ADDË

5
170

ADDË tekkeh ishi maacoyta zeelak ku yubleti, ku qeemah warsim mifarha. Umbuka bahar kin labhaytih sirri, aqcazit kin kaa sakkayisha kaa numa kinam yaarhige. Dhaltoyya, ten dhalaa bahar akah yakko koyya dooreenih, ku walideyinko aban ku ridah essero lel, ku qeemah naba shahaada kinni. Ku fayishsham mangon. Ku kas dhaytaanah laakin makii. Ku door doodat niirodde aa daraja kinam yaarhigiinih, xaaliyooko uguta zeeli duhsus kinni. Garba kee galedde irooriita ku dhalaa, oddooniyat sirre af fakayaako waani kee adabeeko erherhishah, nifih alle hayinnanille yadiye siloyta, missil gabolle nifih haytam koyya kinni. Doodat dambar yekkeh, doodat migac yaaqhuceti lel atu rimrimte baclayishshe ku dhalaa kinni.

Amaye kinamhi sabbatah kinni lel, ku door doodat niiro yaxkumem. Amaye duhe caduu lel, doodat niiro dumuso ciloh, koyyak kinni selo/bursaale abam. Ninni niiroh mashinna nanu lel, selo koyyak abe caduuko selinneh ku fayishno, yaní ni yajbire. “Garba sayinnaxa summi miyagdife” akah yarhxiijiikah lel, koh micimih tammingideh ku adda saytamko zeelitto, ku kixin ku sacal kiyom fanah ku duhsuuso kiyo.

Xishma-le yi saclawo, ni inaako irhga anqusi tineh yekkemko, irhgah tammaakamo, ni ina xawalaa tineh yekkemko tacrafo, ku waqhti koh yoxoyeh yane, koh missilam lel kinni. Amayko feerta nabsi farhih laakin, diin kee caydah darat akah abno, umbuka noohi zimma kinni. Selo/bursaale kok abe caduuh, dhayelle sugto ku xishma koh mitasmixe. Beeri kumal yakko-le kaafi, ku duuduseh sugte kee Yallih ridaako tawco lel, laye yoocobe maarhagi adde asam maki. Yakko kiyah laakin, moominti duhsus farhamhi sabbatah, sitta duhsusno kee sittiih afah orobno, umbuka noohi farhi takko alle tane. Atu, araxadde tane keena yi muddamko, yoyya irodde hayteh adde aacitik tine, yi adde kito. Sugti yolle yalayemko, yi abbubhi zanta/dalta yoh warishak, amo yoh dhagtah gulubulle yi dhiinishak tine yi aboyya kito. Ina tekkeh atu abtam ashraxo/caddoysho laakin canqur yi mirhiica. Atu yoyyah umanna kito! Ku hinnim oddooniyalle maamiite. Ku hinnim lel alle maro mirhiica. koyyah aba xaaliyo kee zeeli lel inni ciloh kinni.

Anu, umman saytiyah, umaani akah mifarha. Yakko kiyah laakin, ‘Feraako fera dhaye‘ akah yarhxiiniikah, yolle dhayeh, ten fire lel ak kiyo Saahot saytoh inni fawo ookemeh axawo kibah lel, sin caqhle dhaytah makii. Yi nabselle yooko dhayeh, yi niiro yoolih tangalem kitiinimhi sabbatah, umbuka noohi zeeloh kinni. Sin nagaa yi limo yekkemko lel, sin beezza yok aboo.

Sin goobe yekkeh, sinah teemtemih suga egerto sin sacalko.

Gaab yoh isho.

Kab-ishshem: ISMAACIL IBRAAHIM

3 3 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
5 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Abdulraxim
Gerhenta
Abdulraxim
1 iggida kaltem (sugtem)

Maa Shaa Allah wa tabaarak Allah! Mangum gaab noh isho, ustaz Ismaacil

Mohammad aman
Gerhenta
Mohammad aman
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho

Ahmedin ahmed
Gerhenta
Ahmedin ahmed
1 iggida kaltem (sugtem)

Mashallah Ismael habibi mece faw kinni gaab nohisho 💕💕

Ali mohamed
Gerhenta
Ali mohamed
1 iggida kaltem (sugtem)

Mashallah mashallah gaaab noh isho walahi mangum basaktarhxe faw kin wani kinni habibi

Axmad Daynixine
Gerhenta
Axmad Daynixine
1 iggida kaltem (sugtem)

Mangum carha mece faw ismaacil nisacal, mece waanit dhibrho litok taginalem noh dhuguugulus kokkarhxe,…..saahot makaadoh migacalle mangum gaab noh isho.

More News