WAQHTI BAAHE AFAADAD (TECHNOLOGY)

2
219

Kaafit casredde akah nableekah akkii yane afaadad (technology), lammam inkoh yazgalle. ‘Amaa lammam aye kinni?’ narhxe gedda, umaani kee macaani kinni. Afaadadadde tane macaani, waanisheenih hido yuktubiinih bakittam maki. Macaani lel macaani kinnik, micnel xabnoo. Kaafa laakin, cindhaa kut

ZIRAB RUMMAAKO BARHISH

uub hido lel dalti xibar akah aktabo inqissibeh anem, kaafit casredde yane afaadadlih abna ciyyo kee yaseedefe waqhaaqhacadde cindhaa mablo awaxo farheh kinni. Amaydo, amaa waqhtedde yane afaadadah hido nabneh takke mangumko, dagum ak xuso acakkano kiyo, yi katattaanta…

 Kaafit casredde misli hido lel siili lamma xalaalehi fanadde baahak yane zagaxa hido asgagacadde iirh-isho kiyo.
“Aye yarhxo farhah kinni? Aye tekke tane?” arhxii tannawna kitin. Misli hido siili xadaar fanadde baahak yane zagaxa yi balih macalsiite marak miwaytimtaana. Akah taarhigiiniikah, barhä xadaarah fadhdham mango mara kinon. Mango maraako laakin: “Yookometi barhaä beeta” akah yaanaakah, beytam inketta kinam mudhdhug kinni.
Wuli gedda, wuli barhä xadaar tekkek sarrah, tamaa barhä kii tine gedda marcah tee farhaa yine maraako wuliti ayshiinooko uguttamah, ta kado waqhtedde gaxeh yane afaadadti arax yetneefeceyaako, amaa tee marcah max yisiile siilitko inki siile yeyeeceh, ishi misleelih yiyrhibbisheyaako, tee baclalle dhirhiye. Toye yuble bacli lel acbidbidik dikille tine ishi numalle silik yootoke. Dulayyi nabrah talafoonuh numa kee bacla sitta yaabboona marhiicinnooni. Numa, adde raddem sodhdheh: “Anu inni careeko tawce tiya makiyo. Tamah abeh yaneti lel ni umaani farha tiya kinni. Toye inkoh dirab kinnik maamanin” ak terhxe, xiniqhniqh-arhxik.
Ayi dulayyolle yine bacli lel, siili ayrhabaabashti afaadad xangaladde ak moobinna. Usuk afaadadah ta daraja gufeh misugo! Akkanih lel ishi numaalih waani yigriceh, xisaab kee ciqaab yekke. Teya yaaminem kee kayya yaaminem sorhe. Kaa tiqhishshishem, waqhti baahe afaadad (technology) kibah amaa gombo makinam maarhago. Darrac kinni! Amaye balih kaa numa ishille xissaboyte. Amaa numa, ta aylolokka abeh yane tiyak: “Aahabto abtem kinni?” ak tarhxo mashshitte. Amaye lel  kaalih daw-ayik yi yablin gedda: ‘Yarhxiinim rumma kinni‘ ak yarhxiinim, lakalle katayto lemih mashshitte.
Ta waqhti baaheh yane afaadadti sabbatah yakke aylolokka kee asgogoctina, amaye balih aki camaza lemko aaginah zeelinno dhicna? Lammalle marta gedda taabbeh tablem mangum kinni. Wulim macaani yakke gedda, wulim lel umaani kinni. Ta naabbeh nable umaaniiko laakin aaginah ninne dhawundho dhicna?
Ummanti ishi-ishi fahme yaalle. Yi mablolle laakin, afaadad kee nabneelih nadaw missila. Waacinat mabloh ishi xadaar yakko, ishi ciyyo dhawudhdho missilam, isheh koyya kinamhi sabbatah, tasgagaco fanadde hel nok yarhxe maraako ninne dhaurhnoo. Geyshisheenit(socail media)ti araxalle nablem inkoh rumma yakko mirhiica. Mangih zirab (fake) kinni.
Uma saadif yekkeh lel, ta ni sacal kee ni sacla, ta yendhebeebeshe siileeko uguttamah fittix daraja gufoona dhiicen. Tayeh lel lammik kinni akah caddaalimaanam. Waqhtedde baaheh yane afaadadlih yadawna missilii yine. Ta gondo, tekno wulitii waado wulitii yaarhago eedaa yine. Laakin makkinna. Uma ciyyoli ishi bursaale yootoke.
Amaydo, Farhinnan ginah ta gina le saadif ni yaseedefemko, ta ciyyo le maraako afalle ak tillabneh ak sugno missila.
Taye kee sin nagaa.
Ta gina lem geye marak, hido macalsiite marak, sinni gondo noolih xazziiliittoona ta saadifille sin duhsuusa.
Gaab yoh isho!
Tuktubem: MAXAMMAD AMAAN SULEYMAAN
Mizgaaxishshem: AXMADSACAD MAXAMMAD
4.3 8 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
2 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Abdulraxim
Gerhenta
Abdulraxim
1 iggida kaltem (sugtem)

Mashallah maxmad aman mece duhsus kinni

Salih
Gerhenta
Salih
1 iggida kaltem (sugtem)

Gab noh isho ni caduo sacule agiraa

More News