Irrooko Basolle Ninne Cadalnoo

0
241
Fawo kee Asuuso

Assalaamu calykum waraxmatullaahi wabarakaatuh,

Xishma-le sacuula kee saculte, xunsusuh takke cindhaa farto aktabo akah inqissibem aabbem anniye kee ablem aniye kinamhi sabbatah kinnik, arhxo farhamalle sin tallaabisho kiyok, yi goorisha.

“Yoobbem kee yublemidde aaginah waanisha?” yarhxin  mablo taallona dhictan. Tarhxin gedda lel sinni garko kinni. “Yaabbiinim kee yabliinimko ak xabaanam tane” yaanam tanemhi sabbatah kinni ta cindhaa xunsus takke farto aktubik anem. “Hayye! Aye too teh kinni” yok teeni? Yi oobbaanta haye!

Carsi umman ginah yakke, geytoo kee wayto ak xabneh, dhaltoyya abto missilamadde dagum haasawno. Lino dhalaa ayeh kinni agiira akah yakiinim? Ayeh le kinni sinni barmaleytaako gaxaa yambuliim? Tadde naba cara (door) lem dhaltoyya kinni. “Aaginah?” narhxe gedda lel, dhaltoyya irroyta dhago dhiica waanin, agaagalle ak waanishe wayaanam kinni. “Aye balih?” terhxiinimko lel masalan, xadaar ambulluyinnexe dhiba/dufla/gixlo  kinni. Xadaar gixlo yekkek lakalle, ta gixlooko irri ak yatteerhegiinim malooni. Irri afalle farhem currusutteenih aasulik ak tillabanta. Zibo takkin waqhte, inkille  defeyteenih zattowa.

Ama zatedde maki sittiiya geye waaytaana, mangum mandhadhdhaxinta. Wakale andhaxsitteenih haasawanta. Ayeh? Irri sin aabbik yanniinimko, irrolle  dhaltoyyat andhadhaxti mangum kinni alle siriyam. Dhaltoyyak yadhdhaaxona waynimih, sinni rooxeelih mangum kinni haasawaanam. Ta zibodde aban haasawa lel, ten xangalah rufto mitaxaye.

Irroyti akkinnanimille dargitak nable gedda, dhaltoyyak erherhih aye ak akkii tanem akah irhiga. Malammih sinne irhiga. Cari addale lamma xalaali samara alle wayeenimko, irroyti rufto mageyam naarhige. Irroyti rufto wayemko lel ka agiirinna ilaale waynam kinni. Dhaltoyyat dhiba xadaaradde naba camaza kinni leyam. “Sinni irrih sariigalla tabloona lel sinnelle tanem abanta” sinak arhxe. Duhsusuh arhxem kiyah sodhdhaanamah makiiki lel gaddamoyshem eellemko yolle mabbarhina.

Abayshimalle fartoh inni saculukkee arhxemih liyom; “Saytiya labtiyah, cinadha tiyah, nabatiyah, dhiicinnanim sinnimih (sinni afah) abita.  Gada gadah lel kataabah iggidam tunkuttubeh sugtem xiyaah sugtak, sinnimille xifret-erhexa” sinak arhxe.

Amaye kee sin nagaa!

Sin sacal MAXAMMAD-AMAAN SULEYMAAN 

Comments are closed.

More News