MANGO ILALTA ‘High Expectation’

0
214

Xishma-le sacul kee sacoola, inshaa Allah inkoh elle-elle anniinnan caalmamti nukurulle meceetih yoh tannawna mangum sinah duumutak, cusub luqha aaginah labcadnamhi sabbatah dago asxossa aallo kiyok, yi goorishanta:-

Cindha maso fadhelle yannawna akah yaniiniikah inkoh ablinuk naneh, aabbinuk nanem kinni. Sinni rooxehi gidfo raacekkah abta ni sacul dago mara makinooni. Usun abaa yaniinimidde maki waanishno nolle tanemki, amaa ginalem aboona ten qasbishaa tane xaaja akah naarhago nolle tane.

Anu kado yi mablolle, amayim akah abaa yaniinim awwalah dikko awcekkah akkalii sugeenih, ilaalak yiniinim kee farhenikke gufen gedda, ak sugtam lammam ak takkemhi sabatah kinni. Afti gabolle ‘Cindha masoyta’ ak yarhxinti cumri cadadah cindha tiya yakkem makiiki, Yalli akah yoxoyeh yane kas yetneefeceyaako,  “Tayim ekkelih kinni, tahe yok yen gedda kinni” yerhxih mango marahi waani aabbekkah isheh, “Tayim yottah mecim kinni” yerhxeyaako isheh akah farhaakah mara tiya kinni. ‘Akah tambulluwem aba’ narhxe gedda, yamlalakko (yakhlatho) mirhiica yarhxiinim maki. Yikhlithemko lel yaqriyeh yasriye, akhlithe wayemko lel yansire.

Amaa gedda, cindha masok akah martoona fadhaanaakah martoona sinalle tane. Cindhaane cida kinni. Inki lellec xabnih ak nadaw lino oddooniyalle sinni roxehi finja (xuriya) garin gabadde haytaanamko ‘Amaana’ sinak arhxe. Amaa kitotiya tekkih mar kibah marah timmingidih mimarin. Naba marak lel atin sinneh rabtaanandah aaginah martaanam busa maaxasabinantaaki, “Ni lakalle tamiite cindha maso aaginah maroona kinni?” terhxiinih exeeseba. Ta kaafa cindha maso geyaa yaniinimide wac-nerhxih adde waanishe waynemko, mujtamacti darajah naba khasaara kinni.

Cindha masok akah martoona texesebiiniikah martoona tantaanam naba khasaara kinnk, dhicle sinni amo uyshuqhula. “Nanu” arhxinnixitin, “Anu” erhexa. Amayim lel “Anu” terhxih axeesebe waytemko, “Nanu” terhxih taxaasabo mirhictamhi sabbatah kinni.

Kataseh arhxo farhem lel, maarhagit kee naba marak, cindha maso table xaajadde tiyfiddiniinih adde noh waanishshoona mango xishmaalih sin essera.

Abayshimalle inkoh ta kutubudde litin osa, cadale, mablo ta guba mablot caralle yoh taktaboona mango xishmalih sin duhsuusa.

Gaab yoh isho!

Sin sacal Idris Cumar.

Comments are closed.

More News