MAX-YEENIM KEE MISSILA

1
164

Assalaamu Caleykim Waraxmatullaahi Wabarakaatuhu,
Xishma-le sacul kee sacoola, missilaako mangum nadraso dhicna, missilaako mango xikma geyno dhicnamhi sabbatah kinni, inneh aarhigem kee esseritah baaha missilit kee kaa macna sinlih xazziilito ciloh kinni MAX-YEENIM KEE MISSILA tarhxe xagara kab-isho ixiggirem. Ta xagaraako ugutak lel,  inkoh alle anninnanille nagaa kew maaxiyo, asot kee sareegalla sinah duumutak kaafit missilalle sin tillaabisha:-

“LIYOOKA LEE BAAXA BAHTA, ANIYOOKA LEE RABA BAHTA” yarhxin.
Ta missilih macna anu akah aarhigeekah, kaado masalan, maal lito, care laakin malito. “Maal eellek sarrah farhe gedda dhaame liyo” tarhxeh lel dhaama sarrossa. Amaye balih ku farhshishshamko dhamto dhictamko mangum dhaamekkah amaa maal bakitah baaxitta. ‘Aniyooka raba bahta’ yaanam amaye balih, ‘Odooniyaatim yakko akheeraatimko abto dhictah, abto farhshishshamko mangum abekkah rabi ku matartak, ummanim kaa-kaa waqhteh ab” yaanamah yolle higgida. Taye kee sin nagaa.

Macalsit:- Osa yakko, memco, cadale yakko asuuso, inkoh sinah tambulluwem, ta guba tane mablot caradde temegiinih ni guddussoona dhictan. Amaa ginah lel inkoh sittiyaako barinno dhicna.

Gaab yoh isho!

Kab-ishshem: CUMARDIIN MAXAMMAD

5 1 Door
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
1 Mablo
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
cumar
Gerhenta
cumar
1 iggida kaltem (sugtem)

masha allah rummah basakta xagara kinni gaab noh isho cumardiin nisacal. aydukum edhaxanta kitin barok sinak nanek.

Sarroorimat aymociya

More News