ZEYTUUN, COMBOOBA, CINAB KEE AKI MULUX-YA XORHTI GAMUDE

2
253

Giilal bakitah xorhko sarroorim orba zagnek lakalle, dharhaa urgufumaa nublemko xorhti gamude (girci) waqhti gufem narhago nolle tane. Ummanimko gircoh hido gamudeh mece waqhte farhnemko lel, giilal hido rabci sarroorim kee gannat waqhtehi erherhadde kinni. Amaye lel tamaa xarhaako nagricekke, awwaaxaako yakko aki laxuuko naga adde takke waqhte kinamhi sabbatah kinni. Amaye hidhdhah lel mece orba akko geytimto dhitca. Uma xaakok-hi kalnan lel, addat xaakok ayrotta meceetih akah geyaakah kee qarce le hawa geyo kaa dhicshishshamhi sabbatah, kataa iggidah mece carsa kee mece orba akko geyno dhicna. Mangih silaalita xaakok le xorh lel, kaa orbi daggowe kee deelale yakkem xunsusekkah akko tillabno mifarhna.

Xorhti Gamude (girci) amaa xorh mangole laxuuko des akah yakkemhi sabbatah, amaye balih lel qarce abito carsa kee orba yaymango mango xato lemhi sabbatah baddaahishno nolle mitane. Basohit naba xorh barah tamanko koonan kee taman (10-15) iggidiya le xorhuh lel gamude mangum akah mecemhi sabbatah cindha xorhko nushshukumeh akah nagammado missila.

Mangole gedda gufte darot (faakihat) xarhahi qiyaas adooxa  (3) mitro dhedhdhanah gufa. Amaye lel daro zagna gedda yakko gamude akko abna gedda mangum ni miyayticibe. Gamude abna gedda lel xeelatti ni farhshiisha. Xaylah abna gamude yakko zagnan lel amaa xarha tamaa akko dhaggite xaakok hi urusnanadde hammitamhi sabbatah dheh noh micombobta.

Amaa gamude hido girco akah abna nuwaa lel awwalko niylilligeh gedmishneh sugno noltane. Erherh xarhaako malammit xarhal tillaayekkah amaa nuwayto gedmishaanam farhshishsha. Mangoole xarastuu: “Lakkaatit alsi xorhti gamude adde aboona mece waqhte kinni” yarhxin mablo leyan. Amayim lel, gallaco adde tasriyeh xorhti sikko adde tambuluwe waqhti kinamhi sabbatah kinni. Laakin mango dhamxa takke gedda, amaa xorh curtayyo maabitamhi zacabah, amaa orbi lel daggowa. Amayhi sabbatah, gamude adde abna waqhte kee awlih xarha awlih waqtedde zagnam naarhago missila.

Masalan, zaytuun rabcaako lakalle Xidaar alsaako aykee Maaziyat bilo fanah yagumudinim tashshe.  ‘Juri‘ akko yarhxin comboobatto (fiyoori) yekkenko, Maskarram abayshimadde yagummudiinim mece. Lamma iggidaako aganalle cumreh le xakuk lel akko zagno nolle tane. Amaa xaakok xaylah zagaanam yakkeedo ta fiyoriitah akah mece .

Leemun yakkeedo lel tamaa wakalehi hawat gondo macalsiitak, Maaziyat alsaako Gimbot alsa fanah nagammado hido nagraco nolle tane. Ta xusne alsitko beexin waqhtedde abna gamude lel gallacoh ballaca (qaalic) akko abamhi sabbatah amaa xarha umammaatih kafta. Cinab (Wayni) yakkeedo lel karmat sarroorimko aykee xagaa fanah yane waqhtedde nagammado dhicna.

DUHSUS:- Xishmale ni sacul, zariicat sabbatah barhsimte gondoolih sinalle gaxnandah: “Yalli inkoh nagaadde ni sugusoO” arhxinuk, mecaaniiko takkanna sinah duumunna. Ta kutuubudde tablin gadma yakko, bukaako zariicat sabbatah litin mablo nok misuumutinantaaki, ta guba tane mablot caralle sinni mablol noh xaba.

Gaab noh isho!

Kab-ishshem: SUNNAAC AL-XAYA

Mizgaaxishshem (editor): AXMDSACAD MAXAMMAD

5 1 Door
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
2 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Salih
Gerhenta
Salih
1 iggida kaltem (sugtem)

Mashallahe manguom baskeya tane yali sin yaxfazuo

Calidin Cabdalla
Gerhenta
Calidin Cabdalla
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho basakta Madrasa takem kinni 👍👍👍👍👍👍

More News