ku wakalelle takkemidde makiiki ishi bursaaledde kulux-erhex.

Taye kee sin nagaa.

Ta gina-le fawo kee duhsus, hido xunsus noh yaxawna xikma le mara uguuguso erhxeh kinnik, “Was was-erhexa, taarhigiinim nok misuumutina” sinak arhxiyuk, barhsimte magaroolih sinalle gaxandah, mecaaniiko takkanna sinah duumuta.

Gaab yoh isho!

Kab-ishshem: IBRAAHIMN MAXAMMAD CUMAR

3.6 5 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
1 Mablo
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Avdy
Gerhenta
1 iggida kaltem (sugtem)

Basak tan

More News