XEELAH KIBAH ILOH MAKI

0
440
XEELAH KIBAH ILOH MAKI

Assalaam Caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu, saculte kee sacuulak alle alle anninnanille cumre kee caafiyat sinah duumutak, ta cindhaa kataabat dhibrho irriya, abbat araxko tekkem sinah warisho.

Wuli ciyaali abba kin xiyawti yine. Saytot lamma kee labeetot afar lii yine. Irri uman gedda, cumre dufuu-ishinnan gedda xiyaa tasxisirem kee xiyaa xedenishsham kinoonim inkoh taarhigin. Ta abbat irrooko tii, abba ak ayinnanimko inkim aabbinexe tiya yekke. Abba bar kee lellec eelih aba hanik miyaabbe. Inki maxko tiyah abba, “Ta cindhawka aymangadat xibarah ayfahamo kiyah waatimaado aatukeedo yiyaabbo xine” yeh,  “Ah abam tayshe?” yeh  yemxeesebek lakalle, “Zibodde defeyeh xazzanowak akah sugum tayshe. Malammih yolle yamiite gedda lel akkanih dhiimom lamma intiiko xarhxaarho kiyo” yeh abaysheh suge.

Amaa lacin kaa barhi yamiite waqhte aarhigii yinemhi sabbatah, amaa akah yerhxeekah xisaabowa akah suge. Ayi lacin cindhawki, “Abba! Abba! Nagaa makinoho? Abba nagaa anitini?” ak  ye gedda, abba akkanih lamma intiiko dhiimo xarhxaarhak sik ak ye. Ayi lacin cindhawki birriigeh, ishi saculuk, “Yi abba zibodde weeca yanin. Aye geyeenih kinni?” ak ye gedda, irri birriigeenih ardii sinni abballe yedeyin.

Abba waacensiita sugemhi sabbatah, amaa weecadde weeca ositeh, xiniqhniqh yerhxe. Irri zabko inki afadde, “Abba! Abba! Yi casa abba naga makiho?” ak yen. Abba dago waqhteh ishi weecahi zan abite. Irri laakin essero ak maxabinooni.  “Abba! Abba!” ayik, lamma sunkudde yibbirhiinih, “Aye kinni geyteenim?” ak yen.

Abba lamma intiiko dhiimo xishiyak tah ak yerhxe: “Sin abbak yi weecishsham ta sin sacalhi ciyyo kinni. Beera dhaxiine umadde rada gedda darracitak maro kinni. ‘Waqhte liik udrus’ akke ged, tabliinim kinni ta abam. Nanu adruse wayne ged, geynam ablii tanin. ‘Anu ixsireh yi irri yaxsarole’ yaanamah kinni ta weecam. Akimih geyem walaa inkim maliyo. Bar kee lellec yi darracishsham lel inneh adruse wayeh ‘Usuk lel yoyyah yammangadole’ erhxeh kinni” ak ye gedda, amaaa lacin cindhawki tah ak ye. “Abba yi casa abba! Yok miweecina! Tayek basoh abe ciyyoh yi eseemexa. Kaafaakoh lel cahde sinah saa, yok ayinnanim sinah abo! Askoolat tiyä yakke, kafaakoh akah ikkitiyeh ane. Kambih sin xedenisho yekkeh maarhige sin mikurraasa. Ta noyyah fadhdhan cawat lel sinni intih able litin” ak yerhxe sinak na.

Amaye kee sin nagaa!

Xikma: Cindham xikma kee xeelah kibah xaylah nagzawo acikkine waynoo! Iloh Makiiki, Xeelah kinni akah ni yaabbiiniikah ak abno dhicnam.

Sin Sacal

Maxammad-Amaan Suleyman  

Comments are closed.

More News