TASHSHEM KEE TARISHSHAM

3
292

Alle elle nane caalamti nukurulle, macalsinnemko mangum nable. Xiyawti barhih martodde mango badali yemeeteh yane. Dulayyoh alle nane baarholle, ninni dikille alle waa ninemko mangum nable. Dikille anih naxaasabo taana nine cijaajinna yakkeedo alle nane diikalle nableh yakke. Aadhige waa nine barinne mangum yakkeedo tane. Nubleh sorha ninemko adde garayna mangum lel amay balih. Dulayyolle soldi busa akkekkah irhga kee dhic agantah yanem neerhegeh nane.

Yakko kiyah, amaa nable cusub xaaja ninne kee ninni ummat-hi magraadde asishno aye abna? Fertoh cindha masokke, teknolojjiti gadaago, hido maqhrix tablemidde irarne irhga kee dhic naba tiya kinni. Xangal cijaajinna kee xeelah tayraraddo dhictemko ni wakalelle mangum tane. Essero, macalsinna mimacalsinna kinni. Laazim lel macalsinno kee abna macalso lel abittodde akah assa arax wagiino nolle tane. “Dulayyo maal askatto kinni emeetem” ya xangal neymeeceh, irhga kee dhicih miradno naxaggaroo.

Inkidde neketteh abnam, umman ni aggarti ulah abam zifishsha. Taye yaanam, aggarti isheeko feereh ishi ummatah yakko dhiicemko, umman aggarti yeketteh inkidde dhicidde lem abo dhiica. Aggarti ishe dhiico taaneh ishi wakalehi cuuka yekkemko laakin, amaa kaa ummat-hi cijayti yakkeedo yaame. Amaydo, dhic kee waqhte akah liih, cindhaaneyta irhga kee barittoh aydukumusnoo.  Aydukumusnan lel ummantii isheeko erherhishoo. Waqhti akko tillaabeh yane, gerhgerh kee xisaab, sarralle kinni yadabbem. Amaye kinam yeerhegeh lel, farhe caalamti nukurulle ninneh, tashshem kee tarishsham naxaggaroo.

Tashshem kee tarishsham lel, afaadad kee inkettiinot uulaako nablo dhicnemko makko kinni. Ulaa-ulah abno dhicnamko, inkidde nakke gedda abnam cirhe le busa akkekah nabam yakkeedo kinni. Abnam yakkeedo inkidde abna gedda kinni asot noh abitto dhictam. Amaa gedda, farhi busa asot takko marhictam-hi sabbatah, abittoh inkidde ugunnoo. Gada gadah lel cindhaaneytakke, kaafa nixiggireh adde ugunnem kinni beera noh tankataatawo dhictam. Tillabte ijoh gabadde caagensiitah, beera akah xussumna dalta xabno marhicna. Tillabte ijooko, xigno nolle tane tayshem kee tarishsham yekkemko busa raacishnoo. Kumaali kumal kiyah kaafadde yekkeh beera nok andafishamko kas-le gerhgerh kee dhibebberhta abno nolle tane.

Maqhrix gabooko, caazalle gaxneh, yine xelwaa nable gedda, mangoolih ni wakallelle suge waqhaaqhac yannawo kiyah, cijaajinna tambukuremhi sabbatah nok racta mangum tane. Ni abxiino akko namlako dhicna cange kinam hi sabbatah lel, dheh niyrhirhigeh asac-noo. Amaydo, fertoh lel cindha masokke, inkidde yakko aggartokke maqhrix akah yanabe arux naymamacoo. Aggartooko siriyah, inkidde nakke gedda lel ruhuwam mangum kinni. Nemseeleceh inkidde abno dhicna mangum tane. Farhi kee ugutma busa kinni farhshishsham.

Inkidde gaxaanah aban iraarodde tayek basoh adde ifarneh minane. Mango mari dagum yaskattin gedda mangum dhaltam sondham makkale laakin. Inkiddehi iraarohi limo, aggartolle dagum kinni. Yakko kiyah, leya mawco nabatiya kinni. Amaydo, ‘iInkidde gaxneh irarno dhicnamko aye tane?’ nerhxeh naxaasabo farhshishsha.

 Masalan, Fanti Ayrommaaxah diikak (Carabti baarholle) dherh waqhte sugte xiyaa tane. Ta xiyaa tiya-tiyah aban xawal yekkeh maarhige, inkidde gaxeenih adde ifaaren xaaja daggowe kee deelale kinni. Ta xiyaa laakin, yeseeleciinih inkidde aban iraaroh sabbatah yexeesebiinih yakkeedo naba cara gufe dhaarhen. Ayrot dhumalle marta xiyaak yakeedo tenko mabarhsimna. Amaydo, farhelle ninniyeh inkidde gaxneh, abno dhicna iraaro naxaggaroo. Taye abno ni kalittam hido lel ni dessam tinniyemko lel inkidde gaxneh nascarhawoo. Ni abxiino kee mizgi wayto nabih lel, bohsa yekkeh maarhige ni dessam hido lel ni kalittam tanem yekkeh laakin yoh mitambulluwe. Beeriitim kee kaafiitimidde inkoh inkidde adde xawalno nolle tanem sondhah yekkemko lel naba xelwa kinni. Inkidde irarno dhicnamko wulim lel masalan, naba makaayin, dukkaan, inkiddehi obsa yakko dhiica.

Maqhrix gadaako tashshem kee tarishsham lel inkidde aban taro kinni. Gada gadah lel saahokke. ‘Saahokke ulah taye ayeh ni farhshishsha?’ teenimko lel, labcadah masugusinninomhi sabbatah busa akkekkah, inkidde ni tayfaadado dhictam amaye kinamhi sabbatah kinni. Amaydo, ijtimaaciya kee maqhrix gabooko inkidde abaanamhi mawco nabatiya kinam neerhegeh, inkidde tashshem kee tarishsham abnoo. Gada gadah lel cindha masokke.

Gaab yoh isho!

ZABACE XURUBTA

0 0 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
3 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Ali
Gerhenta
Ali
1 iggida kaltem (sugtem)

Mayshallah basak tan

Musa
Gerhenta
Musa
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho bukaako Sahot makaado kee gaba tazgale marak

Abdu Suleman Ibrahim
Gerhenta
Abdu Suleman Ibrahim
1 iggida kaltem (sugtem)

Masyashllah basak tadhxin umanged mece Tariq xabanam ko tayshem matane inkoh macanid gaba tasgalemik yali cafiyat kee cumre sinah yaxaw
Shukran

More News