Marinam Addosa kinni

0
503
Makaado

Xishma-le saculte kee sacuulak alle-alle anniinanille cumre kee caafiyat sinah duumutak, ta cindha farto yok marhaytina.

Dulayolle kinni, abba cari adalle ishi irroh adde wagroysha mudhdhug kin saaca lii yine. Ta irri lel wagri saaca yaarhigiinih, amaa wagri saaca alle-alle suginnanikkeeko akaakattii yinin. Abba lel ten saacutko daqhiiqha ak caawitaa miyine; aqhiiqha ak ziyaadishaa miyine. Abba ishi xawazlih waanisha ged, ten waanih erherh: “Marinam addosa kinni, yi cado irro” ak arhxii yine.

Inki maxko tiyah, ka irrooko tii, tah yan essero alle baahe. Yi casa abba, waani erherhishshan ged: “‘Marinam addosa kinni’ thiraa nok tan. Ninnim busa abna ged, gufno farhnakke gufno dhicna?” ak ye gedda, abba tah ak ye: “‘Kwabbak, marinam addosa kinni’ kok arhxe ged, ‘marinam xab’ yaanam maki. Marinam adde ositta ged mecem kinni. Inki luqha yeerhegeti inki xiyawtih idhdha, lamma luqha yeerhegeti lel lamma xiyawtih idhdha kinni. Adooxa luqha yeedhegeti, adooxa xiyawtih idhdha kinni, laakin ‘Tah arhxik ishi luqha biyayshiita’ yaanam maki. Sinnim xabteenih marinam abtaanamko kinni, ‘Marinam addosa kinn’ sinak arhxem, sinnim aabitteenih, marinam adde kataasittoona erhxeh kinni. Yi waanit erherh lel, ‘Marinam addosa kinni’ sinak arhxem, sinnim xabtaanamko kee farhelle tedeynih sinnimhi zan abitteenih sinnimih cafaddoona ciloh kinni” ak yerhxe.

Kaa irri lel, sinnimhi kaxano kee sinni miyattiiinoh xedeneenit kinon.

Tagina-le abbubuk ayidhdha kitiini? Sinah iggidam tammango!

Sin sacal Maxammad-Amaan Suleyman

Comments are closed.

More News