SACAL, SACAL HINNIM LEM MALE!

3
167

Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.

Xishma-le sacul kee sacoola, inshaa Allah inkoh elle-elle anniinnan caalmamti nukurulle meceetih yoh tannawna mangum sinah duumutak, ta cindhaa duhsusulle sin tillaabishok, abayshima fanah yi goorishanta:-

Sitta geyan gedda, erherhih aban esseror, masalan: “Aaginah taniini? Aaginah tanito? Nabsi Caafiyat koh lee? Shuqgli aaginah koolih yane?” tarhxem kee akim yekkeh, nicibto tiya kee kixinto tiya inki essero esserta. Anu kaado adde waanisho farhem laakin, nacabo kee kaxano akkekkah, sacal sacalah hido sacla saclah takko missil wakale hido lel inkoh sittiyah aboona missili qamute kinni.

Iski ta esserorko erherhisho:-
Waaxeltadde yane ni sacal hido lel ni sacla aaginah naarhago dhicna? Naarhago bisa akkekkah lel, aaginah ten xatno dhicna? Adde yanin waqhaaqhacko ten neyyeeceh aaginah xayla akah naxawo dhicna? 

Inkoh akah naarhigeekah dulayolle nanu tillaabishnam, farhelle nannnaw, xiyawti curo dhiicam maki. Yefeedede dowalalle ciyyot malaf (file) tamanko alle yemmengemko, exhausted hido lel ‘Tanne‘ yaanah baxuuro takkem telefoon alifaanah kinni carwadde asaanam. Umman gedda, xiyawti akkii yanem ak taarhago (kaa tafhamo) yekkemko ishi rooxe kaa caradde hayto kolle yane. Malamih lel ishi cumreelih elle mafradin. Usuk ishi cumreelih tillaabisho dhiicam qiyaas leya. Masalan 70 iggidiya letiya kee 25 iggidiya letiyahi dhic (khibra) lem maki. Ama gedda, nanu xiyawto meceetih kaa naarhago yekkemko kaa cumreelih usuk tillaabishih yane nabra nablo nolle tane.

Umaatih geye ni sacal nublemko lel, “Abshir! Tillabto kinni. Uma waqhti mimara. Atu tayimko ziyaada taarhige hido lel tillaabishshe” nerhxeyaako xayla akah naxawo nolle tane. Akke wayemko, “Anu kooko ziyaada umam tillaabishe. Dulayolle atu tillaabishshem malto” terhxeyaako, ishe alle faylishshih usuk tillaabishem ak ilacto kolle mitane.

Malammik lel akah arhxuk sugeekah xangaladde trauma hido lel salaba tillaabishnem hiya linomhi sabbatah dhayelle nok yane ninni sacal hido sacla akah ifaaraanaakah kee akah orobaanaakah macalsinno nolle tane. Isheh xato farhati aki mara xato shoqhleh ifaaremko waqhaaqhac kinni baaholem kibah, waqhaqhac mirhiinisha.

Amaydo, inkoh xishma-le sacul kee sacultik, inkoh inki gaba nekkih, sittiya cikishnak, uma waqhteeko akah tillabnaakah abnowaanta. Sittiya andhaxsinneh, wakale sittah nekkemko tamaa fandha doodat afaadad (social develpment) table ciyyodde gantah, ‘Gabaa-gaba’ nerhxeyaako racteh tane ni dooda galledde matarishno dhicno kino.

Abayshimalle, taginah ninni mablo alle nattaxawo kee gaba alle nassagalleh ninni door alle digirno dhicna boorha noh tekke website: https://makaado.com geynemih nabamko naba Rabbih xamde addabbiyuk, inkoh ta kutuubudde litin mablo, osa, cadale kee ara… ta guba mablot caralle yoh xabtoona xishmaalih sin duhsuusa.

Gaab yoh isho,
Sin sacal, IDRIIS CUMAR

 

4 1 Door
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
3 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Salih
Gerhenta
Salih
1 iggida kaltem (sugtem)

Agiraa ayidkuma edxa sinlihe nanke gab noh isho

Ali
Gerhenta
Ali
1 iggida kaltem (sugtem)

Mashallah walahi gaaab noh isho

Musa
Gerhenta
Musa
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho Idiris

More News