ABBA KEE BARHA

1
183
Abba :- Saalixo ku abbak awla asse?
Badhi :- Yi casa abba inni barmaleelih yi abba Axmad cared ase.
Abba :- Ku abbak ku barmaleeko yayshe tiyah tanem ku abba Axmad barha busa kinni.
Badhi :- Aki mari yi casa abba?
Abba :- Aki mari ku xibar kinni.
Badhi :- Anu ibal agiro makiyoho?
Abba :- Dago agiirina kod miwaytimta, tibbolle cilishito.
Badhi :-  Aye yok tanquse yi casa abba? Agiro yok tan akkalik ine.
Abba :- Kok tanqusem kok arhxok kaab yolle erhex, ku abbak.
Badhi :- Dherhil sinak maane maka yi casa abba. Talle anik sin aabbik anek toona fadhaanam yok erhexa.
Abba :- Ku abbak, yoo yi taabbehaaki, kaab yolle erhex.
Badhi :- Ihi.. kaab-erhxek aye kinni yok toona fadhdhaanam?
Abba :- Shakkitak inemko miraacinniyo
Badhi :- Aye kinni yi casa abba?
Abba :- Ku sari inkoh shigaarat ure yodde abite.
Badhi :- cunuuneh sik-ye
Abba :- Ayel sik-ta? Rumma makiho ta kok arhxem?  Shigaarat uri yodde unraye.
Badhi :- Yoo, yi casa abba rumma kinni. Xabo kiyo ayik maka.
Abba :- Noyyah abtem malek tamaa shigaara, xabsit anu ku abba!
Badhi :- Yi casa abba wansiito farhak ane.
Abba :- Wansit, nagaa.
Badhi :- Yoo kee sina abba kee barha nekkemih barmale balih makiho sittaalih haasawnam.
Abba:- Yoo.
Badhi:- Umbah yi casa abba anu cumreh cindhik anih, atin cidden shigaara afadde haye gedda akah yi tootokiiniikah xunsussaana?
Abba :- yoo
Badhi :- Anu amaa cindhaanelle shigaara hiriigeh le unraaseh lee akko ekkem, sinko kinni. Agaagalle yok hirigtan gedda unraasitak ineh, amaa ureelih carsimeh, kado afadde hayeh hiriigak aniyo. Kaado lel, kaadit saacaako inkoh inkidde cidnoo ta shigaara. Sin adbilik annoyed lel yi eseemexa.
Abba :- ku abbak tarhxem rumma kinni. Iggidit hiriige shigaara atu “Xabnoo” tek lakalle anu xabak, atu xabto dhicta?
Badhi :- Iggidit toocobin atin ak xabtenya, erherhisha anu akah xabo wayamah aye liyo?  Xaba koye xaba!
Abba :- “Xabo kiyo” teh cahde yoh saa haye.
Badhi :- Cahde sinah saak ane yi casa abba. Tayek sarrah shigaara yi afak gaxtamko “Wallahee” erhxeh ane.
Abba: Anu gantah “Wallahee”
Ta ginah abba kee barha hiriiga yinin shigaara inki saacadde xaben sinak na.
Kab-ishshem
Maxammad Amaan Suleymaan
5 1 Door
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
1 Mablo
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Calidin
Gerhenta
Calidin
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho sinak tanqusem male cadha micitin dhugugulusa

More News