Salaathat Zariica

1
507

Xishmale sacul kee sacoola, Sunnaac Al-xayat araxah kab-arhxii yane zariica yable magaror akxinii tannawna kee amaa caddos tetneefeciinih abittodde ashishak tannawna ni farhi kinni. Irhga (tacliim) cindhakke malemhi sabbatah lel irhga kee ayshadhdhag dhuguugulusno kinom sin duhsuusak, kaafa sinah nisqirribeh nane xagara SALAATHA table tiya tekkeh, Salaatha aaginah nazriyem kee baclayishneh mece orba aaginah ak geyno dhicnamadde mabbaloyno kinok, abayshima fanah ni goorishanta:-


Salaatha xiyawti barha mangum farhshishsha andhaarhaako tekkeh, ni nabseh mango nafaaca taxaye dhamxin xalma hido alayshekkah bettiima xalmaako tiyä kinni. Salaathaako geyno dhicna lazza, masalan, Vitamin C, Vitamin K, amaye balih barhsime macaadin: Kalshiyum (calcium), Fosforos (phosphorous), Magneziyum (magnesium) kee Potaashiyum (potassium) xussuumoona dhiican. Salaatha tee carsaalih tadiye ishi gondo yakkeedo leya. Tee ziraaca lel mango, barhsime xibarah takke. Orba dheh akko geyno dhicna afita carsa hido cilaagih akah carsimtaakah tee nazraw dhicna. Maqhrix gondodde yakkeedo mango xato lemhi sabbatah tee zariicaako mangum akko nastafaado dhicna.

Salaatha akah Nazriye Arax.

  1. Nookomeh keenan kee arac hin qarce le buure akah nasqirribe.
  2. Mece orba akko geyno dhicna mece daro doorneh sugneyaako jardiin faracna hido naxruse.
  3. Tamaa daro neymeeceh sugusne buuredde nazriye. Sarrat waqhteh yakke buqhli akko geytimo ciloh; hido yinqirribeh suga buqhle bahneh ninneh nazraw dhicna.

Tamaa nizriyeh nane salaatha baclayshaanam, tee dharhaa lel umman gabooko lemille xaf-arghxii yanem kee  yabliinih dhawurhaanam mece. Sittaako mirix-ishaanah yazriinim yakkeedo mangum akah mece  Muluxtaako nagaa kin basak-tarhxe mece dhacam le salaatha geyno ciloh, umman gedda dhawurhno missila. Amaye balih laye qarceh neefeceh umman gabooko buure alle agaagishno nolle tane. Aki ginah lel mangum ayfiddigekkah kee meceetih tedhdheerheh fakkitekkahko zagno/nagraco missila.

Salaatha har-arhxinnixe dhamxin xalma hido lel alayshekkah bettiima xalmaako kinamhi sabbatah, fanti walwal kee dhamxin hawa fadhdha. Karma kee giilal yakkeedo salaathat zariica adde takko missil waqhte kinni. Qarce le bure, laye, mece ifo kee baclaa geytemko, salaatha mece orba noh taxawo dhicta.

Macalsit:-
Ta kutuubudde litin mablol: osa, cadale, fawo kee aydukumusnan, hido lel adde waanishno nok fadhdhan magaror yinniyemko ta email araxah: makaado.info@gmail.com, hido lel ta guba tane mablot caralle noh xabtoona dhictan. Ummanimko nushshukumeh lel sin gabat agleh mangum sin cawwatoyshinna.


Gaab noh isho,

Kab-ishshem: SUNNAAC AL-XAYA

0 0 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
1 Mablo
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Mohammad aman
Gerhenta
Mohammad aman
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho abaa tanin juhdeh sincawatna

More News