Oddooniya

Assalaam caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu…xishma-le saculte kee sacuulak alle-alle anninnanille cumre kee cafiyat sinah duumutak, sodhdhaanam akkekkah, ‘Xunsus yakke’ yaanamah wuli cidhaa kataaba kab sinah inhak anek yok marhaytinantaaki, abayshima fanah yoolih suga. “Kaafa lel ayed waanisho yah kinni?” tan sina yakke haaki, ‘Oddooniya‘ yarhxe migac magaroh akah oxoye wagrodde sin saysho kiyo. Kata taye neden!

Inkoh akah naarhigeekah, ta oddooniyalle foyyak alle nemeetem ummantiyaako sucuttam maki. Amaye balih ta oddooniyaako nadiye gedda lel ak nadiye. Umbah, ta oddooniya alle amiiti lee foyyak, ak adiik lee foyyak ak nedeek lakalle cag malem ablii nane. Ta cag hin oddooniyalle alle nanem fanah abno missilam inkoh naarhige  gedda mecem kinni. Ta oddooniyalle nanem dago kinam neerhegeh, waqhti macaasha waggiishitak, ak nadawo kinam neerhegeh lel akheeraatim aalih abitak, kaafiirim kee beeriitim agaggaagalle bayno missila. Amaye lel, “Oddooniya umman gedda maro letiya balih, akheera lel beera rabo letiya balih ukhdum اعمل دنياك كأنك تعيش أبدا اعمل لي اخرتك كأنك تموت غدا” kinamhi sabbatah kinni.

Ta oddooniyaako dago waqhtedde ak nadaw linom neerhegeh, umman tiyaalih xedeneenit nakko dhicno nolle tane. Umman gedda lem takko mirhicta, yakko kiyah oddooniya cag malem  umman gedda qalbed kok gaxto alle tane. Nacabo nazriyem hidhdhah kaxano nazrawo nolle tane. Xiyaw faax-ishsham abnam hidhdhah, xiyaw taskattaem abno nolle tane.

Bire noolih tinem kaafa wayta gedda, aye kodde tamaabbe? Amaa gedda kodde dhamta, aalih tillaasse macaani yakko umaani xunsussa. Wuliili gedda gantih alle aqhlithii sugtah darracadde ak sayta. Toye kee toohiggidaako ummanimko selitto missila. Ummanim ak tanem xaal kinni. Lito xaal xiyaw koh warishsho ilalto akkekah, ishi rooxeelih haasaw. Amaa lito xaal teerhegeh marto dhicto kolle tane. Ta oddooniyalle tanitom fanah ishi xaal teerhegek lakalle, uman tiyaalih ten-ten xaalah zuyto dhicta. Xiyawlih ten-ten xaalah aalih tedeemko lel ta oddooniyalle tanem fanah kakala kee zagaxa hin aniinah marto kito.

Amaye balih, oddooniyalle foyyak alle nemeeteh, foyyak ak nadaw kinam neerhegeh sittaalih anik, sitta goronishno nolle tane. Uman gedih sittiyahi goron kaxano ziyaadisha. Sittak barhsimnek lakallehi darrac yakko, ‘Ayeh toye abe waye?’ yaanam koyya addalle biyaktankah, kayyah abtam male. Sittaalih anik, sittah nakkowaanta.

Odooniya foyyak kol nemeete, foyyak kok adiye lino
Sittaalih anik sitta wagiino
Kaafiitim kaafah, beeritim beerah abno
Anda ak kallaxno linom maadhagino
Sittaalih  ani sitta galalinno

Xishma-le sacul kee sacoolak, ‘Sikkooko gabat agle yoh takke’ yaanamah kinni kiyah, sodhdhaanam maki. Garoh lel xunsus makke yaanamah kab-ishem kinnik, ta kutuubudde aallinnan osa, cadale yakko, mablol aallinnaniya yoh xabtoona gaxisheh sin duhsuusa.

Gaab yoh isho,

Sin Sacal Maxammad-Amaan Suleymaan

5 1 Door
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
1 Mablo
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Ali mohamed
Gerhenta
Ali mohamed
1 iggida kaltem (sugtem)

Mashallah gaab noh isho.

More News