SACAL KEE SACLA

2
335

Sacal :- Xaliima yi sacla, nagaad maxte!
Sacla:- Marxaba, Maxmudo yi sacal. Meceetih maaxe, alxamdulillaah, isheh nagaad maxte!
Sacal :- Alxamdulillaah, oobbaye Xille!
Sacla:- Aha…
Sacal:- Kok arhxem liyok tamaa qurse xabaaki talle amo siki, agaagalle yok defee.
Sacla:- Aye, nagaa makiho?
Sacal:- Nagaa kinnik, kokkam oobba! Amo talle defee.
Sacla:- Kela aye fadhdhah kinni? Emeetek aye kinni yok tarhxo fadhdham?
Sacal:- Yi abba Saalix dik hi marca kumal tekkeyalle inkille asne makiho?
Sacla:- Yoo.
Sacal :- Ibal, mangolenti kulux kodde arhxik aseh yakko kinni.
Sacla:- Ey! Ayeh kulux yodde yarhxe? Yoyyah iggid tiyä ak telee mari yiniiniho?
Sacal:- Mece essero. Gari xadaarah farha, gari lel…sumburhuudhdhac ak tek sarrah …
Sacla:- Ey! Aye kinni arhxii maxteh tanem, Maxmudo yi sacal? Madigirinaaki, akah yoh deecimtem yoh warish. Amaa taye akke waado akah yoh deecimtem?
Sacal :- Maale akim kinni.
Sacla:- Yok erhex ibal. Akim yekkemko ayeh yi defeesa tane?
Sacal :- Oobbbaa haye kok arhxok. Kumal marcah adde tedee sara tuble?
Sacla:- Yoo, ubleh makiho hashshiitem.
Sacal :- Temce. Rummah ablekkah mahashshiititooki, tamaa sari koyyadd win-yah yakke. Irooko yable maradde laakin win-tam kii miyine.
Sacla:- Marad win-yoo kinniho saritaanam? Faashinih temeetem maka. Yoo kee Yi abba Xajjit barhä nekkeh dhamnem maka…
Sacal :- Akah ableekah ‘Faashin kinni‘ sinak yerhxiiniinimko, ciriyaanah gantah tadawna kitin.

Sacla:- Xashsha! Tamaa afko thuf akko erhex Maxmudo yi sacal.

Sacal:- Aye kokkoo ibal. Xiyawti faashiinih amiitinnannim misarita. Ni diin kee ni caydaako kin sarsarit mecem maki. Lammam inkoh yablin gedda tashshe. “Inki yoyyad basak-tam (win-tam)” terhxeh araxko tawco kolle mitane. Inne kintiyak, kumaalit ku sari win-yodde marhxinna. Hido, ku caybi yi caybe kinam taarhige?
Sacla:- Yoo, aarhige, Maxmudo yi sacal.
Sacal :- “Iyyin sacla?” yarhxin gedda, yodde dhamtam taadhige lel?
Sacla:- Yoo.
Sacal :- Amaydo, amaye teerhegek lakalle kumaalit sarsarit xabsittamadde able. Sitta aabbii nane?
Sacla:- Yoo, Maxmudo yi sacal,ku abbik ane. Yi xibbin dhamte gedda leeminno erhxeh kibah, anu gantah, inni addadde sikif arhxik kinni dhaamem, sarrah lel hashshiitem.
Sacal :- Yoo, Xaliima yi sacla. Yalli yable kee xiyaw yable inkoh sitta kolle geyteh asse, kumal. Akah koh deecimem lel taye koh warisho kinni. Sitta noobbek lakal kamboh ishi qursih dan abit.

Sacla: Mece Maxme yi sacal. Gaab yoh isho!

Ta wagrooko aye nafhime?

Tuktubem:

Maxammad Amaan Suleymaan. 

0 0 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
2 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Maxmuud Suleeman
Gerhenta
Maxmuud Suleeman
1 iggida kaltem (sugtem)

Erherhih gaab noh ishoo !! Taginalem niduhsusamah. Gabaacih tayko nadrusem tinniyemko, Kooko tanqusem akimari yablem kee kok tanqusem xishmah kokeenimko tentaabo dhictam kinni

Myktar
Gerhenta
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab nohisho

More News