Saahot Makaadoh Bareerat Ameerikahi Xak, 3it Rakhbe kee 4it Zuhya Simbilishan

4
377

Assalaam Calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh!

Xishmale sacul kee sacoola, tookomemko basolle, sin nabseh caafiyat, sin ciyyoh lel asot kee sariigalle geytoona ni farhi kinni.

Katayishneh, Saahot Makaadohi xak, bareerat Ameerikalle aben maddaxit rakhbe kee mafarrit zuhyahi addoodim, xishmale Cali Axmad Yoosuf noh fareyalle sin tillaaabishno kinok, abayshima fanah ni goorhishanta.

Saahot Makaadohi xak bareerat Ameerikalle, abbirheeko mece dhebebberhta kee mece gerhgerhlih uguteh, gedko gedille anbabi kee afeededik adii yane xukukko inketta kinni. Saahot Makaado, bareerat Ameerikahi xakalle yane sacul kee sacoola lel: “Sorha kee gar-heeko tillabtem ni dhicto! Wanna dumuse care gintam male, ninnim ninneh abite waynemko, noh abati miyane” tarhxem kee aki eteror yikkitiinih, samarah yakkeedo gaali guyyax yekkiinih, sinnim sinneh abitoona kee tamiite ijolle tillallaabishoona ugute mara kinoonim, cadimbililih abittoh ambulluyi tanem kibah, mango osa kee caddos fadhdham maki.

                    ETEROR

Taykinna lel: “Ni Inkiino ni Aniinah Dhish” tarhxe eteroh gerille, maddaxit rakhbe kee mafarrit zuhya aboona, Xamle 15-17, 2022h, umbuka Ameerikahi diikaako Lusvel Kentaakille yekeekettin. Dhaxiine saaca sagal kee abrhah amaa zuhya kee rakhbi gerha kabbaato militeyaako yinqirribeh yine addaraash fakketek sarrah, ummanikkeeko temeete xiyaa, saaca tamanah luume xarhoona amaa addaraashadde yekeekettin. Ummanti isheh doorite qursih cayna beetek sarrah lel, tamaa akah yemeetin gondo erherhishoona ciloh ummanti ishi-ishi cara yibbirhe.

             SHEKH SIRAAJ DAWUD

Mango hambereero kee xedenlih lel, “Erherha ak temceh tanek, sarra ak tamcoo” yerhxiinih, lamma lellec kalo kin maddaxit rakhbe kee mafarrit zuhya Yallih waanih (Qur-aanah) kinni erhedhdhem. Yiqhriyeti lel cindhamasoyta Xasan Cabddu Xasan kii yine. Katayish-isheenih lel cindhamasoyta Xasan Cabddu qur-aanah yeerre akotta, xishma-le Shekh Siraaj Dawud dhaacoh yiythibbicin.

           CUSBAAN AXMAD

Xishma-le Cusbaan Axmad lel, Saahot Makaadoh      Bareerat Ameeriikahi Xak hi manaboyta yakke Xishma-le Cusbaan Adam idhdhadde, tamaa dherh baarhooko yemeete gerhak; “Unqac Nagaadde temeeetiinim?” yerhxek sarrah, amalle sugenyaako fadhdhishima asqaraarab macna kee makkoh abeenih, gerha kabbaate marah cawat farto tillaabishe.

Ta saadifille, xishmale Cusbaan Adam ni sacaal, birirish yekkeyaako, caafiyat geyeh, yuskutin carmo yekkeyaako, kalsxit ishi maxadalle gaxo, Saahot Makaado kee umbuka Saahot doodaahi migacalle mecaaniiko takkanna akah duumunna. Ishi doodahi afaadadah abaa suge ciyyoh lel mangum kaa cawwatoyshinna.

Takkeeko kataysheh, yemeete gerha kee amaa dikille sugtemik inkoh: “Unqac nagaad nekeekeettem?” tarhxe farto tillaabisheti lel, tamaa yasqereerebe kanaddehi zoobayto yakke Xasan Cabdu Xasan kii yine.

Amayek sarrah, ishi midoh, yemeete gerha kee ummanim tisqirribeh amalle sugte sacululle arxibishnan farto tillaabisheti, tamaa yasqereerebe kanaddehi manaboyta yakke xishmale Cabdulwaasic xajji Ibraahim kii yine. Xishmale Cabdulwaasic, yasqereerebe kanaddehi manaboyta bisa akkekkah, Saahot  Makaadohi xak bareerat Ameerikalle, anabii yanabo kee kaado gufeh yanekke gufo, sinni maxada guri gabadde hayeenih, bar kee lellecih: “Tanne” arhxekkah tundufule saculko inketta kinni. Saahot Makaado Bareerat Ameerkahi xak kee umbuka Saahot doodahi migacalle lel mangum kaa cawwatoyshinna. Cabdulwaasic Ibraaahim, asqaraarab akkii yine gedda yumbulluwe waqhaaqhac kee andafof soomamek sarrah, ta andafofko aaginah tillaabeenih ta saadif ni gudduusoona dhiiceenimih fidin caddos yoxoye.

             CALI AXMAD

  Bukaakohi Irhgah Aymakaakam

Katayteh kab-terhxe xagara, bukaakohi irhga tekkeh, kab-ishshem lel Cali Axmad Yoosuf kii yine. Bukaakohi irhgah yoymookomin mari lel 1. Maxammad xasan, 2. Saalixa Cusmaan kee 3. Ibraahim Maxmuud kii yinin. Ta maraako erhedhdho kee malammah tewceyaako ashshowaa beytem: erhedhdhi, Maxammad Xasan yakke gedda Malammä lel Saalixa Cusmaan kii tine.

Toyek sarrah, mawot curfen yekkeh, zuhre yissilliinih alle gaxenille, beeteenim tanzaro kee sugte caydahi xunsusuh, caydat dirgirih digiren. Male xeden kee cafad yoh kito! Ummannim ishi wannadde basak-ta! Yaa salaam!

Digirko xayteenik sarrah lel, inkoh Saahot Makaadodde yane marah, zoobit kinoonimhi murhurhuguh, zoobini shahaada babbarhiya akah tomxoye.

Amakkeeko kataysheenih lel, Bareerat Ameerikahi xakalle xagarat kabkabbot kee gabat agleh, bukaako mece ayqari lii yine marah babbarhi cawat shahaada akah tomoxoye. Usun lel Xishmale Shekh Siraaj Dawud kee Xishmale Xaliima Cali kii yinin. Amayehi osah lel, bareerat Ameerikahi xakalle ambulluyinnan waqhaaqhac-hi feteexodde naba cara lii yineh, sinni zooba sinni nabse balih yabliinih, sinni sacul baclayshak yine tamana xiyaawtoh yakkeedo, babbarhi cawat shahaada akah tomxoye.

    SAALIX AXMADDIIN

Aki ginah, tamaa yasqereerebe kanaddedde, galleeko ziyaada gaba tessegellemih yaakkeedo cawat shahaada tomxoye. Usun lel masalan, Saalix Axmaddiin, tamaa Saahot Makaadohi etero alle tunkuttube feneeniyan inkoh ishi jubbaako abaysheh baahemih, cawat shahaada akah tomxoye. Kaa mece ciyyo kee yuybulluwe xindah lel, bareerat Ameerikahi xak kee umbuka Saahot doodahi migacalle mangum kaa caawwatoyshinna.

Amaye balih, xishmale Jumca Xasan Cabdu lel ishi gabooko: “Inni doodaako inni dhicidde liyomko walaa inkim ak misuumuta” terhxeh, tamaa isheh el tane  dikille laye kee folo tisqirribeh, guba-agana terhxeyaako gerha kabbattemih cawat shaahada akah tomxoye. Teya yakeedo, bareerat Ameerikahi xak kee umbuka Saahot doodahi migacalle mangum tee caawwatoyshinna.

Xamle 16, Cindhasambatah dhaxiine saaca 10h addaraash fakkiteh, umman mari sinneh alle-alle dhiinekkeeko luume xarhoona addaraashalle yekeekettin. Saaca 10:00-11:00 fanah lel futhuur waqhte kii yine.

Toyek sarrah, ummanti ishi-ishi cara yibbirheh, suge xakti manaboytit tillaabe adooxa iggidadde tekke ciyyo kee ayqarir-hi addoodim kab-ishen. Tamaa yoxoyin ciyyoh addoodim rakhbedde yengele mara kee yasqereerebe kanaddeh kabbat geyek sarrah, inkoh sinni caraako ooben.

Sugte Lujna obtek sarrah, tamaa rakhbe yasqereerebe kanaddi, rakhbi akah yakkole xibar kee agalguluh, sugusti reeza kabbaateenih, tamaa ciyyo akah santishimaa sugte dhintodde mabbaloona caashir yomxoye. Adde osaanam kee akko kalaanam tinniyemko lel, ummanti ishi mablo alle axayik, waqhteeko dhictam adde tillaaabishen.

Abayshimalle lel, inkoh yomxoye mablol yochchoororiinih arurelle ak yemeetiinik sarrah, cusub Lujna akah tawceekahi xagara erhedhdhe. Bareerat Ameerikahi xak hi ciyyo santishoona lel lamma iggidah cusub Lujna doorimte.

        CUSUB KANADDE

Amaa doorime marahi manga lel labhat lix inki numa kii yinin.

SHEKH SIRAAJ DHAACO ABAK

Toyek sarrah: “Erherhishnem mecaanille bakitto” yerhxiinih, xishmale shekh Siraaj Dawud, sugte

Lujna sinni doodah aben khidmah ten cawateenik sarrah, tamaa cusubih tewce lujnah lel asot kee sariigalle duumuteenih, rakhbe kee zuhya sariigallaalih dhaacoh gomen. Ta saadifille, Shekh Siraaj Dawuduk: “Sin khaatima Yalli yaymaacoo, Yalli lel sin cumrelle noh yasbaroo” arhxinuk, abaa sugen santoh mangum ten cawwatoyshinna.

Naakiittolle lel, rakbe kee zuhyah tekette xiyaw, inkidde sugen lamma lellec, lamma daqhiiqha balih akah yumbulluweh: “Gedko gedille nagaa kee maaxiyoh Yalli ni gabbacshiishoo” arhxik, aykee barti saaca 11:30 takkendah, digir kee forxatlih inkidde kassoyen.

Ni Inkiino, ni Aniinah Dhish!

Addoodim fartem: Cali Axmad Yoosuf

Teymemeceh kab-ishshem: Axmadsacad Maxammad

Gaab noh isho!

5 1 Door
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
4 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Mohammad aman
Gerhenta
Mohammad aman
2 alsa kaltem (sugtem)

Mashaallah mashaallah Carha micitin! Ni inkiino ni aniinah dhish!

Saho tv
Gerhenta
Saho tv
1 alsa kaltem (sugtem)

Maasha Allah Saahot Makaado, atin ulah maki, sinlih nanino. Abshir kinni 🥰

More News