LAMMA CARKIH WAGRO

2
174

Saalix :- Axmaado, daweenalle wagri miyakkeeki too shaahit caradde diif-noo.
Axmad :- Ciyyo fanadde xabeh sugehaaki, terhxek sarrah kat nedee.
Saalix:- Nedee. Toohikke noh tayshe, takke?
Axmad :- Inkoh lem kinnik andhawwinnanidde orobnoo.
Saalix:- Naga mec, tadde orobnoo.
Axmad :- Ihi…aye noo? Bettimtama, tamuccubemi?
Saalix :- Tamuccubem. Anu shaahi aacabo kiyo.
Axmad :- Mabennaho? Naqhrasoo, aqhrusekkah anek.
Saalix :- Maale, anu uqhruseh emeete. Ayeh aqhruse wayte caredde?
Axmad :- Win yodde mayinna.
Saalix :- Yaa… ku duhemko gaab-erhxeh ane maka. Kaafa busa maki dibol beetaa tanem. Beetaa marteh tane.
Axmad:- Aye taginah yi waacensittam?
Saalix:- Mecim koh farhah. Yi sacal makitoho?
Axmad :- Yakkoo…yakko! Aye leho careeko akuula beeta gedda?
Saalix:- Essero Yok tookome.  Umbah mece essero kinniki, ishi caredde ishi xawazlih betta cindhaaa dhacto  kee dibod betta naba dhacto mango barhsa le. Erherhih, ishi xawazlih diif-tah eelih betta dhacti ku xawazah kaxano kinni yaxayem. Dibol betteh caredde, “Xayte” teh xintemko, ku xawaz kodde waanishe wayenimih, sinni addadde sinneh sinne esseraanah, ‘Radde yakko kinni‘ ak yeenimko, tamana radde sinneh yaxawna dhiican. Amaye balih xawaz ina ku macalsittam taarhago kolle tane. Kaado lee geytam; dagum yakko mangum, ishi carih addadde tassalayem mece.
Axmad :- Toye inne duhaa abak inem maki. Yi duhsussemih lel gaab yoh isho! Yane sacal tik! ‘Ku doobayti ku magannaxit kinni‘ yaanam taye kinni.

Amaye kee sin nagaa

Tuktubem:

Maxammad Amaan Suleymaan

0 0 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
2 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Zarat lay
Gerhenta
Zarat lay
1 iggida kaltem (sugtem)

Mashallah wallahi rummah basaktan

Salih osman
Gerhenta
1 iggida kaltem (sugtem)

Mangum basak ya duhususu Gaab noh esho

More News