CINAB ZARIICA

0
355

Cinab maqhrix nabneh mangum farhshishsha zariicaako tiya yekkeh, lacna fan-fan alle kin baarho hido dhamxalle cikitta baarholle tamzirriye. Akah yammange/sasana arux lel mangum kinni. Amayko garo xusna gedda lel darot araxah kee buqhleeti aymangah mangole baarholle yatkilin. Amaye balih lel aywaasab kee aki barhsime aruxuh yakkeedo yamtikkile.

MANGIH CINAB YASEEDEFE LAXUU:
1. Powdery mildew (cado laxuu hido acascas) akko yarhxin laxuu cinabti andhaarha yaaziye uma laxuu, yekkeh lacna alle ziyadda waqhtitidde meceetih yasriye. Kaa ishaara lel:-

Cindhaa baror yekkeh cinabti dharhaak kamfurulle yambuluwe, cado xarijih iggidamalle yambiddile. Xak, dharhaa, daro kee comboba lel inkoh yaylaye. Ta laxuu akko yamiite sabab lel (Erysiphe necator Uncinula necator) kinni .

Ta Laxuu aaginah desno dhicna?
Erherhih, mechanical control hido mekanikalhi deeso abno dhicna:- Amay lel tamaa cinabti xorhuh qarce-le gamude hido girco akah abak sittaako mirix-ishno kee amom hido dharhaako garo akko nagraco nolle tane. Dharhaa mangih sitta dhageh sitta silaalishemko amaa laxuu baaho dhiica. Amaye balih lel hawa akah sayto alle tane. Dharhaako dharhaale yakko, xarhaako xarhalle yakko, hawa geyemko tamaa laxuu akah yafside hido yar-huwe macna kinni.
Malammih, chemical control hido kemikaalti deeso abno dhicna:- Amaye lel kaalih tamseene, awwaaxa taylaye diwa masalan, kebrit almakrooni (Powdery) akko yarhxiinim balih natnaafaco dhicna.

2. Sissix laxuu hido acascas (downy mildew) akko yarhxin laxuu, lacna alle dago baarholle yakko naqhca alle geytimta wakalelle mangih geytima. Ta laxuu ummanimko fidinih, ummanille faax-yerhxeh geytima. Umbuka yabqule andharh xorh lel dhago dhica. Kaa tuumar (ishaara) lel ambuuzin cinadhadhdhaa caaguwin baror yakkeh dharhaalle agani gabooko yamiite. Amaa dharhaa lel buhiinolle yanqiyyireh caamuula. Amayko yisriyemko lel tamaa dharhaa Kafah rada. Tama laxuu sababishshamak lel (plasmopara viticola) akko yarhxin.

Ta laxu akah desno dhicna aruxko wulim lel ta kataytam kinni:-
1. Zariicah mece baarho akah dorno nolle tane.
2. Tamaa xorh lel sittaako mirix-yarhxo alle tane.
3.  Hawa akah saytaakah akko abno nolle tane.
4. Tamaa xorh ayro geyo alle tane.
5. Tamaa xorhko awwuuxutinnanim asac-ishneh xararishno nolle tane.
6. Buureh dhayelle yane xakok akko nagraco nolle tane.

Ta laxuu dessa diwa (keemiya)
Tamaa xorhlih tamseene awwaaxat diwa/siraa cinab kee aki xorhulle alle nanasnaso nolle tane.

3. Dat acascas ti laxuu (Black rot of grapes).
Ta laxuuhi siraye, ulah darolle oobamhi sabbatah, zariicat maqhrixille naba naqhuse baaho dhica laxuu kinni.
Ta laxuuhi tuumar (ishaara) lel mangih cusubih gufta darolle, xarhat gurmudulle, gufte darolle kee dharhaa bukalle buhin baror yakkeh yambulluwem kinni.

Ta laxuu akah desno dhicnam lel kamfur meceetih akko ageerecik, dhaggitte daro akko cidneh xararishe kee kaalih tamseene awwaxat diwa/siraa alle anisnisik dhawundho dhicna.

Talle naarhago ni farhshishsham, Keemiyalle nadiyem aki arux inkoh nok bakita gedda kinni. Amayelle nadiyemko basoh tamaa mazraca tee thabiicaalih baarhot araxah kee zariicat araxah deeso abak dhawundho dhicno nolle tane. Tagbideh uma daraja guftah zariicat maqhrixille mango khasaara bahto lem nable gedda busa kinni awwaaxa taylaye xarha bahnam. Awwaaxa taylaye xarha, umman gedda xiyawti barhalle yakko, aki bahayimille, amaye balih wakalelle aziya katayishshamhi sabbatah akko zeelinno dhicno nolle tane.

Gaab noh isho,

Barhsime dhibrho kee barhsimte magaroolih sinalle gaxnandah, mecaaniiko takkanna sinah duumunna. Ta kutuubudde aallinnan mablo lel rigidille tuktubiinih noh xabtoona xishmaalih sin duhsusna.

Kab-ishshem,

SUNNAAC AL-XAYA

Comments are closed.

More News