HIRFE

0
529
HIRFE

Assalaam caleykum, waraxmatulaahi wabarakaatuhu

Xishma-le sacul kee sacoola, inkoh alle-alle anniinnanille cumre kee caafiyat sinah duumuta. kataysheh lel takko eedinnixemidde gulluuc arhxo yoh ismixanta.

Atin sodhdhaanam maki, hido lel aabbinnixitiinim maki; inki noyyal takkem gantih maki. Ummanille takkem kee tambuluwem kinni. Taye lel aye kinni? Gufte barhä geytam amaa geyta geyto lel iyyin cagab takkeh sugtam nablowaanta.

Barhat dikille esseroh alle yamiitin gedda, sinni barhä, barhi dik kalitaa yambulluyin. Ta umanna ak takkem lel abba kinni. “Abba ayeh kinni kalitaa yanem?” nerhxemko lel masalan, maal hirfe kinni. Barhat abba, gaba dagoti kaa esseremko, ishi barhä miyaxaye. Hin maraako adox, afar esseroh yemeetiinimko kalita. Ta kaa barhä toye taabbe. Yakko kiyah abbak, “Ta abtaanam cagab kinni” towwa marhicta. Ayeh? Ayik akah masuginnooni. sugusinnixoonim cusubam bahto zaaba alle takke. Ta kaa barhä ishi barmaleh afadde esserimte hanih, ishi barmaleh lakad racta.

Amaye lel abbat sabbatah tee barmale adoox, afaar, al bahteh tanelle, cumri ak tillaaba. Xadaar wayto kee geytodde cikkishitaho? Wayto kee geyto Yallaako kinni. Ta barhä abbak towwa tantemih, qalbeeko aye tarhxeh sinalle higgida?  Tee barmale ishi irro alfartalle, ishe caredde takummuseh defeyta. Cumri ak yadiyeh caredde defeytek lakallehi darrac aye aba? Awwalko ishi barhäh xaalita abba, cari mas-uuliya yattuqhucem foloyta kee saareenah busa akkekah, ten farhshishshamadde eelih zatteyo alle tane.Tena taaziyem abo alle mitane. Abba maal hirfe xabeh, barhät cumri aye kinam niiroh akah xaalito alle tane. Tekkem tekkek lakallehi darac inkim maaba.

Xishma-le sacul kee sacoola, tunqusem tinniyemko iskimilanta, iqhlithem tinniyemko yi edebbaanta.
Amaye kee sin nagaa!

Gaab yoh isho!

Sin sacal Maxammad-Amaan  Suleyman

Comments are closed.

More News