MAX-YEENIM KEE MISSILA

5
168

Assalaamu Caleykum Waraxmatullaahi Wabarakaatuhu, xishma-le sacul kee sacoola, kaafa lel ta kataa missila kee kaa macnaalih sinah emeeteh aniyok yoolih arxiba:-

8. “GAALAYTÖ AF LEE XARHAD, AYTI LEE BARHAD, hido
GAALAYTÖ AF LEE XARHAD LE, AYTI LEE BARHÄD LE
yarhxin.

“Ta missilih macna aye kinni?” hido “Anda yatneefecin missila kinni?” nerhxemko lel inneh akah akkaleekah: “Gaalaytö tacaasho ciloh xarhaako dharhaa bettemih ishi dhalaako magar-hitta” yaanam yakke gedda, tee farto hido lel nanu cibrah ak beyno dhicnam lel masalan, ummantii ishi -ishi gondoh umbuka caalamti nukurulle faax-nerhxemih, ninni caydaako, ninni afko, ninni sugteeko, amooko lel ninni mas-uuliyaako gar-hinno mimissilam ni yaybulluwe missila kinni.
Taye kee sin nagaa!

Macalsit:- Osa yakko memco, cadale yakko asuuso, inkoh sinah tambulluwem, mablot caradde temegiinih noh fartoona dhictan. Amaa ginah lel inkoh sittiyaako barinno dhicna.

Gaab yoh isho!
Kab-ishshem: CUMARDIIN MAXAMMAD

5 1 Door
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
5 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Mohammad aman
Gerhenta
Mohammad aman
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho aydukum nolle ku katayaytam xadde male tinem kolle alay wayto mece xunsus kee duhsus nohaba tane gaab noh isho

Myktar
Gerhenta
1 iggida kaltem (sugtem)

Gab nohisho tanem sinal aleyewayto

Salah abahubush
Gerhenta
Salah abahubush
1 iggida kaltem (sugtem)

Missli umangeda cibra ak beyna wani kini ,ta missili yake ged lel istaz cumardin akah tekah kini galayto afah le xarhaad aytih le barhad , tay lel kum abitak Kulem biyayshite waytam kini yan cibra lel ak beyno dhicna , gaab nohisho istaz omardin ,amay balih sahoot makado ta Website noh teyecemik

Ali mohamed
Gerhenta
Ali mohamed
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho .xishmale ustaz omer dinn , umman gedda abtan juhdeh hido kab noh ishan missilitih.😍

Afrah Ibrahim salih
Gerhenta
Afrah Ibrahim salih
1 iggida kaltem (sugtem)

Cumardin nisacal cadha micito.gaab nohisho🙏aydukum koko busa kini fadham.Yalli lel kuxato🙏

More News