LEEMUN AYFAARA, GIRCO KEE TIKLOT ARAX

2
269

Ummanimko afalle cumreh daggowemko iggida le leemunhi xak dorno nolle tane. Amaa xak lel uuntiya yekkeh laxuuko naggoytem hido laxuu hinam yakko missila. Katayshneh buure kee gomoo (compost) xorhti citro hido aki nuwatta ishi nabne balih akah nasqirribe. Akah naarhigeekah compost xorh kee boxot rufrafko geytimaa gomoo xibar kinni.

LEEMUN ZARIICA WAQHTI BAAHE ARAXAH

Tamaa nayfaarawo fandha, nigriceh nane xak awwalah nisqirribeh sugne xorhti citrodde (baazodde) hayna. Nookomeh tamaa alle natkalo linokke arcusneh sugno eedda. Amayko lakalle laye aymangekkah daddagumuh naafice. Tamaa ayfaara mece araxah abneh, mece orba akko geyno ciloh usuk adde yamce waqhte akah doorno nolle tane. Leemun adde yamce waqhti lel giilal hido sugum yakko dhiica. Carwak addadde hayneh meceetih baclaashak nayfaaraw dhicna. Wuliili waqhte dheh rimiida dhirhiyohi ciloh hido carsa afisho hidhdhah kaalih tamseene rimiidat hormon akah yamxaye.

Katayishnah lel Tamaa zagneyaako nitkileh nane tiya, lastikih alifnah kaalih tamseene lacna akah geyaakah akko abnah, hawa akah sayto ciloh amaa lastik gubaako curmusnah, ayro alle tamiitelle hayno nolle tane. Alsaako lakalle rimiida, silo kee dharhaa erherhishah goshshe takke.

Amaa xusne arax hinnim daroh lel nayfarawo dhicna. Ta arax abnemko lel ta katayta fayda akko geyno dhicna.
Naba xorh caafiyat leya kee waqhti hido hawat badaleeko, amaye balih aki vayresko ishe dhawrho dhiica naba xorh naymango dhicna. Kaa gadma hido caybi lel, ta darot araxah nazriye gedda basoh naarhige caynaako beexinam, barhsimte caynahi orba akko geyna. Amaye balih lel mango keenan abitah dhalaako nok caawita.

Kab-ishshem: SUNNAAC AL-XAYA

Mizgaaxishshem (Editor): AXMADSACAD MAXAMMAD

5 1 Door
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
2 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Calidin
Gerhenta
Calidin
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho

Yamoom
Gerhenta
Yamoom
1 iggida kaltem (sugtem)

Carha micitin. Ni luqha kee caada tafaadado abtan xawalah mangum sin nassuxummude.

More News