INKIDDE DHERH ARAX TADIYE

5
168

Inki dooda (mujtamac), inkidde marto tee dhicshiisha mango xuseenit (factors) yanin. Sitta xeltah, inkidde tangalem le dooda, inki wakalelle marto dhicta. Aki doodah filcitko yakkeedo barhsimte caada yakko sugte leya. Yangale addoodim (background), dalta, yangale dhamto (shared emotions) amaye balih lel sigima le. Ta agana xussumtem lel, amaa doodat miyattiino (iyyaaytiino) dhishsha. Inki doodah miyattiino lel, aki xugga kin doodaako naba tiyä hido lel cindha tiyä akkekkah, amaa dooda aaginale dooda kinam busa yasxasse tuumar kinni. Ilaacimtä iyyaaytiino kee addoodim miyanemhi sabbatah lel, barhsimte miyattiino kee addoodim le doodah filcit xishma kee curtayyoh sittaalih maroona dhiicoona lel alle tane. Taye miraacin kinni.

Akkinnan doodah filci, aki xugga akah kin doodat filcitlih, xishma kee curtayyoh maro ciloh, yookomeh ishi aniinahi gondo yaysharhaarhago alle tane. Aki doodah filcitlih leya wandiino lel, ishi addalle le xishma kee curtayyooti zifo (incikaas) kinni. Xuggaalih digge le wandiino kee xishmah mara dooda lel, tirir addat wandiino kee lilla kin sittiyahi xishma (genuine respect) yaallo alle tane. Hida le addat wandiino kee sittiyahi xishma (mutual respect) le mujtamac lel tirir miyattiino dhisho dhiica. Girir miyattiino dhishsho dhicte dooda lel, aki maraako xishma geyta. Xishma taxaye gedda geytimta tiya busa akkekkah, iraarirmta tiya kinam lel taarhige.

Amaydo, Saahok, inki yimidhdhige doodat filco balih, adde nane buhul macalsinnoo. Inki ishi addoodim kee dalta le dooda balih lel, ni miyattiino aagina le buhuludde tanem nabloo. Geyna xishma, naxaye xishmah uulaako kinni. Walaa xishma geyno abna duflah intih kinni nablemki macalsinnoo. Duhnanah abno nolle tanemko mangum tanem yakkeedo ummanti yaarhige. Yakko kiyah abittoh abna ugutma cawatimta tiyä maki. Nable xelwaah xalle wagiino abna tsoomacti yakkeedo, tayek basoh mawco bahto dhictetiyä tekkeh mitane. Amaydo, ni geyto kee ni wayto, ni abitto kee ni dhictoh mawco kinam neerhegeh, asot kee ricid lem abnoo. Abnam lel sariigalla abitto alle tane. Abnamadde sariigalla abinno lel, farhi busa akkekkah xarkaka kinni farhshishsham. Abna xarkaka lel inkidde abna taroh dherh arax nadawo dhicna.

Amaye kinamhi sabbatah, ninni cayda kee sugte dhawurhno, ninni miyattiino lel naynabo, gaba kee xateena nakkem farhshishsha. Cayda dhawcadde tekeele laye balih makinamhi sabbatah lel,  waqhteelih akah tacussubeekah (modernize) akko abneh naynaboo. Inkiddehi niiro (mustaqhbal) inkidde ginto dhicta dooda, umman gedda sarriigalla geyta. Amaye neerhegeh lel, fertoh Saahot niirohi cijayti gabadde akko yane cindha masok, nok raaceh yane arax dherh tiya walaa yakko kiyah, inkidde takke gerhoh limo naba tiya kinam naarhago. Arax tengeleh manaafao sariigallah gufto lel sittiyahi xishma kee curtayyi ilaaciminnaxa gide leya. Amaydo, mablot barhsi yanniye gedda xishma kee curtayyoh mabbalowah, yasluge kee yansulluge akkekkah, yefeedede waqhtih dhaylo nakkoo.

Saahot cayda, miyattiino, maqhrix kee afaadadti, dhawurho, nabne kee ginnan, xarassimneh akkekkah ni niiro kinam neerhegeh adde ifarnam kinni. Amaa gedda lel, dik kee zibolle, saytiya labtiyah, kaddih adde kelekkah nane dherh arax inkidde abna gedda busa kinni sariigalla abinno dhicnam. Afitto fadhdhemko ulah aduu, ‘Dherhikke gufto fadhdhemko laakin inkidde aduu’ yarhxe Afriqqaati missili yane. Afinneh gufno fandhakke dheh gufno fandhah walaa yakko kiyah, inkidde laakin dherh arax nadawo kee sariigalla-le abitto abno dhicna. Gada gadah lel cindha masokke, caydat dhawurho kee miyattiinot nabne agaggaalle abno nolle tane. Amaye lel inkidde abnoo. Aggarti geyto ilaacimta tiyä akke wayto kiyah, baaxentä kin dooda addadde yane inki gaddaaleeko, gaddaalë kin doodahi addadde yane inki baaxenti yashshemhi sabbatah, inkidde maqhrix afaadad naxaggaroo.

Sugte tuksa kee erecto yakkeedo inkidde abna duflah kinni tacdhawo dhictam. Saaho lel ishi addalle suggusutte tuksa kee erecto, irooko aseedefii sugte tuksa kee erectooko cindha tiyä makinamhi sabbatah, lemille aalih nandafaloo. Ninni addah inkettiino kee sanaye neynebeh xishma kee curtayyooti araxadde inkidde tarinnoo. Ninni addalle ashshiinishsha xishma kee curtayyo sigishno dhicnemko, aki maraako xishma geyno kinni. Ninni cayda, ninni addoodim, nabih lel ninni diin ninneh xishmatnemko kinni aki maraako xishma geyam. Tamaa nanu ninnimih xishma akah fandhaakah lel aki mara xishma kalite waanam lel miraacin kinni. Amaye lel xishma lamma-uulalle yadiye arax (two way street) kinam hi sabbatah kinni.

Abayshimalle, naynabo kee dhawurho fadhdha miyattiino kee cayda linomhi sabbatah, loyna waye saca balih agliitekkah, inkidde namraraddoo. Carha mece basak-ta waani linoyya inkidde dhawurhnoo. Barhsimte miyattiino kee cayda linoyya lel amaye balih inkidde naynaboo, nayfaddanoo. Umbuka taye abno dhicnam lel, inkidde ifarno dhicna gedda kinni. Raaceh yane dherh arax, sariigallah gomno ciloh, ni addalle yane barhsi cirhe kiyah cayninnaas makinam neerhegemko sittiyahi xishma kee curtayyoh inkidde abna arax, nok racteh tane  dherh maanafo, sariigallah ni guddooso kinam lel maraacin kinni.

Gaab yoh isho!

ZABACE XURUBTA

0 0 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
5 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Alidin
Gerhenta
Alidin
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho Saahot makaado

Maxmuud Suleyman
Gerhenta
Maxmuud Suleyman
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh ishoo !!!
Xaraka waytaado xarasa wayta akaanam taginalem kinni. Xishma kee Abitto geyto missil mablo kinni. Akimarih xishma dhaginnexe yixishma yarhxiinim rummah basak tarhxe sariigalla taallo yakkeedo thabiica kinni.

zaban yisriye
Gerhenta
zaban yisriye
1 iggida kaltem (sugtem)

Great work

Cabdalla
Gerhenta
Cabdalla
1 iggida kaltem (sugtem)

Lito biyaaki urusso Garin biyaakil xarassimtam tanem makkale

Kaafit Calam lih abna munafasadde wili Mari yaakumem sugte kinni. Lino waxeltah diiwa inkoh waagiya nane, yakko kiyah laakin mango Marak diiwa Nadhige haki abno madhicino. Ta waxelti diiwa xaraka Kinan teedhegiinih abittodde ashishshemik laakin gaab noh isho. Ractemid inkoh gabanassagallok zattoyno

Afrah Ibrahim salih
Gerhenta
Afrah Ibrahim salih
1 iggida kaltem (sugtem)

Yabbah Saho baska ko basak tarhxe alxamdulillah.inkettino mujtamac busa akkekah lamma xiyawti ikketino yaallinged kinni gufoona fadhan nasre gufoona naba bakhte yaallinim.

More News