MAX-YEENIM KEE MISSILA

2
156

Assalaamu Caleykim Waraxmatullaahi Wabarakaatuhu, xishma-le sacul kee sacoola, kaafa lel ta kataa missila kee kaa macnaalih sinah emeeteh aniyok yoolih arxiba:-

6. “DHIMMIMMI DHAWCA YAMAGE” yarhxin.

Ta missilih macna, anu akah akkaleekah, ummannim gubaako aganalle, ruhuwamko siriyamalle, dagumko lel mangumulle adiik hido ziyaadak tadiye. Akah taarhigiiniikah, dhimmiyo, tamaa laye akah naqheese cindha qiyaas kinni. Rob rada gedda lel mango dhimmii yakkeh radayaako, dhawca, xoolim, gade yamageh weecalle yambiddile. Dhawcaako tillaabah lel rawur kee igiila yamage. Ta dhimmii (rob) yemmengemko, xiyaw kee maxadalle kataysha camaza atin sinneh taarhigin. Taye inkoh amaa DHIMMIYO ko erhedhdham kinni.

Ibal, “Ta missilaako aye nadruse?” tarhxe essero tamaqqaco lel miraacin kinni. Ta missilaako nadrusem tinniyemko lel akkinnan ciyyodde takke gabat agle walaa daggoytamah, dhuguugul kee katattas lem tekkemko, fertoh lel amaa gaba yasgalle mari mango mara yekkiinimko, tamaa ten cindhaa gabat agle mango makko le ciyyo abto dhictam ku yaybulluwe missila kinni. Ku bursaale tamattako yekkemko lel abinnannim dhayitekkah, isheh dhictam isheh abtak, garoolih lel gaba assagallik dhuguugulusso kol tane’ yarhxiinim akkale. Taye kee sin nagaa!

Macalsit:- Osa yakko memco, cadale yakko asuuso, inkoh sinah tambulluwem, mablot caradde temegiinih noh fartoona dhictan. Amaa ginah lel inkoh sittiyaako barinno dhicna.

Gaab yoh isho!

Kab-ishshem: CUMARDIIN MAXAMMAD

0 0 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
2 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Ali mohamed
Gerhenta
Ali mohamed
1 iggida kaltem (sugtem)

Mashallah mashallah nam manno gaab noh isho kinni sinak nam bas😍🥰😍🤩🤩🥰😍🥰😍🥰😍🥰😍🥰😍🥰

Mohammad aman
Gerhenta
Mohammad aman
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho u.s cumardin ku gabat agle akah teekah dhuguugul noh takko aydukum nolle

More News