XORHTI AGARMAD KEE KAA NAFAACA

1
170

Cari amok yakko careeko wasunulle xorh yatkiliinim mango nafac leya. Fertoh lel urhurh xorh. Urhurh xorh lel mango araxuh kaa natkalo dhicna. Amayko garo lel talle xusno kino.

1) Ubkaako Urhurh Xorh (Genetic Dwarfs)
Ta xorh awwalko urhurham yekkeh, ishe isheh soksookite (sawalime) xaakok leya. Yakko kiyah tamaa nanu akah farhnaakah orba akko migeyna. Tuffaax, kuukh, mishmish, looz akko  yarhxin xorh lel ta xusak sugne ubkaako urhurh xorhlih loyyimtam kinni.

2) Rimiidat Gamudehi Araxah Yakke Ayshadhdharh (Agarmad/Aqharmam)  

Taye lel xorhko cusub inki rimiddaako beexin rimiida akko yagummudiinih yakke agarmad kinni. Ta araxah yakkeedo lino xorh nugurmudeh cindha xorhhi gina akah abitaakah akko abno dhicna. Yakko kiyah tamaa xoorhhi carsi buure balih barhsimo dhiica. Wuliilim qarce-le buurelle dheh carsima gedda, akim lel rukut buure aalih tanesebe. Tuffaax xarha lel ta xusne araxah tadhdhudhemko wulitiyä tekkeh mango caynahi laxuuko isheh ishe desso dhicta xarha kinni. Amaye balih lel kuukh, mishmish, barquq, karaz akko yarhxin xorh tacab maleh nagarmado dhicna.

3) Atsaltsalti Araxah Yakke Agarmad (تقزيم)
Atsaltsal mango caynahi araxah yakke. Amaye lel daro bahta xorhhi orbahi mangadde mango xato leya. Amaa xorh lel awalko rimiida akko yugurmudiinim yakkeh xaakok akko natsiltsileh tamaa farhna gina akah naxaye. Siliktah hido xodhdhah cikso akah abnah amaa ciksoytalle akah siltaakah akko abna. Qaanalle soksookittah lel cirhe taxayemhi sabbatah, carwat fanadde takke gabala kee dagge carha noh taymaace.

4) Xorhti Citrohi Araxah Yakke Ziraacat Agarmad
Ta araxah lel xorhti citrodde hido shaxunudde nazriye. Katayshneh lel tee dhawrhak rimiida kee xaakok akko natsiltsileh nugummudeh, amaa ninne farhna cirhe akah naxaye. Ta xibareh lel Yaabaan abta zariica mango marah darse takkem kinni.

Daro baaha xorh lel fidaaneh 25-40 cm takke naba citrorudde hido shaxunudde mece buure akah doorneh nazrawo dhicna. Amaa buuredde lel waqhteeko waqhtelle gomoo kee potaashiyom ulah adde nazgalle. Lamma iggidaako sarrah tamaa dharhaa akko urgufumak lakalle, awwalah sugusne citror naybiddile. Amaye lel buureh qiyar, rimiidah lel tiraare kee caafiyat akah yakkemhi zacabah biyayshinno nolle mitane.

Gaab noh isho!

Kab-ishshem: SUNNAAC AL-XAYA.

5 1 Door
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
1 Mablo
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Axmad Daynixine
Gerhenta
Axmad Daynixine
1 iggida kaltem (sugtem)

Waqhtee ko lakalle, ninni baarho gaxnaged, ninni dikille mangole caynah ziraaca abno kino, ta nahaba tanin madrasa mangum nitamfaco kinni amaa maxah, mangum gaab noh isho, saahot makaado

More News