Axmad  ishe kee ishi ciyaaleh kaafa careeko: “Irolle eweec-neh kassoyno” yerhxeyaako ishe kee ishi ciyaaleh irolle kassowoona kinam akah warishe. Amaa xawaz lel:  “Abba nowceh kasoyno kino” ak ye gedda, xedenak:  “Kabaaritikke kela akuula kinni walla basoh naarhigekke” ak yen. Abba irri baahan mablo hido essero yoobbeh: “Awla-awla fadhdhaana? Kaafa dooro sinalle xabeh ane” ak ye gedda, irri xedenak amaa sinneh kixinon makaano akah warishen. Sitta yibbirhiih lel amaa farhan makaano fanah yedeyin. Rummah mece kasoh kassowen.

Axmad ishi xawazlih mece walwal bishshiitak bettimtamko bettimtam, tamuccubemko lel tamuccubem adhdhaaxik kasoweenih, careh gaxoona ugut-yeenih yanin waqhte, Axmad gamooko waacinalle wuli yaarhigeh higgid xiyawto yuble. Ishi xawazak lel: “Too xiyawti aadhige tiyah yodde higgida. Alle ublekko sorhak anenkah, thummutuh aarhige tiya kinni. Salaam ak erhxeh amaato kiyok talle yoh suga” yeh amaa shakkita xiyawto fanah yedee. Carabit afah abeh lel:  “كيف حالك انا شكيت فيك هل انت محمد (Nagaa, ku aarhigem akkale, Maxammad kito?”) ake, agaanko guba fanah kulux adde arhxik. Amaa xiyawti lel: “ايوا انا محمد وإنت أحمد (Alxamdililah, yoo Maxammad kiyo. Atu Axmad kito?”) ak ye. Sitta yemeerhegiinik sarrah lel  fugtoh habba sittiyadde yen.

Lamma xawaz lamma gabooko bexsiitak, babbarhil: “Yi abba toginah fugutati aye letiya kinni?” arhxik, ayyih Axmad kee Maxammad lamma xawaz inkille yeskettiinih, yadawna farhaa yinin saacadde, saacut oseenih haasawak kassowen. Wagri basak-ye. Tillaasenim xunsuusak Axamd kee Maxammad xawaz biyashshiiten. Cusubik sitta yuble xawaz, ‘Nagaad kassoyten’ ko beexin wagro aboona marhiicinooni.

Axmad kee Maxamad wagro yuble xawaz, sinni addadde xuruurumutak, ‘Anda arrayno kinni? Kabaarit muuca nok raacitteh yakkleedo!’ yaanam alle gufte. Axmad xawazko inketti curo taaneh: “Abba kambih minadiye? Amaa saaca gufteh tanekke ablii mitaniini?” yerhxe gedda, Maxammad bexsiitak: “Aye kinni aabbem?” yeh: “Amo iski yi barha, amo” yeh akah deecime. Amaa cindhooki lel alle yemeete. Maxammad lel: “Aye kinni tem?” ak yerhxe. Amaa cindhooki lel: “Yi abbak, ‘Saacadde kulux-arhxii taniini? Kambih marraynaho?’ kinni arhxii sugem” ak ye. Maxammad lel: “Agiro!” ak yeh cunuuneyaako yindime.

Taye yuble Axmad: “Kwe Xammado! Nagaa makiho? Ayeh geyte?” yeh kaa essere. Maxammad waani xaylah assaacik: “Inni irro inneh caynishe. Ni waaniiko aytidde ak araanam miyaabbiini. Warak, ‘Carishak ane’ arhxeya kiyah, ten carsadde takko  missilamko garo xabeh suge” ak ye. Taye yoobbe Axmad lel birriigeh: “Maxammad yi sacal, nim xabneh miya nakko? Irri careeko kinni sinnim labcaadaanam” ak ye. Maxammaad lel dagum xoolashshiitak:  “Kabaarit kassonta, amaye balih koyya geyeh ta ginah kassoynem yoyyah naba darse kinni. Beerit beeraako inni carih addalle inni irroolih ten waanih aalih waanisho kiyo” ak ye.

Axmad lel ishi gabooko tah ak yerhxe: “Kaado gantih ku irri dherhille miyaniini. Irro kinni ak arhxinnannim dheh tabbirhem. Tillaytem tillayte!  Kaadok sarrah lito waqhteh xifret alle erhex. Ku irrih ina Sacaadak amah ak arhex. Taye inkoh inkidde abtoona eeddam kinni. Inki koyyalle ractam maki. Gada gadah ina kinni ta gina lemidde ‘xifret-tarhxo’ missilam. Kado yi irri sinni waanih waanishaanam, Saalix ina ziyaada carelle aalih asaa tanemhi sabbatah yooko mangum ta yi irroolih, sinni waanih waanishoona ‘jahaad-tem’ teya kinni. Yim yekkemko tibbo! Amiiteh diif aalih arhxe saaca ten waanih aalih aba. Amaa gedda lel xifret-erhexa.”

Maxammad lel Axmad ta waqhaaqhacko kaa gargeero Yalli akah dhirhiye tiyah alle yimmingideh: “Gaab yoh isho Axmad yi sacal. Rummah niyat yoh tekke. Kamboh yi irri sinni waani labcaadoona kinon. Ku cindhamlih lel meceetih ten naysharhaarhago kino” ak-ye nifidde kulux ak arhxik. Axmad lel, kaa cindham sinni waani dhiicaanamah xeden adde assaabbik: “Abshir, taamem male. Yalli yemko inkoh nane. Kado lee, xawaz mangum ten kasosneh, dhiinan saaca gantah ak tillabteyaako thaalicitaa yaninki, kamboh arraynoo. Unqac inki dikille ninniyem kiyah lel, sitta geyak raace lino. Yi talafuun nibrol tamaa koh oxoye tiya kinni. Sitta lel andhaxsinno kinnik, nedee mece baradde” ak ye. Maxammad lel: “Mece baradde” ak yeh lammalle barhsimen.

DUHUS: Xishmale yi sacul inkoh ta kutuub yaqhriyeyakke, ‘Amaana‘ sinak arhxemih liyom, xawaz teelliinih tayek sarrah abtoona tekkiinih, sinni waani sinni cindham labcaadisha. Caredde sinni cindhamlih yakko sinne-sinneh sinni waani waanisha.

Gaab yoh isho!

Tuktubem: MAXAMMD AMAAN SULEYMAAN

Mizgaacishshem: AXMADSACAD MAXAMMAD

3.8 5 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
1 Mablo
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Maxmuud Suleyman
Gerhenta
Maxmuud Suleyman
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh ishoo !!! Mece duhsus kinni. Cindham/Irro carazko/carradko sareena, Cululko foloyta, Sorhaako irhga, luqaako ina luqaako arherhisheenih akdhiicinnanim kee akmatarinnanim yaarhagoona nimasuuliya kinni. Anu laakin talle cindhaa mablo liyo Afko ni luqa, ni cayda tarhxeh sinni cindham/irro sinni luqa kee sinni cayda labcaadishinnexe mari yane. Ta ginale mari luqa kee caydat masuuliya yibbirhiinimko nimushtamactim liya kinni. Ayeh nerhxemko, ishi cindham/irro cared sinnim afad akah haanakah abinnexetii mushtamacti masuuliya biyo mirhiicam dacabah/zacabah. Taginale ciyyo takkeyad ak dhacamneh kinni. Gari gari inkinnah bukal akanin cindham/irri yalayoona kinni yaanah bukal akweecan kkkk cibra kinni !!! Sinneh meceetih dhiicinnexe luqa gariniya sinni cindhamlih/irroolih labcaddam yakkeedo nuble. Ina luqa yoobemko sorheena balih beytam yakkeedo nuble. Umbukaa tayhi sababko ugutamah sinni dhaltoyad garanged sinni cindhamah/irroh turjumaan takkem nuble. Xiyawti ishi dhaylo/cindham kee ishi dhaltoyah turjumaan yakkemko gaxtam mitane. Amaa gedle noobbemko, nublemko, ni taseedefemko, nokeenimko nudruseh abittoh abno missila gaxeh gaab noh ishoo !!

More News